รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สมศ.)


ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2552-2559
ผลการดำเนินงาน
รวม/เฉลี่ย
25522553255425552556255725582559
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [ {C/(A-D)*100} ] 91.3992.4392.1389.5790.7091.6391.4792.4991.39
คะแนนที่ได้ 4.574.624.614.484.534.584.574.624.57
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจ (A) 2,0192,1162,2492,2772,4212,5502,48088817,000
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (B) 2,3522,3742,6092,8302,9202,9452,9363,22322,189
ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ [ (A/B)*100 ] 85.8489.1386.2080.4682.9186.5984.4727.5576.61
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (C)
( ตรงกับสาขาวิชา + ไม่ตรงกับสาขาวิชา )
1,552
( 1,387 + 165 )
1,700
( 1,547 + 153 )
1,780
( 1,604 + 176 )
1,703
( 1,526 + 177 )
1,844
( 1,680 + 164 )
1,914
( 1,725 + 189 )
1,915
( 1,746 + 169 )
725
( 669 + 56 )
13,133
( 11,884 + 1,249 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่อุปสมบท (D) 031724142017398
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกณฑ์ทหาร (D) 027234952456212270
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ (C) 147118141144165242175391,171
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา (D)
( งานเดิม + อาชีพอิสระเดิม )
104
( 92 + 12 )
76
( 61 + 15 )
81
( 66 + 15 )
85
( 71 + 14 )
79
( 64 + 15 )
88
( 67 + 21 )
74
( 56 + 18 )
34
( 29 + 5 )
621
( 506 + 115 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อ (D) 5643435761444213359
รายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 11,921.9113,326.7214,092.4415,182.5015,842.1216,196.9816,682.4215,750.7514,899.56

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2552-2559
ผลการดำเนินงาน
รวม/เฉลี่ย
25522553255425552556255725582559
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [ {C/(A-D)*100} ] 91.0291.1492.3087.9489.3591.7189.3290.7690.38
คะแนนที่ได้ 4.554.564.624.404.474.594.474.544.52
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจ (A) 9101,2171,3571,4121,5171,5801,4402729,705
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (B) 1,1181,3481,6001,7951,8391,8201,7321,97813,230
ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ [ (A/B)*100 ] 81.4090.2884.8178.6682.4986.8183.1413.7573.36
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (C)
( ตรงกับสาขาวิชา + ไม่ตรงกับสาขาวิชา )
693
( 619 + 74 )
934
( 856 + 78 )
1,052
( 946 + 106 )
1,004
( 888 + 116 )
1,106
( 1,000 + 106 )
1,156
( 1,048 + 108 )
1,044
( 943 + 101 )
213
( 191 + 22 )
7,202
( 18,375 + 1,960 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่อุปสมบท (D) 031124121415180
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกณฑ์ทหาร (D) 02718434528467214
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ (C) 678511110411918211813799
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา (D)
( งานเดิม + อาชีพอิสระเดิม )
41
( 36 + 5 )
43
( 31 + 12 )
45
( 35 + 10 )
43
( 35 + 8 )
52
( 41 + 11 )
49
( 39 + 10 )
49
( 37 + 12 )
10
( 9 + 1 )
332
( 263 + 69 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อ (D) 342623423730295226
รายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 12,154.2413,541.3814,441.1615,227.4515,949.9116,310.8517,157.6215,150.9815,172.56

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์)

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2552-2559
ผลการดำเนินงาน
รวม/เฉลี่ย
25522553255425552556255725582559
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [ {C/(A-D)*100} ] 90.9290.8691.9792.1492.8991.5094.3193.2492.22
คะแนนที่ได้ 4.554.544.604.614.644.574.724.664.61
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจ (A) 9139558888659049701,0406167,151
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (B) 1,0051,0201,0051,0351,0811,1251,2041,2458,720
ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ [ (A/B)*100 ] 90.8593.6388.3683.5783.6386.2286.3849.4882.01
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (C)
( ตรงกับสาขาวิชา + ไม่ตรงกับสาขาวิชา )
717
( 645 + 72 )
762
( 687 + 75 )
728
( 658 + 70 )
699
( 638 + 61 )
738
( 680 + 58 )
758
( 677 + 81 )
871
( 803 + 68 )
512
( 478 + 34 )
5,785
( 23,641 + 2,479 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่อุปสมบท (D) 0360262221
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกณฑ์ทหาร (D) 0275671716583
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ (C) 4433284046605726334
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา (D)
( งานเดิม + อาชีพอิสระเดิม )
62
( 56 + 6 )
33
( 30 + 3 )
35
( 31 + 4 )
42
( 36 + 6 )
27
( 23 + 4 )
39
( 28 + 11 )
25
( 19 + 6 )
24
( 20 + 4 )
287
( 243 + 44 )
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อ (D) 141720152414138125
รายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 11,871.2013,040.7813,581.7215,116.2515,672.4016,012.6716,078.5716,002.6014,652.86