รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สมศ.)


ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2552-2559
ผลการดำเนินงาน
รวม/เฉลี่ย
25522553255425552556255725582559
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [ {C/(A-D)*100} ] 91.3992.4392.1389.5890.7091.6791.5291.9491.43
คะแนนที่ได้ 4.574.624.614.484.544.584.584.604.57
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจ (A) 2,0192,1162,2492,2782,4222,5492,4832,57418,690
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (B) 2,3522,3742,6092,8302,9202,9452,9363,02721,993
ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ [ (A/B)*100 ] 85.8489.1386.2080.4982.9586.5584.5785.0384.98
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (C)
( ตรงกับสาขาวิชา + ไม่ตรงกับสาขาวิชา )
1,552
( 1,387 + 165 )
1,700
( 1,547 + 153 )
1,780
( 1,604 + 176 )
1,704
( 1,527 + 177 )
1,845
( 1,681 + 164 )
1,915
( 1,726 + 189 )
1,920
( 1,751 + 169 )
1,992
( 1,817 + 175 )
14,408
( 13,040 + 1,368 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่อุปสมบท (D) 0317241420169103
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกณฑ์ทหาร (D) 027234952456249307
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ (C) 1471181411441652421751981,330
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา (D)
( งานเดิม + อาชีพอิสระเดิม )
104
( 92 + 12 )
76
( 61 + 15 )
81
( 66 + 15 )
85
( 71 + 14 )
79
( 64 + 15 )
88
( 67 + 21 )
74
( 56 + 18 )
94
( 78 + 16 )
681
( 555 + 126 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อ (D) 5643435761434240385
รายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 11,921.9113,326.1914,092.4415,181.3715,848.9016,196.8916,694.3315,925.3515,003.81

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2552-2559
ผลการดำเนินงาน
รวม/เฉลี่ย
25522553255425552556255725582559
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [ {C/(A-D)*100} ] 91.0291.1492.3087.9589.3691.7889.4190.5290.41
คะแนนที่ได้ 4.554.564.624.404.474.594.474.534.52
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจ (A) 9101,2171,3571,4131,5181,5791,4411,52510,960
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (B) 1,1181,3481,6001,7951,8391,8201,7321,78213,034
ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ [ (A/B)*100 ] 81.4090.2884.8178.7282.5486.7683.2085.5884.09
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (C)
( ตรงกับสาขาวิชา + ไม่ตรงกับสาขาวิชา )
693
( 619 + 74 )
934
( 856 + 78 )
1,052
( 946 + 106 )
1,005
( 889 + 116 )
1,107
( 1,001 + 106 )
1,157
( 1,049 + 108 )
1,047
( 946 + 101 )
1,129
( 1,012 + 117 )
8,124
( 20,358 + 2,174 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่อุปสมบท (D) 031124121414785
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกณฑ์ทหาร (D) 027184345284640247
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ (C) 6785111104119182118132918
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา (D)
( งานเดิม + อาชีพอิสระเดิม )
41
( 36 + 5 )
43
( 31 + 12 )
45
( 35 + 10 )
43
( 35 + 8 )
52
( 41 + 11 )
49
( 39 + 10 )
49
( 37 + 12 )
55
( 47 + 8 )
377
( 301 + 76 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อ (D) 3426234237292930250
รายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 12,154.2413,540.4314,441.1615,225.5215,960.9116,310.6317,177.2716,175.8415,317.76

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์)

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2552-2559
ผลการดำเนินงาน
รวม/เฉลี่ย
25522553255425552556255725582559
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [ {C/(A-D)*100} ] 90.9290.8691.9792.1492.8991.5094.3293.9392.38
คะแนนที่ได้ 4.554.544.604.614.644.574.724.704.62
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจ (A) 9139558888659049701,0421,0497,586
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (B) 1,0051,0201,0051,0351,0811,1251,2041,2458,720
ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ [ (A/B)*100 ] 90.8593.6388.3683.5783.6386.2286.5484.2687.00
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (C)
( ตรงกับสาขาวิชา + ไม่ตรงกับสาขาวิชา )
717
( 645 + 72 )
762
( 687 + 75 )
728
( 658 + 70 )
699
( 638 + 61 )
738
( 680 + 58 )
758
( 677 + 81 )
873
( 805 + 68 )
863
( 805 + 58 )
6,138
( 25,953 + 2,717 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่อุปสมบท (D) 0360262221
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกณฑ์ทหาร (D) 0275671716987
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ (C) 4433284046605766374
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา (D)
( งานเดิม + อาชีพอิสระเดิม )
62
( 56 + 6 )
33
( 30 + 3 )
35
( 31 + 4 )
42
( 36 + 6 )
27
( 23 + 4 )
39
( 28 + 11 )
25
( 19 + 6 )
39
( 31 + 8 )
302
( 254 + 48 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อ (D) 1417201524141310127
รายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 11,871.2013,040.7813,581.7215,116.2515,672.4016,012.6716,080.4215,584.8014,674.61