รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (2)

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2559 ถัดไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามกลุ่มวิชา/คณะ

กลุ่มวิชา/คณะ จำนวนบัณฑิต บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3027 2992 98.84
บัณฑิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1728 1712 99.07
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 212 95.93
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 492 492 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 183 180 98.36
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 211 209 99.05
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 88 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 323 323 100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 101 100
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 107 98.17
บัณฑิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1178 1163 98.73
คณะบริหารธุรกิจ 963 959 99.58
คณะศิลปศาสตร์ 215 204 94.88
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 121 117 96.69
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 24 24 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 12 92.31
คณะบริหารธุรกิจ 67 64 95.52
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 17 100

ตารางที่ 1-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามกลุ่มวิชา/คณะ/สาขาวิชา

กลุ่มวิชา/คณะ จำนวนบัณฑิต บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3027 2992 98.84
บัณฑิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1728 1712 99.07
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 212 95.93
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 27 26 96.3
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 26 24 92.31
วิศวกรรมอุตสาหการ 72 67 93.06
วิศวกรรมเครื่องกล 52 51 98.08
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 100
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 492 492 100
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 39 39 100
อาหารและโภชนาการ 214 214 100
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 82 82 100
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 26 26 100
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 16 16 100
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 115 115 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 183 180 98.36
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 57 54 94.74
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 62 62 100
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 64 64 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 211 209 99.05
ระบบสารสนเทศ 194 193 99.48
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 16 94.12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 88 100
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58 58 100
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 5 100
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 25 25 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 323 323 100
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 54 100
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 35 35 100
วิศวกรรมอุตสาหการ 46 46 100
วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 100
วิศวกรรมโยธา 20 20 100
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 42 100
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 19 19 100
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 40 40 100
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 28 28 100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 101 100
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 21 21 100
สถาปัตยกรรม 9 9 100
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 71 71 100
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 107 98.17
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 14 14 100
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 37 37 100
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 12 10 83.33
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 46 46 100
บัณฑิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1178 1163 98.73
คณะบริหารธุรกิจ 963 959 99.58
การจัดการ 173 173 100
การตลาด 136 135 99.26
การสอบบัญชี 75 75 100
การเงิน 76 76 100
ธุรกิจระหว่างประเทศ 32 31 96.88
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 27 27 100
การตลาด-การสื่อสารการตลาด 24 24 100
การตลาดและการขาย 20 19 95
การบัญชี 330 329 99.7
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 40 40 100
การจัดการด้านโลจิสติกส์ 30 30 100
คณะศิลปศาสตร์ 215 204 94.88
การท่องเที่ยว 68 66 97.06
การโรงแรม 76 72 94.74
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 100
ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 48 43 89.58
ภาษาไทยประยุกต์ 19 19 100
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 121 117 96.69
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 24 24 100
อาหารและโภชนาการ 20 20 100
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1 1 100
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 3 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 12 92.31
การสื่อสารการตลาด 13 12 92.31
คณะบริหารธุรกิจ 67 64 95.52
การจัดการ 40 38 95
การจัดการทั่วไป 6 5 83.33
การตลาด 5 5 100
การเงิน 3 3 100
การบัญชี 13 13 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 17 100
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 100
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 16 16 100

ตารางที่ 1-3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3027 100
ปริญญาตรี 2-3 ปี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 544 17.97
ปริญญาตรี 4-5 ปี 2331 77.01
ปริญญาตรี (ไม่ระบุ) 31 1.02
ปริญญาโท 121 4

ตารางที่ 1-4 จำนวนและร้อยละของของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามภาคการเรียน

หลักสูตร จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 3027 100
ภาคปกติ 2722 89.92
ภาคสมทบ 242 7.99
ภาคพิเศษ 28 0.93
ไม่ระบุ 35 1.16

ตารางที่ 1-5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามความต้องการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ

คณะ เข้ารับการสอบ สอบผ่าน สอบผ่านร้อยละ (%)
รวม 83 31 37.35
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 8 72.73
คณะบริหารธุรกิจ 24 7 29.17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 1 3.33
คณะศิลปศาสตร์ 6 4 66.67
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 10 90.91
คณะ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 83 100
สอบผ่าน 31 37.35
สอบไม่ผ่านผ่าน 52 62.65

ตารางที่ 1-6 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาการศึกษา จำแนกตามสถานภาพการทำงานปัจจุบัน

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2992 100
ทำงานแล้ว 1450 48.46
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ 838 28.01
ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ 606 20.25
อุปสมบท 9 0.3
เกณฑ์ทหาร 49 1.64
กำลังศึกษาต่อ 40 1.34

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)

ตารางที่ 2-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามประเภทงานที่ทำ

ประเภทงานที่ทำ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2288 100
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 330 14.42
รัฐวิสาหกิจ 43 1.88
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 1578 68.97
เจ้าของกิจการ 77 3.37
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 5 0.22
อื่นๆ 118 5.16
ธุรกิจอิสระ 137 5.99

ตารางที่ 2-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามการประกอบอาชีพอิสระ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 214 100
เจ้าของกิจการ 77 35.98
ธุรกิจอิสระ 137 64.02

ตารางที่ 2-3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามงานที่ทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2288 100
งานเดิม (งานที่ทำก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน) 94 4.11
งานใหม่ (งานที่ได้หลังจากสำเร็จการศึกษา) 2194 95.89

ตารางที่ 2-4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกจากหน้าที่การงานผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 220 100
ได้รับเงินเดือนมากขึ้น 112 50.91
เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้ตรงกับสาขาจบ 10 4.55
เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ 4 1.82
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 81 36.82
อื่นๆ 13 5.91

ตารางที่ 2-5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกจากหน้าที่การงานผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน

ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ( 10,000 - 15,000 บาท ) จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2180 100
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 242 11.1
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 1142 52.39
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 796 36.51
ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ( 10,000 - 15,000 บาท ) จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 108 100
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 4 3.7
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 8 7.41
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 96 88.89

ตารางที่ 2-6 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามความพึงพอใจต่องานที่ทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2288 100
พอใจ 2201 96.2
ไม่พอใจ 87 3.8

ตารางที่ 2-7 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกจากความไม่พอใจต่องานที่ทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 87 100
ระบบงานไม่ดี 17 19.54
ผู้ร่วมงานไม่ดี 3 3.45
ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 12 13.79
ค่าตอบแทนต่ำ 35 40.23
ขาดความมั่นคง 5 5.75
ขาดความก้าวหน้า 11 12.64
อื่นๆ 4 4.6

ตารางที่ 2-8 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระยะเวลาการมีงานทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2288 100
ได้งานทันที หรือได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา 870 38.02
1-3 เดือน 957 41.83
4-6 เดือน 191 8.35
7-9 เดือน 22 0.96
10-12 เดือน 8 0.35
มากกว่า 1 ปี 20 0.87
งานเดิม (ที่ทำก่อนหรือระหว่างเรียน) 220 9.62

ตารางที่ 2-9 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2288 100
ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จ 2084 91.08
ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จ 204 8.92

ตารางที่ 2-10 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2288 100
มากที่สุด 1143 49.96
มาก 541 23.65
ปานกลาง 485 21.2
น้อย 85 3.72
น้อยที่สุด 34 1.49

ตารางที่ 2-11 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 1450 100
ต้องการ 802 55.31
ไม่ต้องการ 648 44.69

ตารางที่ 2-12 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามคณะและระดับ

ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รวม 15,230.10
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16,840.21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,230.71
คณะบริหารธุรกิจ 15,118.64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,297.83
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,600.38
คณะศิลปศาสตร์ 13,451.29
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13,485.71
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 14,444.59
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15,114.75
ระดับปริญญาโท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รวม 30,110.02
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 28,851.00
คณะบริหารธุรกิจ 24,385.73
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56,764.59
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25,487.14

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำ)

ตารางที่ 3-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาเหตุที่ไม่มีงานทำ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 664 100
ยังไม่ประสงค์ทำงาน 241 36.3
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 249 37.5
หางานทำไม่ได้ 60 9.04
อื่นๆ 56 8.43
อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร 49 7.38
อยู่ระหว่างอุปสมบท 9 1.36

ตารางที่ 3-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 664 100
ไม่มีปัญหา 606 91.27
มีปัญหา 58 8.73

ตารางที่ 3-3 จำนวนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 58 100
ไม่ทราบแหล่งงาน 9 15.52
หางานที่ถูกใจไม่ได้ 23 39.66
ขาดคนสนับสนุน 4 6.9
หน่วยงานไม่ต้องการ 3 5.17
เงินเดือนน้อย 7 12.07
สอบเข้าทำงานไม่ได้ 6 10.34
อื่นๆ 6 10.34

ตารางที่ 3-4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำจำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 664 100
ต้องการ 242 36.45
ไม่ต้องการ 422 63.55

ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ

ตารางที่ 4-1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาพรวมทั้งที่มีงานทำ และไม่มีงานทำ จำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2114 100
ต้องการ 1044 49.39
ไม่ต้องการ 1070 50.61

ตารางที่ 4-2 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 878 100
ปริญญาตรี 591 67.31
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 11 1.25
ปริญญาโท 254 28.93
ปริญญาเอก 19 2.16
ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ 3 0.34

ตารางที่ 4-3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาที่กำลังศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 878 100
สาขาวิชาเดิม 734 83.6
สาขาวิชาใหม่ 144 16.4

ตารางที่ 4-4 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามประเภทของสถาบัน การศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 878 100
รัฐบาล 810 92.26
เอกชน 39 4.44
ต่างประเทศ 29 3.3

ตารางที่ 4-5 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 878 100
เป็นความต้องการของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 638 72.67
งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 136 15.49
ได้รับทุนศึกษาต่อ 10 1.14
อื่นๆ 94 10.71

ตารางที่ 4-6 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปัญหาในการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 878 100
ไม่มีปัญหา 856 97.49
มีปัญหา 22 2.51

ตารางที่ 4-7 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาเหตุของปัญหาในการศึกษาต่อ

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 22 100
ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 2 9.09
คุณสมบัติในการสมัครเรียน 2 9.09
ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 3 13.64
ขาดเงินทุน 14 63.64
อื่นๆ 1 4.55

ตอนที่ 5 ความภาคภูมิใจในองค์กร

ตารางที่ 5-1 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในองค์กร

ประเด็น SD. ระดับความคิดเห็น
รวม 4.74 0.5723 มากที่สุด
1. ความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัย 4.72 0.5840 มากที่สุด
2. ความภาคภูมิใจในคณะที่ท่านสำเร็จการศึกษา 4.75 0.5598 มากที่สุด

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 6-1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิต

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2992 100
ภาษาอังกฤษ 1993 66.61
คอมพิวเตอร์ 1408 47.06
บัญชี 488 16.31
อินเทอร์เน็ต 364 12.17
การฝึกปฏิบัติจริง 1509 50.43
เทคนิคการวิจัย 344 11.5
การบริหารจัดการ 339 11.33
การพัฒนาบุคลิกภาพ 450 15.04
การควบคุมคุณภาพ QC 234 7.82
อื่นๆ 77 2.57

ตารางที่ 6-2 กิจกรรม/บริการที่ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้แก่ศิษย์เก่า

รายการ จำนวน ร้อยละ (%)
รวม 2992 100
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี 1995 66.68
จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มเติม 418 13.97
จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพเพิ่มเติม 494 16.51
จัดแข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 614 20.52
จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เช่น เดินวิ่งการกุศล, Rally ฯลฯ) 753 25.17
จัดทำทำเนียบศิษย์เก่า 392 13.1
ส่งข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 640 21.39
จัดบริการสถานที่ (เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สนามกีฬา ฯลฯ) 416 13.9
อื่นๆ 22 0.74