รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2559 ถัดไป

ตารางสรุปบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2559

คณะ การตอบแบบประเมิน
จำนวนบัณฑิต บัณฑิคที่ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ
รวม 3027 1774 58.61
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 80 36.2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 516 393 76.16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 196 90 45.92
คณะบริหารธุรกิจ 1241 880 70.91
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 32 36.36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 340 37 10.88
คณะศิลปศาสตร์ 215 126 58.6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 61 60.4
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 75 68.81

ตารางรายงานผลการประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2559

  1. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ
  2. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ (2)
  3. ลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน
  4. ระยะเวลาการได้งานทำ
  5. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  6. ลักษณะของงานที่ทำเป็นงานเดิมหรืองานใหม่
  7. ประเภทของงาน (ราชการ, เอกชน, ธุรกิจส่วนตัว)
  8. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  9. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน ทำงานและศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
- อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
รวม 1006 (56.71%) 321 (18.09%) 23 (1.3%) 394 (22.21%) 4 (0.23%) 26 (1.47%) 1774
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 402 (47.86%) 195 (23.21%) 14 (1.67%) 208 (24.76%) 2 (0.24%) 19 (2.26%) 840
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 (60%) 17 (21.25%) 0 (0%) 14 (17.5%) 0 (0%) 1 (1.25%) 80
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 190 (50.53%) 82 (21.81%) 4 (1.06%) 97 (25.8%) 0 (0%) 3 (0.8%) 376
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 32 (35.96%) 28 (31.46%) 2 (2.25%) 26 (29.21%) 0 (0%) 1 (1.12%) 89
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 47 (52.22%) 11 (12.22%) 0 (0%) 24 (26.67%) 1 (1.11%) 7 (7.78%) 90
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 (56.25%) 11 (34.38%) 1 (3.13%) 1 (3.13%) 0 (0%) 1 (3.13%) 32
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 (62.16%) 3 (8.11%) 0 (0%) 7 (18.92%) 1 (2.7%) 3 (8.11%) 37
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 19 (31.15%) 14 (22.95%) 2 (3.28%) 24 (39.34%) 0 (0%) 2 (3.28%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 25 (33.33%) 29 (38.67%) 5 (6.67%) 15 (20%) 0 (0%) 1 (1.33%) 75
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 579 (65.06%) 109 (12.25%) 9 (1.01%) 184 (20.67%) 2 (0.22%) 7 (0.79%) 890
คณะบริหารธุรกิจ 516 (67.54%) 84 (10.99%) 7 (0.92%) 152 (19.9%) 1 (0.13%) 4 (0.52%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 63 (50%) 25 (19.84%) 2 (1.59%) 32 (25.4%) 1 (0.79%) 3 (2.38%) 126
มหาบัณฑิต 25 (56.82%) 17 (38.64%) 0 (0%) 2 (4.55%) 0 (0%) 0 (0%) 44
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9 (52.94%) 7 (41.18%) 0 (0%) 1 (5.88%) 0 (0%) 0 (0%) 17
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1
คณะบริหารธุรกิจ 16 (61.54%) 10 (38.46%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน (2)

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน (1) ทำงานและศึกษาต่อ (2) ศึกษาต่อ (3) รวม (1,2,3) ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
รวม 1006 (56.71%) 321 (18.09%) 23 (1.3%) 1350 (76.1%) 424 (23.9%) 1774
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 411 (47.9%) 202 (23.54%) 14 (1.63%) 627 (73.08%) 231 (26.92%) 858
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 (60%) 17 (21.25%) 0 (0%) 65 (81.25%) 15 (18.75%) 80
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 199 (50.64%) 89 (22.65%) 4 (1.02%) 292 (74.3%) 101 (25.7%) 393
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 32 (35.56%) 28 (31.11%) 2 (2.22%) 62 (68.89%) 28 (31.11%) 90
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 47 (52.22%) 11 (12.22%) 0 (0%) 58 (64.44%) 32 (35.56%) 90
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 (56.25%) 11 (34.38%) 1 (3.13%) 30 (93.75%) 2 (6.25%) 32
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 (62.16%) 3 (8.11%) 0 (0%) 26 (70.27%) 11 (29.73%) 37
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 19 (31.15%) 14 (22.95%) 2 (3.28%) 35 (57.38%) 26 (42.62%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 25 (33.33%) 29 (38.67%) 5 (6.67%) 59 (78.67%) 16 (21.33%) 75
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 595 (64.96%) 119 (12.99%) 9 (0.98%) 723 (78.93%) 193 (21.07%) 916
คณะบริหารธุรกิจ 532 (67.34%) 94 (11.9%) 7 (0.89%) 633 (80.13%) 157 (19.87%) 790
คณะศิลปศาสตร์ 63 (50%) 25 (19.84%) 2 (1.59%) 90 (71.43%) 36 (28.57%) 126

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำตรงกับสาขาวิชา รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 1216 (91.64%) 111 (8.36%) 1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 527 (88.27%) 70 (11.73%) 597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 61 (93.85%) 4 (6.15%) 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 236 (86.76%) 36 (13.24%) 272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 54 (90%) 6 (10%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 54 (93.1%) 4 (6.9%) 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 (86.21%) 4 (13.79%) 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 (92.31%) 2 (7.69%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 31 (93.94%) 2 (6.06%) 33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 42 (77.78%) 12 (22.22%) 54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 650 (94.48%) 38 (5.52%) 688
คณะบริหารธุรกิจ 566 (94.33%) 34 (5.67%) 600
คณะศิลปศาสตร์ 84 (95.45%) 4 (4.55%) 88
มหาบัณฑิต 39 (92.86%) 3 (7.14%) 42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 (93.75%) 1 (6.25%) 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 24 (92.31%) 2 (7.69%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามระยะเวลาการมีงานทำจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ ระยะเวลาในการได้งาน รวม
ได้งานทันที 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 เดือน มากกว่า 1 ปี งานเดิม
รวม 502 (37.83%) 609 (45.89%) 95 (7.16%) 5 (0.38%) 0 (0%) 5 (0.38%) 111 (8.36%) 1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226 (37.86%) 275 (46.06%) 36 (6.03%) 4 (0.67%) 0 (0%) 3 (0.5%) 53 (8.88%) 597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 (29.23%) 21 (32.31%) 4 (6.15%) 1 (1.54%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (30.77%) 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 106 (38.97%) 133 (48.9%) 19 (6.99%) 2 (0.74%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (4.41%) 272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 29 (48.33%) 22 (36.67%) 3 (5%) 1 (1.67%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (8.33%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 19 (32.76%) 34 (58.62%) 1 (1.72%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.72%) 3 (5.17%) 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (27.59%) 16 (55.17%) 2 (6.9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.45%) 2 (6.9%) 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 (26.92%) 15 (57.69%) 3 (11.54%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.85%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 12 (36.36%) 17 (51.52%) 1 (3.03%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.03%) 2 (6.06%) 33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 26 (48.15%) 17 (31.48%) 3 (5.56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (14.81%) 54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 261 (37.94%) 331 (48.11%) 58 (8.43%) 1 (0.15%) 0 (0%) 0 (0%) 37 (5.38%) 688
คณะบริหารธุรกิจ 226 (37.67%) 293 (48.83%) 48 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 33 (5.5%) 600
คณะศิลปศาสตร์ 35 (39.77%) 38 (43.18%) 10 (11.36%) 1 (1.14%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (4.55%) 88
มหาบัณฑิต 15 (35.71%) 3 (7.14%) 1 (2.38%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4.76%) 21 (50%) 42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 (43.75%) 2 (12.5%) 1 (6.25%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6.25%) 5 (31.25%) 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 8 (30.77%) 1 (3.85%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.85%) 16 (61.54%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 863
(65.03%)
0
(0%)
293
(63.15%)
76
(16.38%)
28
(6.03%)
28
(6.03%)
15
(3.23%)
24
(5.17%)
464
(34.97%)
1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 424
(71.02%)
0
(0%)
110
(63.58%)
30
(17.34%)
7
(4.05%)
6
(3.47%)
8
(4.62%)
12
(6.94%)
173
(28.98%)
597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33
(50.77%)
0
(0%)
15
(46.88%)
5
(15.63%)
2
(6.25%)
4
(12.5%)
2
(6.25%)
4
(12.5%)
32
(49.23%)
65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 216
(79.41%)
0
(0%)
36
(64.29%)
6
(10.71%)
1
(1.79%)
0
(0%)
5
(8.93%)
8
(14.29%)
56
(20.59%)
272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 42
(70%)
0
(0%)
10
(55.56%)
7
(38.89%)
1
(5.56%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
18
(30%)
60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 46
(79.31%)
0
(0%)
10
(83.33%)
1
(8.33%)
1
(8.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
12
(20.69%)
58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20
(68.97%)
0
(0%)
7
(77.78%)
2
(22.22%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
9
(31.03%)
29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11
(42.31%)
0
(0%)
8
(53.33%)
5
(33.33%)
2
(13.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
15
(57.69%)
26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 19
(57.58%)
0
(0%)
12
(85.71%)
2
(14.29%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
14
(42.42%)
33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 37
(68.52%)
0
(0%)
12
(70.59%)
2
(11.76%)
0
(0%)
2
(11.76%)
1
(5.88%)
0
(0%)
17
(31.48%)
54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 426
(61.92%)
0
(0%)
179
(68.32%)
44
(16.79%)
11
(4.2%)
14
(5.34%)
7
(2.67%)
7
(2.67%)
262
(38.08%)
688
คณะบริหารธุรกิจ 359
(59.83%)
0
(0%)
163
(67.63%)
41
(17.01%)
11
(4.56%)
12
(4.98%)
7
(2.9%)
7
(2.9%)
241
(40.17%)
600
คณะศิลปศาสตร์ 67
(76.14%)
0
(0%)
16
(76.19%)
3
(14.29%)
0
(0%)
2
(9.52%)
0
(0%)
0
(0%)
21
(23.86%)
88
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 13
(30.95%)
0
(0%)
4
(13.79%)
2
(6.9%)
10
(34.48%)
8
(27.59%)
0
(0%)
5
(17.24%)
29
(69.05%)
42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8
(50%)
0
(0%)
2
(25%)
1
(12.5%)
1
(12.5%)
2
(25%)
0
(0%)
2
(25%)
8
(50%)
16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะบริหารธุรกิจ 5
(19.23%)
0
(0%)
2
(9.52%)
1
(4.76%)
9
(42.86%)
6
(28.57%)
0
(0%)
3
(14.29%)
21
(80.77%)
26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานเดิม)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 19
(38.78%)
0
(0%)
10
(33.33%)
2
(6.67%)
5
(16.67%)
6
(20%)
3
(10%)
4
(13.33%)
30
(61.22%)
49
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
(38.1%)
0
(0%)
5
(38.46%)
1
(7.69%)
1
(7.69%)
2
(15.38%)
2
(15.38%)
2
(15.38%)
13
(61.9%)
21
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3
(25%)
0
(0%)
3
(33.33%)
0
(0%)
1
(11.11%)
1
(11.11%)
2
(22.22%)
2
(22.22%)
9
(75%)
12
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(66.67%)
3
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10
(58.82%)
0
(0%)
3
(42.86%)
1
(14.29%)
0
(0%)
1
(14.29%)
1
(14.29%)
1
(14.29%)
7
(41.18%)
17
คณะบริหารธุรกิจ 9
(60%)
0
(0%)
3
(50%)
1
(16.67%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
6
(40%)
15
คณะศิลปศาสตร์ 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 1
(9.09%)
0
(0%)
2
(20%)
0
(0%)
4
(40%)
3
(30%)
0
(0%)
1
(10%)
10
(90.91%)
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1
(50%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะบริหารธุรกิจ 0
(0%)
0
(0%)
1
(11.11%)
0
(0%)
4
(44.44%)
3
(33.33%)
0
(0%)
1
(11.11%)
9
(100%)
9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานใหม่)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 844
(66.04%)
0
(0%)
283
(65.21%)
74
(17.05%)
23
(5.3%)
22
(5.07%)
12
(2.76%)
20
(4.61%)
434
(33.96%)
1278
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 416
(72.22%)
0
(0%)
105
(65.63%)
29
(18.13%)
6
(3.75%)
4
(2.5%)
6
(3.75%)
10
(6.25%)
160
(27.78%)
576
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30
(56.6%)
0
(0%)
12
(52.17%)
5
(21.74%)
1
(4.35%)
3
(13.04%)
0
(0%)
2
(8.7%)
23
(43.4%)
53
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 214
(79.26%)
0
(0%)
36
(64.29%)
6
(10.71%)
1
(1.79%)
0
(0%)
5
(8.93%)
8
(14.29%)
56
(20.74%)
270
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 42
(70%)
0
(0%)
10
(55.56%)
7
(38.89%)
1
(5.56%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
18
(30%)
60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 45
(78.95%)
0
(0%)
10
(83.33%)
1
(8.33%)
1
(8.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
12
(21.05%)
57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19
(67.86%)
0
(0%)
7
(77.78%)
2
(22.22%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
9
(32.14%)
28
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11
(42.31%)
0
(0%)
8
(53.33%)
5
(33.33%)
2
(13.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
15
(57.69%)
26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 19
(61.29%)
0
(0%)
10
(83.33%)
2
(16.67%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
12
(38.71%)
31
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 36
(70.59%)
0
(0%)
12
(80%)
1
(6.67%)
0
(0%)
1
(6.67%)
1
(6.67%)
0
(0%)
15
(29.41%)
51
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 416
(62%)
0
(0%)
176
(69.02%)
43
(16.86%)
11
(4.31%)
13
(5.1%)
6
(2.35%)
6
(2.35%)
255
(38%)
671
คณะบริหารธุรกิจ 350
(59.83%)
0
(0%)
160
(68.09%)
40
(17.02%)
11
(4.68%)
12
(5.11%)
6
(2.55%)
6
(2.55%)
235
(40.17%)
585
คณะศิลปศาสตร์ 66
(76.74%)
0
(0%)
16
(80%)
3
(15%)
0
(0%)
1
(5%)
0
(0%)
0
(0%)
20
(23.26%)
86
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 12
(38.71%)
0
(0%)
2
(10.53%)
2
(10.53%)
6
(31.58%)
5
(26.32%)
0
(0%)
4
(21.05%)
19
(61.29%)
31
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7
(50%)
0
(0%)
1
(14.29%)
1
(14.29%)
1
(14.29%)
2
(28.57%)
0
(0%)
2
(28.57%)
7
(50%)
14
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะบริหารธุรกิจ 5
(29.41%)
0
(0%)
1
(8.33%)
1
(8.33%)
5
(41.67%)
3
(25%)
0
(0%)
2
(16.67%)
12
(70.59%)
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่จำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำอยู่ รวม
งานเดิม งานใหม่
รวม 49 (3.69%) 1278 (96.31%) 1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 (3.52%) 576 (96.48%) 597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 (18.46%) 53 (81.54%) 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (0.74%) 270 (99.26%) 272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 60 (100%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1.72%) 57 (98.28%) 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (3.45%) 28 (96.55%) 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 26 (100%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 (6.06%) 31 (93.94%) 33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 (5.56%) 51 (94.44%) 54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 17 (2.47%) 671 (97.53%) 688
คณะบริหารธุรกิจ 15 (2.5%) 585 (97.5%) 600
คณะศิลปศาสตร์ 2 (2.27%) 86 (97.73%) 88
มหาบัณฑิต 11 (26.19%) 31 (73.81%) 42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (12.5%) 14 (87.5%) 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 9 (34.62%) 17 (65.38%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ

คณะ ประเภทงานที่ทำ รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 168 (12.66%) 21 (1.58%) 960 (72.34%) 41 (3.09%) 2 (0.15%) 67 (5.05%) 68 (5.12%) 1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69 (11.56%) 9 (1.51%) 410 (68.68%) 20 (3.35%) 2 (0.34%) 41 (6.87%) 46 (7.71%) 597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 (12.31%) 1 (1.54%) 53 (81.54%) 2 (3.08%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.54%) 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 31 (11.4%) 4 (1.47%) 171 (62.87%) 15 (5.51%) 1 (0.37%) 20 (7.35%) 30 (11.03%) 272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 (8.33%) 1 (1.67%) 43 (71.67%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (11.67%) 4 (6.67%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 10 (17.24%) 1 (1.72%) 39 (67.24%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (6.9%) 4 (6.9%) 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (17.24%) 0 (0%) 22 (75.86%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.45%) 1 (3.45%) 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 (7.69%) 2 (7.69%) 20 (76.92%) 0 (0%) 1 (3.85%) 0 (0%) 1 (3.85%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 (6.06%) 0 (0%) 26 (78.79%) 1 (3.03%) 0 (0%) 4 (12.12%) 0 (0%) 33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 (11.11%) 0 (0%) 36 (66.67%) 2 (3.7%) 0 (0%) 5 (9.26%) 5 (9.26%) 54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 72 (10.47%) 12 (1.74%) 540 (78.49%) 17 (2.47%) 0 (0%) 26 (3.78%) 21 (3.05%) 688
คณะบริหารธุรกิจ 63 (10.5%) 10 (1.67%) 481 (80.17%) 16 (2.67%) 0 (0%) 18 (3%) 12 (2%) 600
คณะศิลปศาสตร์ 9 (10.23%) 2 (2.27%) 59 (67.05%) 1 (1.14%) 0 (0%) 8 (9.09%) 9 (10.23%) 88
มหาบัณฑิต 27 (64.29%) 0 (0%) 10 (23.81%) 4 (9.52%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.38%) 42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (50%) 0 (0%) 5 (31.25%) 3 (18.75%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 19 (73.08%) 0 (0%) 5 (19.23%) 1 (3.85%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.85%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 7.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานเดิม)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานเดิม) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 13 (26.53%) 0 (0%) 24 (48.98%) 3 (6.12%) 0 (0%) 7 (14.29%) 2 (4.08%) 49
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (4.76%) 0 (0%) 14 (66.67%) 1 (4.76%) 0 (0%) 3 (14.29%) 2 (9.52%) 21
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 3
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (17.65%) 0 (0%) 8 (47.06%) 2 (11.76%) 0 (0%) 4 (23.53%) 0 (0%) 17
คณะบริหารธุรกิจ 3 (20%) 0 (0%) 7 (46.67%) 1 (6.67%) 0 (0%) 4 (26.67%) 0 (0%) 15
คณะศิลปศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
มหาบัณฑิต 9 (81.82%) 0 (0%) 2 (18.18%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 8 (88.89%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 7.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานใหม่)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานใหม่) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 155 (12.13%) 21 (1.64%) 936 (73.24%) 38 (2.97%) 2 (0.16%) 60 (4.69%) 66 (5.16%) 1278
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68 (11.81%) 9 (1.56%) 396 (68.75%) 19 (3.3%) 2 (0.35%) 38 (6.6%) 44 (7.64%) 576
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 (15.09%) 1 (1.89%) 41 (77.36%) 2 (3.77%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.89%) 53
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 31 (11.48%) 4 (1.48%) 171 (63.33%) 14 (5.19%) 1 (0.37%) 19 (7.04%) 30 (11.11%) 270
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 (8.33%) 1 (1.67%) 43 (71.67%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (11.67%) 4 (6.67%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 10 (17.54%) 1 (1.75%) 39 (68.42%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (7.02%) 3 (5.26%) 57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (14.29%) 0 (0%) 22 (78.57%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.57%) 1 (3.57%) 28
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 (7.69%) 2 (7.69%) 20 (76.92%) 0 (0%) 1 (3.85%) 0 (0%) 1 (3.85%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 (6.45%) 0 (0%) 25 (80.65%) 1 (3.23%) 0 (0%) 3 (9.68%) 0 (0%) 31
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 (11.76%) 0 (0%) 35 (68.63%) 2 (3.92%) 0 (0%) 4 (7.84%) 4 (7.84%) 51
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 69 (10.28%) 12 (1.79%) 532 (79.28%) 15 (2.24%) 0 (0%) 22 (3.28%) 21 (3.13%) 671
คณะบริหารธุรกิจ 60 (10.26%) 10 (1.71%) 474 (81.03%) 15 (2.56%) 0 (0%) 14 (2.39%) 12 (2.05%) 585
คณะศิลปศาสตร์ 9 (10.47%) 2 (2.33%) 58 (67.44%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (9.3%) 9 (10.47%) 86
มหาบัณฑิต 18 (58.06%) 0 (0%) 8 (25.81%) 4 (12.9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.23%) 31
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 (50%) 0 (0%) 4 (28.57%) 3 (21.43%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 11 (64.71%) 0 (0%) 4 (23.53%) 1 (5.88%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5.88%) 17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
รวม 19 (1.43%) 0 (0%) 30 (2.26%) 844 (63.6%) 0 (0%) 434 (32.71%) 1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (1.34%) 0 (0%) 13 (2.18%) 416 (69.68%) 0 (0%) 160 (26.8%) 597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (4.62%) 0 (0%) 9 (13.85%) 30 (46.15%) 0 (0%) 23 (35.38%) 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (0.74%) 0 (0%) 0 (0%) 214 (78.68%) 0 (0%) 56 (20.59%) 272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 42 (70%) 0 (0%) 18 (30%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1.72%) 0 (0%) 0 (0%) 45 (77.59%) 0 (0%) 12 (20.69%) 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (3.45%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (65.52%) 0 (0%) 9 (31.03%) 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (42.31%) 0 (0%) 15 (57.69%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 2 (6.06%) 19 (57.58%) 0 (0%) 12 (36.36%) 33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 (1.85%) 0 (0%) 2 (3.7%) 36 (66.67%) 0 (0%) 15 (27.78%) 54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10 (1.45%) 0 (0%) 7 (1.02%) 416 (60.47%) 0 (0%) 255 (37.06%) 688
คณะบริหารธุรกิจ 9 (1.5%) 0 (0%) 6 (1%) 350 (58.33%) 0 (0%) 235 (39.17%) 600
คณะศิลปศาสตร์ 1 (1.14%) 0 (0%) 1 (1.14%) 66 (75%) 0 (0%) 20 (22.73%) 88
มหาบัณฑิต 1 (2.38%) 0 (0%) 10 (23.81%) 12 (28.57%) 0 (0%) 19 (45.24%) 42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (6.25%) 0 (0%) 1 (6.25%) 7 (43.75%) 0 (0%) 7 (43.75%) 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 0 (0%) 0 (0%) 9 (34.62%) 5 (19.23%) 0 (0%) 12 (46.15%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 45 (3.39%) 4 (0.3%) 1171 (88.24%) 107 (8.06%) 1327
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 (3.18%) 2 (0.34%) 508 (85.09%) 68 (11.39%) 597
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 (18.46%) 0 (0%) 49 (75.38%) 4 (6.15%) 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (0.74%) 0 (0%) 234 (86.03%) 36 (13.24%) 272
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 54 (90%) 6 (10%) 60
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1.72%) 0 (0%) 53 (91.38%) 4 (6.9%) 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 (0%) 1 (3.45%) 25 (86.21%) 3 (10.34%) 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 24 (92.31%) 2 (7.69%) 26
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (3.03%) 1 (3.03%) 30 (90.91%) 1 (3.03%) 33
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 (5.56%) 0 (0%) 39 (72.22%) 12 (22.22%) 54
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 15 (2.18%) 2 (0.29%) 635 (92.3%) 36 (5.23%) 688
คณะบริหารธุรกิจ 13 (2.17%) 2 (0.33%) 553 (92.17%) 32 (5.33%) 600
คณะศิลปศาสตร์ 2 (2.27%) 0 (0%) 82 (93.18%) 4 (4.55%) 88
มหาบัณฑิต 11 (26.19%) 0 (0%) 28 (66.67%) 3 (7.14%) 42
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (12.5%) 0 (0%) 13 (81.25%) 1 (6.25%) 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ 9 (34.62%) 0 (0%) 15 (57.69%) 2 (7.69%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0