รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (2)

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2559 ถัดไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามกลุ่มวิชา/คณะ

กลุ่มวิชา/คณะ จำนวนบัณฑิต บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3027 1084 35.81
บัณฑิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1728 343 19.85
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 41 18.55
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 492 142 28.86
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 183 37 20.22
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 211 55 26.07
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 6 6.82
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 323 14 4.33
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 35 34.65
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 13 11.93
บัณฑิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1178 716 60.78
คณะบริหารธุรกิจ 963 624 64.8
คณะศิลปศาสตร์ 215 92 42.79
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 121 25 20.66
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 24 4 16.67
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 1 7.69
คณะบริหารธุรกิจ 67 20 29.85
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 0 0

ตารางที่ 1-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามกลุ่มวิชา/คณะ/สาขาวิชา

กลุ่มวิชา/คณะ จำนวนบัณฑิต บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3027 1084 35.81
บัณฑิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1728 343 19.85
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 41 18.55
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 27 2 7.41
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 26 9 34.62
วิศวกรรมอุตสาหการ 72 16 22.22
วิศวกรรมเครื่องกล 52 5 9.62
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 9 20.45
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 492 142 28.86
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 39 9 23.08
อาหารและโภชนาการ 214 75 35.05
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 82 15 18.29
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 26 5 19.23
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 16 5 31.25
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 115 33 28.7
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 183 37 20.22
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 57 10 17.54
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 62 20 32.26
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 64 7 10.94
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 211 55 26.07
ระบบสารสนเทศ 194 50 25.77
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 5 29.41
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 6 6.82
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58 4 6.9
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 0 0
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 25 2 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 323 14 4.33
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 4 7.41
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 35 3 8.57
วิศวกรรมอุตสาหการ 46 3 6.52
วิศวกรรมเครื่องกล 39 0 0
วิศวกรรมโยธา 20 0 0
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 2 4.76
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 19 0 0
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 40 0 0
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 28 2 7.14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 35 34.65
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 21 5 23.81
สถาปัตยกรรม 9 4 44.44
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 71 26 36.62
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 13 11.93
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 14 0 0
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 37 9 24.32
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 12 2 16.67
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 46 2 4.35
บัณฑิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1178 716 60.78
คณะบริหารธุรกิจ 963 624 64.8
การจัดการ 173 173 100
การตลาด 136 70 51.47
การสอบบัญชี 75 50 66.67
การเงิน 76 54 71.05
ธุรกิจระหว่างประเทศ 32 18 56.25
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 27 19 70.37
การตลาด-การสื่อสารการตลาด 24 9 37.5
การตลาดและการขาย 20 13 65
การบัญชี 330 148 44.85
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 40 40 100
การจัดการด้านโลจิสติกส์ 30 30 100
คณะศิลปศาสตร์ 215 92 42.79
การท่องเที่ยว 68 45 66.18
การโรงแรม 76 37 48.68
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 3 75
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 48 7 14.58
ภาษาไทยประยุกต์ 19 0 0
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 121 25 20.66
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 24 4 16.67
อาหารและโภชนาการ 20 4 20
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1 0 0
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 0 0
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 1 7.69
การสื่อสารการตลาด 13 1 7.69
คณะบริหารธุรกิจ 67 20 29.85
การจัดการ 40 12 30
การจัดการทั่วไป 6 3 50
การตลาด 5 1 20
การเงิน 3 1 33.33
การบัญชี 13 3 23.08
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 0 0
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 0 0
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 16 0 0

ตารางที่ 1-3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3223 100
ปริญญาตรี 2-3 ปี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 241 7.48
ปริญญาตรี 4-5 ปี 817 25.35
ปริญญาตรี (ไม่ระบุ) 2044 63.42
ปริญญาโท 121 3.75

ตารางที่ 1-4 จำนวนและร้อยละของของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามภาคการเรียน

หลักสูตร จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3223 100
ภาคปกติ 1011 31.37
ภาคสมทบ 66 2.05
ภาคพิเศษ 6 0.19
ไม่ระบุ 2140 66.4

ตารางที่ 1-5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามความต้องการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ

คณะ เข้ารับการสอบ สอบผ่าน สอบผ่านร้อยละ (%)
รวม 28 18 64.29
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 2 66.67
คณะบริหารธุรกิจ 14 5 35.71
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 100
คณะศิลปศาสตร์ 4 4 100
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 6 100
คณะ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 28 100
สอบผ่าน 18 64.29
สอบไม่ผ่านผ่าน 10 35.71

ตารางที่ 1-6 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาการศึกษา จำแนกตามสถานภาพการทำงานปัจจุบัน

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 1084 100
ทำงานแล้ว 686 63.28
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ 112 10.33
ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ 258 23.8
อุปสมบท 3 0.28
เกณฑ์ทหาร 12 1.11
กำลังศึกษาต่อ 13 1.2

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)

ตารางที่ 2-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามประเภทงานที่ทำ

ประเภทงานที่ทำ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 798 100
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 101 12.66
รัฐวิสาหกิจ 10 1.25
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 609 76.32
เจ้าของกิจการ 20 2.51
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 1 0.13
อื่นๆ 33 4.14
ธุรกิจอิสระ 24 3.01

ตารางที่ 2-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามการประกอบอาชีพอิสระ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 44 100
เจ้าของกิจการ 20 45.45
ธุรกิจอิสระ 24 54.55

ตารางที่ 2-3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามงานที่ทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 798 100
งานเดิม (งานที่ทำก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน) 34 4.26
งานใหม่ (งานที่ได้หลังจากสำเร็จการศึกษา) 764 95.74

ตารางที่ 2-4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกจากหน้าที่การงานผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 68 100
ได้รับเงินเดือนมากขึ้น 30 44.12
เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้ตรงกับสาขาจบ 4 5.88
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 31 45.59
อื่นๆ 3 4.41

ตารางที่ 2-5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกจากหน้าที่การงานผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน

ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ( 10,000 - 15,000 บาท ) จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 774 100
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 35 4.52
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 453 58.53
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 286 36.95
ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ( 10,000 - 15,000 บาท ) จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 24 100
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 1 4.17
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 4 16.67
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 19 79.17

ตารางที่ 2-6 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามความพึงพอใจต่องานที่ทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 798 100
พอใจ 757 94.86
ไม่พอใจ 41 5.14

ตารางที่ 2-7 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกจากความไม่พอใจต่องานที่ทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 41 100
ระบบงานไม่ดี 11 26.83
ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 6 14.63
ค่าตอบแทนต่ำ 15 36.59
ขาดความมั่นคง 3 7.32
ขาดความก้าวหน้า 5 12.2
อื่นๆ 1 2.44

ตารางที่ 2-8 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระยะเวลาการมีงานทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 798 100
ได้งานทันที หรือได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา 296 37.09
1-3 เดือน 378 47.37
4-6 เดือน 52 6.52
7-9 เดือน 2 0.25
มากกว่า 1 ปี 2 0.25
งานเดิม (ที่ทำก่อนหรือระหว่างเรียน) 68 8.52

ตารางที่ 2-9 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 798 100
ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จ 738 92.48
ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จ 60 7.52

ตารางที่ 2-10 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 798 100
มากที่สุด 361 45.24
มาก 215 26.94
ปานกลาง 184 23.06
น้อย 27 3.38
น้อยที่สุด 11 1.38

ตารางที่ 2-11 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 686 100
ต้องการ 409 59.62
ไม่ต้องการ 277 40.38

ตารางที่ 2-12 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามคณะและระดับ

ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รวม 15,398.17
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17,716.11
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,779.00
คณะบริหารธุรกิจ 15,617.41
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,666.67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17,000.00
คณะศิลปศาสตร์ 14,589.15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 16,341.18
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 15,785.71
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13,729.80
ระดับปริญญาโท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รวม 27,121.25
คณะบริหารธุรกิจ 27,141.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 27,022.50

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำ)

ตารางที่ 3-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาเหตุที่ไม่มีงานทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 273 100
ยังไม่ประสงค์ทำงาน 92 33.7
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 121 44.32
หางานทำไม่ได้ 26 9.52
อื่นๆ 19 6.96
อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร 12 4.4
อยู่ระหว่างอุปสมบท 3 1.1

ตารางที่ 3-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 273 100
ไม่มีปัญหา 246 90.11
มีปัญหา 27 9.89

ตารางที่ 3-3 จำนวนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 27 100
ไม่ทราบแหล่งงาน 6 22.22
หางานที่ถูกใจไม่ได้ 13 48.15
ขาดคนสนับสนุน 2 7.41
หน่วยงานไม่ต้องการ 2 7.41
เงินเดือนน้อย 1 3.7
สอบเข้าทำงานไม่ได้ 1 3.7
อื่นๆ 2 7.41

ตารางที่ 3-4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำจำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 273 100
ต้องการ 106 38.83
ไม่ต้องการ 167 61.17

ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ

ตารางที่ 4-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาพรวมทั้งที่มีงานทำ และไม่มีงานทำ จำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 959 100
ต้องการ 515 53.7
ไม่ต้องการ 444 46.3

ตารางที่ 4-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 125 100
ปริญญาตรี 81 64.8
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 2.4
ปริญญาโท 39 31.2
ปริญญาเอก 2 1.6

ตารางที่ 4-3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาที่กำลังศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 125 100
สาขาวิชาเดิม 108 86.4
สาขาวิชาใหม่ 17 13.6

ตารางที่ 4-4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามประเภทของสถาบัน การศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 125 100
รัฐบาล 112 89.6
เอกชน 8 6.4
ต่างประเทศ 5 4

ตารางที่ 4-5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 125 100
เป็นความต้องการของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 93 74.4
งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 19 15.2
ได้รับทุนศึกษาต่อ 2 1.6
อื่นๆ 11 8.8

ตารางที่ 4-6 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปัญหาในการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 125 100
ไม่มีปัญหา 116 92.8
มีปัญหา 9 7.2

ตารางที่ 4-7 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาเหตุของปัญหาในการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 9 100
ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 1 11.11
คุณสมบัติในการสมัครเรียน 1 11.11
ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 3 33.33
ขาดเงินทุน 3 33.33
อื่นๆ 1 11.11

ตอนที่ 5 ความภาคภูมิใจในองค์กร

ตารางที่ 5-1 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในองค์กร

ประเด็น SD. ระดับความคิดเห็น
รวม 4.75 0.5363 มากที่สุด
1. ความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัย 4.73 0.5401 มากที่สุด
2. ความภาคภูมิใจในคณะที่ท่านสำเร็จการศึกษา 4.76 0.5318 มากที่สุด

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 6-1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิต

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 1084 100
ภาษาอังกฤษ 763 70.39
คอมพิวเตอร์ 555 51.2
บัญชี 155 14.3
อินเทอร์เน็ต 167 15.41
การฝึกปฏิบัติจริง 555 51.2
เทคนิคการวิจัย 89 8.21
การบริหารจัดการ 248 22.88
การพัฒนาบุคลิกภาพ 319 29.43
การควบคุมคุณภาพ QC 137 12.64
อื่นๆ 24 2.21

ตารางที่ 6-2 กิจกรรม/บริการที่ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้แก่ศิษย์เก่า

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 1084 100
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี 833 76.85
จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มเติม 191 17.62
จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพเพิ่มเติม 240 22.14
จัดแข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 211 19.46
จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เช่น เดินวิ่งการกุศล, Rally ฯลฯ) 264 24.35
จัดทำทำเนียบศิษย์เก่า 274 25.28
ส่งข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 230 21.22
จัดบริการสถานที่ (เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สนามกีฬา ฯลฯ) 133 12.27
อื่นๆ 3 0.28