รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2559 ถัดไป

ตารางสรุปบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2559

คณะ การตอบแบบประเมิน
จำนวนบัณฑิต บัณฑิคที่ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ
รวม 3027 2981 98.48
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 210 95.02
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 516 516 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 196 192 97.96
คณะบริหารธุรกิจ 1241 1232 99.27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 88 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 340 335 98.53
คณะศิลปศาสตร์ 215 204 94.88
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 101 100
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 103 94.5
* คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตเสียชีวิต 2 คน

ตารางรายงานผลการประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2559

  1. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ
  2. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ (2)
  3. ลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน
  4. ระยะเวลาการได้งานทำ
  5. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  6. ลักษณะของงานที่ทำเป็นงานเดิมหรืองานใหม่
  7. ประเภทของงาน (ราชการ, เอกชน, ธุรกิจส่วนตัว)
  8. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  9. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน ทำงานและศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
- อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
รวม 1463 (49.08%) 837 (28.08%) 38 (1.27%) 586 (19.66%) 9 (0.3%) 48 (1.61%) 2981
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 735 (43.21%) 539 (31.69%) 28 (1.65%) 352 (20.69%) 7 (0.41%) 40 (2.35%) 1701
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 88 (41.9%) 82 (39.05%) 1 (0.48%) 32 (15.24%) 1 (0.48%) 6 (2.86%) 210
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 239 (48.58%) 115 (23.37%) 7 (1.42%) 127 (25.81%) 1 (0.2%) 3 (0.61%) 492
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 65 (36.11%) 53 (29.44%) 4 (2.22%) 51 (28.33%) 0 (0%) 7 (3.89%) 180
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 81 (38.76%) 82 (39.23%) 2 (0.96%) 36 (17.22%) 1 (0.48%) 7 (3.35%) 209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 (39.77%) 34 (38.64%) 4 (4.55%) 14 (15.91%) 0 (0%) 1 (1.14%) 88
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 138 (43.4%) 118 (37.11%) 5 (1.57%) 41 (12.89%) 4 (1.26%) 12 (3.77%) 318
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 39 (38.61%) 22 (21.78%) 2 (1.98%) 35 (34.65%) 0 (0%) 3 (2.97%) 101
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 50 (48.54%) 33 (32.04%) 3 (2.91%) 16 (15.53%) 0 (0%) 1 (0.97%) 103
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 666 (57.27%) 252 (21.67%) 10 (0.86%) 225 (19.35%) 2 (0.17%) 8 (0.69%) 1163
คณะบริหารธุรกิจ 581 (60.58%) 197 (20.54%) 6 (0.63%) 168 (17.52%) 1 (0.1%) 6 (0.63%) 959
คณะศิลปศาสตร์ 85 (41.67%) 55 (26.96%) 4 (1.96%) 57 (27.94%) 1 (0.49%) 2 (0.98%) 204
มหาบัณฑิต 62 (52.99%) 46 (39.32%) 0 (0%) 9 (7.69%) 0 (0%) 0 (0%) 117
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13 (54.17%) 8 (33.33%) 0 (0%) 3 (12.5%) 0 (0%) 0 (0%) 24
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 (58.33%) 3 (25%) 0 (0%) 2 (16.67%) 0 (0%) 0 (0%) 12
คณะบริหารธุรกิจ 32 (50%) 28 (43.75%) 0 (0%) 4 (6.25%) 0 (0%) 0 (0%) 64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 (58.82%) 7 (41.18%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน (2)

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน (1) ทำงานและศึกษาต่อ (2) ศึกษาต่อ (3) รวม (1,2,3) ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
รวม 1463 (49.08%) 837 (28.08%) 38 (1.27%) 2338 (78.43%) 643 (21.57%) 2981
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 765 (43.61%) 557 (31.76%) 28 (1.6%) 1350 (76.97%) 404 (23.03%) 1754
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 88 (41.9%) 82 (39.05%) 1 (0.48%) 171 (81.43%) 39 (18.57%) 210
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 252 (48.84%) 123 (23.84%) 7 (1.36%) 382 (74.03%) 134 (25.97%) 516
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 72 (37.5%) 56 (29.17%) 4 (2.08%) 132 (68.75%) 60 (31.25%) 192
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 81 (38.76%) 82 (39.23%) 2 (0.96%) 165 (78.95%) 44 (21.05%) 209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 (39.77%) 34 (38.64%) 4 (4.55%) 73 (82.95%) 15 (17.05%) 88
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 148 (44.18%) 125 (37.31%) 5 (1.49%) 278 (82.99%) 57 (17.01%) 335
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 39 (38.61%) 22 (21.78%) 2 (1.98%) 63 (62.38%) 38 (37.62%) 101
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 50 (48.54%) 33 (32.04%) 3 (2.91%) 86 (83.5%) 17 (16.5%) 103
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 698 (56.89%) 280 (22.82%) 10 (0.81%) 988 (80.52%) 239 (19.48%) 1227
คณะบริหารธุรกิจ 613 (59.92%) 225 (21.99%) 6 (0.59%) 844 (82.5%) 179 (17.5%) 1023
คณะศิลปศาสตร์ 85 (41.67%) 55 (26.96%) 4 (1.96%) 144 (70.59%) 60 (29.41%) 204

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำตรงกับสาขาวิชา รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 2097 (91.17%) 203 (8.83%) 2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1139 (89.4%) 135 (10.6%) 1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 154 (90.59%) 16 (9.41%) 170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 308 (87.01%) 46 (12.99%) 354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 109 (92.37%) 9 (7.63%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 145 (88.96%) 18 (11.04%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 (89.86%) 7 (10.14%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 235 (91.8%) 21 (8.2%) 256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 56 (91.8%) 5 (8.2%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 70 (84.34%) 13 (15.66%) 83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 856 (93.25%) 62 (6.75%) 918
คณะบริหารธุรกิจ 729 (93.7%) 49 (6.3%) 778
คณะศิลปศาสตร์ 127 (90.71%) 13 (9.29%) 140
มหาบัณฑิต 102 (94.44%) 6 (5.56%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 20 (95.24%) 1 (4.76%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 (100%) 0 (0%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 55 (91.67%) 5 (8.33%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 (100%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามระยะเวลาการมีงานทำจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ ระยะเวลาในการได้งาน รวม
ได้งานทันที 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 เดือน มากกว่า 1 ปี งานเดิม
รวม 891 (38.74%) 956 (41.57%) 191 (8.3%) 22 (0.96%) 8 (0.35%) 20 (0.87%) 212 (9.22%) 2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 499 (39.17%) 531 (41.68%) 103 (8.08%) 19 (1.49%) 6 (0.47%) 12 (0.94%) 104 (8.16%) 1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 53 (31.18%) 49 (28.82%) 20 (11.76%) 3 (1.76%) 1 (0.59%) 5 (2.94%) 39 (22.94%) 170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 141 (39.83%) 165 (46.61%) 26 (7.34%) 4 (1.13%) 0 (0%) 1 (0.28%) 17 (4.8%) 354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 46 (38.98%) 49 (41.53%) 13 (11.02%) 1 (0.85%) 2 (1.69%) 0 (0%) 7 (5.93%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 55 (33.74%) 89 (54.6%) 9 (5.52%) 1 (0.61%) 0 (0%) 2 (1.23%) 7 (4.29%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 (47.83%) 26 (37.68%) 3 (4.35%) 2 (2.9%) 1 (1.45%) 0 (0%) 4 (5.8%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 107 (41.8%) 94 (36.72%) 23 (8.98%) 8 (3.13%) 2 (0.78%) 2 (0.78%) 20 (7.81%) 256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 28 (45.9%) 26 (42.62%) 2 (3.28%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.28%) 3 (4.92%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 36 (43.37%) 33 (39.76%) 7 (8.43%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (8.43%) 83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 357 (38.89%) 415 (45.21%) 85 (9.26%) 3 (0.33%) 2 (0.22%) 3 (0.33%) 53 (5.77%) 918
คณะบริหารธุรกิจ 296 (38.05%) 360 (46.27%) 70 (9%) 2 (0.26%) 0 (0%) 2 (0.26%) 48 (6.17%) 778
คณะศิลปศาสตร์ 61 (43.57%) 55 (39.29%) 15 (10.71%) 1 (0.71%) 2 (1.43%) 1 (0.71%) 5 (3.57%) 140
มหาบัณฑิต 35 (32.41%) 10 (9.26%) 3 (2.78%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (4.63%) 55 (50.93%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (38.1%) 3 (14.29%) 1 (4.76%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.76%) 8 (38.1%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 (50%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 3 (30%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 20 (33.33%) 2 (3.33%) 2 (3.33%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.33%) 34 (56.67%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 (11.76%) 4 (23.53%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5.88%) 10 (58.82%) 17

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1432
(62.26%)
0
(0%)
500
(57.6%)
163
(18.78%)
58
(6.68%)
47
(5.41%)
39
(4.49%)
61
(7.03%)
868
(37.74%)
2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 813
(63.81%)
0
(0%)
265
(57.48%)
102
(22.13%)
26
(5.64%)
14
(3.04%)
24
(5.21%)
30
(6.51%)
461
(36.19%)
1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 98
(57.65%)
0
(0%)
33
(45.83%)
10
(13.89%)
8
(11.11%)
6
(8.33%)
5
(6.94%)
10
(13.89%)
72
(42.35%)
170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 280
(79.1%)
0
(0%)
43
(58.11%)
11
(14.86%)
2
(2.7%)
1
(1.35%)
7
(9.46%)
10
(13.51%)
74
(20.9%)
354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 82
(69.49%)
0
(0%)
24
(66.67%)
10
(27.78%)
1
(2.78%)
0
(0%)
1
(2.78%)
0
(0%)
36
(30.51%)
118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 124
(76.07%)
0
(0%)
24
(61.54%)
9
(23.08%)
1
(2.56%)
2
(5.13%)
0
(0%)
3
(7.69%)
39
(23.93%)
163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34
(49.28%)
0
(0%)
24
(68.57%)
7
(20%)
2
(5.71%)
0
(0%)
1
(2.86%)
1
(2.86%)
35
(50.72%)
69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95
(37.11%)
0
(0%)
85
(52.8%)
46
(28.57%)
12
(7.45%)
3
(1.86%)
9
(5.59%)
6
(3.73%)
161
(62.89%)
256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 42
(68.85%)
0
(0%)
15
(78.95%)
4
(21.05%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19
(31.15%)
61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 58
(69.88%)
0
(0%)
17
(68%)
5
(20%)
0
(0%)
2
(8%)
1
(4%)
0
(0%)
25
(30.12%)
83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 591
(64.38%)
0
(0%)
221
(67.58%)
55
(16.82%)
12
(3.67%)
15
(4.59%)
14
(4.28%)
10
(3.06%)
327
(35.62%)
918
คณะบริหารธุรกิจ 486
(62.47%)
0
(0%)
200
(68.49%)
48
(16.44%)
12
(4.11%)
12
(4.11%)
11
(3.77%)
9
(3.08%)
292
(37.53%)
778
คณะศิลปศาสตร์ 105
(75%)
0
(0%)
21
(60%)
7
(20%)
0
(0%)
3
(8.57%)
3
(8.57%)
1
(2.86%)
35
(25%)
140
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 28
(25.93%)
0
(0%)
14
(17.5%)
6
(7.5%)
20
(25%)
18
(22.5%)
1
(1.25%)
21
(26.25%)
80
(74.07%)
108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9
(42.86%)
0
(0%)
3
(25%)
1
(8.33%)
3
(25%)
2
(16.67%)
0
(0%)
3
(25%)
12
(57.14%)
21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3
(30%)
0
(0%)
1
(14.29%)
0
(0%)
2
(28.57%)
2
(28.57%)
0
(0%)
2
(28.57%)
7
(70%)
10
คณะบริหารธุรกิจ 15
(25%)
0
(0%)
9
(20%)
5
(11.11%)
15
(33.33%)
10
(22.22%)
1
(2.22%)
5
(11.11%)
45
(75%)
60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
(5.88%)
0
(0%)
1
(6.25%)
0
(0%)
0
(0%)
4
(25%)
0
(0%)
11
(68.75%)
16
(94.12%)
17
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานเดิม)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 34
(39.08%)
0
(0%)
11
(20.75%)
4
(7.55%)
9
(16.98%)
8
(15.09%)
7
(13.21%)
14
(26.42%)
53
(60.92%)
87
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19
(51.35%)
0
(0%)
4
(22.22%)
2
(11.11%)
2
(11.11%)
0
(0%)
4
(22.22%)
6
(33.33%)
18
(48.65%)
37
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6
(35.29%)
0
(0%)
2
(18.18%)
0
(0%)
1
(9.09%)
0
(0%)
4
(36.36%)
4
(36.36%)
11
(64.71%)
17
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
1
(50%)
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
(66.67%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
3
(33.33%)
9
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10
(52.63%)
0
(0%)
3
(33.33%)
1
(11.11%)
0
(0%)
1
(11.11%)
2
(22.22%)
2
(22.22%)
9
(47.37%)
19
คณะบริหารธุรกิจ 9
(52.94%)
0
(0%)
3
(37.5%)
1
(12.5%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(25%)
2
(25%)
8
(47.06%)
17
คณะศิลปศาสตร์ 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 5
(16.13%)
0
(0%)
4
(15.38%)
1
(3.85%)
7
(26.92%)
7
(26.92%)
1
(3.85%)
6
(23.08%)
26
(83.87%)
31
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(50%)
4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
1
(50%)
2
คณะบริหารธุรกิจ 2
(10%)
0
(0%)
3
(16.67%)
1
(5.56%)
6
(33.33%)
6
(33.33%)
1
(5.56%)
1
(5.56%)
18
(90%)
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
4
(80%)
5
(100%)
5
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานใหม่)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1398
(63.17%)
0
(0%)
489
(60%)
159
(19.51%)
49
(6.01%)
39
(4.79%)
32
(3.93%)
47
(5.77%)
815
(36.83%)
2213
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 794
(64.19%)
0
(0%)
261
(58.92%)
100
(22.57%)
24
(5.42%)
14
(3.16%)
20
(4.51%)
24
(5.42%)
443
(35.81%)
1237
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 92
(60.13%)
0
(0%)
31
(50.82%)
10
(16.39%)
7
(11.48%)
6
(9.84%)
1
(1.64%)
6
(9.84%)
61
(39.87%)
153
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 277
(78.92%)
0
(0%)
43
(58.11%)
11
(14.86%)
2
(2.7%)
1
(1.35%)
7
(9.46%)
10
(13.51%)
74
(21.08%)
351
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 82
(69.49%)
0
(0%)
24
(66.67%)
10
(27.78%)
1
(2.78%)
0
(0%)
1
(2.78%)
0
(0%)
36
(30.51%)
118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 123
(76.4%)
0
(0%)
24
(63.16%)
9
(23.68%)
1
(2.63%)
2
(5.26%)
0
(0%)
2
(5.26%)
38
(23.6%)
161
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32
(47.76%)
0
(0%)
24
(68.57%)
7
(20%)
2
(5.71%)
0
(0%)
1
(2.86%)
1
(2.86%)
35
(52.24%)
67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 89
(36.03%)
0
(0%)
85
(53.8%)
45
(28.48%)
11
(6.96%)
3
(1.9%)
9
(5.7%)
5
(3.16%)
158
(63.97%)
247
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 42
(71.19%)
0
(0%)
13
(76.47%)
4
(23.53%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
17
(28.81%)
59
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 57
(70.37%)
0
(0%)
17
(70.83%)
4
(16.67%)
0
(0%)
2
(8.33%)
1
(4.17%)
0
(0%)
24
(29.63%)
81
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 581
(64.63%)
0
(0%)
218
(68.55%)
54
(16.98%)
12
(3.77%)
14
(4.4%)
12
(3.77%)
8
(2.52%)
318
(35.37%)
899
คณะบริหารธุรกิจ 477
(62.68%)
0
(0%)
197
(69.37%)
47
(16.55%)
12
(4.23%)
12
(4.23%)
9
(3.17%)
7
(2.46%)
284
(37.32%)
761
คณะศิลปศาสตร์ 104
(75.36%)
0
(0%)
21
(61.76%)
7
(20.59%)
0
(0%)
2
(5.88%)
3
(8.82%)
1
(2.94%)
34
(24.64%)
138
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 23
(29.87%)
0
(0%)
10
(18.52%)
5
(9.26%)
13
(24.07%)
11
(20.37%)
0
(0%)
15
(27.78%)
54
(70.13%)
77
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7
(41.18%)
0
(0%)
2
(20%)
1
(10%)
2
(20%)
2
(20%)
0
(0%)
3
(30%)
10
(58.82%)
17
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2
(25%)
0
(0%)
1
(16.67%)
0
(0%)
2
(33.33%)
2
(33.33%)
0
(0%)
1
(16.67%)
6
(75%)
8
คณะบริหารธุรกิจ 13
(32.5%)
0
(0%)
6
(22.22%)
4
(14.81%)
9
(33.33%)
4
(14.81%)
0
(0%)
4
(14.81%)
27
(67.5%)
40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
(8.33%)
0
(0%)
1
(9.09%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(27.27%)
0
(0%)
7
(63.64%)
11
(91.67%)
12
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่จำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำอยู่ รวม
งานเดิม งานใหม่
รวม 87 (3.78%) 2213 (96.22%) 2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 (2.9%) 1237 (97.1%) 1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17 (10%) 153 (90%) 170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 (0.85%) 351 (99.15%) 354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 118 (100%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (1.23%) 161 (98.77%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2.9%) 67 (97.1%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 (3.52%) 247 (96.48%) 256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 (3.28%) 59 (96.72%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 (2.41%) 81 (97.59%) 83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 19 (2.07%) 899 (97.93%) 918
คณะบริหารธุรกิจ 17 (2.19%) 761 (97.81%) 778
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.43%) 138 (98.57%) 140
มหาบัณฑิต 31 (28.7%) 77 (71.3%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 (19.05%) 17 (80.95%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (20%) 8 (80%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 20 (33.33%) 40 (66.67%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (29.41%) 12 (70.59%) 17

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ

คณะ ประเภทงานที่ทำ รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 340 (14.78%) 43 (1.87%) 1578 (68.61%) 77 (3.35%) 5 (0.22%) 136 (5.91%) 121 (5.26%) 2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 172 (13.5%) 27 (2.12%) 856 (67.19%) 44 (3.45%) 4 (0.31%) 85 (6.67%) 86 (6.75%) 1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 (17.65%) 2 (1.18%) 120 (70.59%) 3 (1.76%) 0 (0%) 12 (7.06%) 3 (1.76%) 170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 43 (12.15%) 5 (1.41%) 222 (62.71%) 19 (5.37%) 1 (0.28%) 29 (8.19%) 35 (9.89%) 354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17 (14.41%) 3 (2.54%) 75 (63.56%) 3 (2.54%) 0 (0%) 13 (11.02%) 7 (5.93%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 30 (18.4%) 3 (1.84%) 109 (66.87%) 1 (0.61%) 0 (0%) 11 (6.75%) 9 (5.52%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 (14.49%) 1 (1.45%) 50 (72.46%) 2 (2.9%) 1 (1.45%) 3 (4.35%) 2 (2.9%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 (10.16%) 11 (4.3%) 190 (74.22%) 7 (2.73%) 2 (0.78%) 6 (2.34%) 14 (5.47%) 256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 (11.48%) 0 (0%) 45 (73.77%) 3 (4.92%) 0 (0%) 5 (8.2%) 1 (1.64%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9 (10.84%) 2 (2.41%) 45 (54.22%) 6 (7.23%) 0 (0%) 6 (7.23%) 15 (18.07%) 83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 109 (11.87%) 16 (1.74%) 689 (75.05%) 22 (2.4%) 1 (0.11%) 50 (5.45%) 31 (3.38%) 918
คณะบริหารธุรกิจ 93 (11.95%) 14 (1.8%) 600 (77.12%) 20 (2.57%) 1 (0.13%) 32 (4.11%) 18 (2.31%) 778
คณะศิลปศาสตร์ 16 (11.43%) 2 (1.43%) 89 (63.57%) 2 (1.43%) 0 (0%) 18 (12.86%) 13 (9.29%) 140
มหาบัณฑิต 59 (54.63%) 0 (0%) 33 (30.56%) 11 (10.19%) 0 (0%) 1 (0.93%) 4 (3.7%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 (52.38%) 0 (0%) 6 (28.57%) 4 (19.05%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (40%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 43 (71.67%) 0 (0%) 13 (21.67%) 2 (3.33%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.33%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (5.88%) 0 (0%) 11 (64.71%) 4 (23.53%) 0 (0%) 1 (5.88%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 7.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานเดิม)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานเดิม) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 26 (29.89%) 2 (2.3%) 38 (43.68%) 8 (9.2%) 0 (0%) 7 (8.05%) 6 (6.9%) 87
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (10.81%) 2 (5.41%) 21 (56.76%) 2 (5.41%) 0 (0%) 3 (8.11%) 5 (13.51%) 37
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (5.88%) 0 (0%) 16 (94.12%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 2 (22.22%) 4 (44.44%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11.11%) 9
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (15.79%) 0 (0%) 8 (42.11%) 3 (15.79%) 0 (0%) 4 (21.05%) 1 (5.26%) 19
คณะบริหารธุรกิจ 3 (17.65%) 0 (0%) 7 (41.18%) 2 (11.76%) 0 (0%) 4 (23.53%) 1 (5.88%) 17
คณะศิลปศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
มหาบัณฑิต 19 (61.29%) 0 (0%) 9 (29.03%) 3 (9.68%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 31
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะบริหารธุรกิจ 17 (85%) 0 (0%) 2 (10%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5

ตารางที่ 7.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานใหม่)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานใหม่) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 314 (14.19%) 41 (1.85%) 1540 (69.59%) 69 (3.12%) 5 (0.23%) 129 (5.83%) 115 (5.2%) 2213
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168 (13.58%) 25 (2.02%) 835 (67.5%) 42 (3.4%) 4 (0.32%) 82 (6.63%) 81 (6.55%) 1237
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 (18.95%) 2 (1.31%) 104 (67.97%) 3 (1.96%) 0 (0%) 12 (7.84%) 3 (1.96%) 153
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 43 (12.25%) 5 (1.42%) 222 (63.25%) 18 (5.13%) 1 (0.28%) 28 (7.98%) 34 (9.69%) 351
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17 (14.41%) 3 (2.54%) 75 (63.56%) 3 (2.54%) 0 (0%) 13 (11.02%) 7 (5.93%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 30 (18.63%) 3 (1.86%) 109 (67.7%) 1 (0.62%) 0 (0%) 11 (6.83%) 7 (4.35%) 161
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (11.94%) 1 (1.49%) 50 (74.63%) 2 (2.99%) 1 (1.49%) 3 (4.48%) 2 (2.99%) 67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 (10.12%) 9 (3.64%) 186 (75.3%) 6 (2.43%) 2 (0.81%) 6 (2.43%) 13 (5.26%) 247
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 (11.86%) 0 (0%) 44 (74.58%) 3 (5.08%) 0 (0%) 4 (6.78%) 1 (1.69%) 59
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9 (11.11%) 2 (2.47%) 45 (55.56%) 6 (7.41%) 0 (0%) 5 (6.17%) 14 (17.28%) 81
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 106 (11.79%) 16 (1.78%) 681 (75.75%) 19 (2.11%) 1 (0.11%) 46 (5.12%) 30 (3.34%) 899
คณะบริหารธุรกิจ 90 (11.83%) 14 (1.84%) 593 (77.92%) 18 (2.37%) 1 (0.13%) 28 (3.68%) 17 (2.23%) 761
คณะศิลปศาสตร์ 16 (11.59%) 2 (1.45%) 88 (63.77%) 1 (0.72%) 0 (0%) 18 (13.04%) 13 (9.42%) 138
มหาบัณฑิต 40 (51.95%) 0 (0%) 24 (31.17%) 8 (10.39%) 0 (0%) 1 (1.3%) 4 (5.19%) 77
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9 (52.94%) 0 (0%) 4 (23.53%) 4 (23.53%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (50%) 0 (0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 8
คณะบริหารธุรกิจ 26 (65%) 0 (0%) 11 (27.5%) 1 (2.5%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5%) 40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (8.33%) 0 (0%) 8 (66.67%) 2 (16.67%) 0 (0%) 1 (8.33%) 0 (0%) 12

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
รวม 34 (1.48%) 0 (0%) 53 (2.3%) 1398 (60.78%) 0 (0%) 815 (35.43%) 2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 (1.49%) 0 (0%) 18 (1.41%) 794 (62.32%) 0 (0%) 443 (34.77%) 1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 (3.53%) 0 (0%) 11 (6.47%) 92 (54.12%) 0 (0%) 61 (35.88%) 170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 (0.85%) 0 (0%) 0 (0%) 277 (78.25%) 0 (0%) 74 (20.9%) 354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 82 (69.49%) 0 (0%) 36 (30.51%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (0.61%) 0 (0%) 1 (0.61%) 123 (75.46%) 0 (0%) 38 (23.31%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2.9%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (46.38%) 0 (0%) 35 (50.72%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 (2.34%) 0 (0%) 3 (1.17%) 89 (34.77%) 0 (0%) 158 (61.72%) 256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.28%) 42 (68.85%) 0 (0%) 17 (27.87%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 (1.2%) 0 (0%) 1 (1.2%) 57 (68.67%) 0 (0%) 24 (28.92%) 83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10 (1.09%) 0 (0%) 9 (0.98%) 581 (63.29%) 0 (0%) 318 (34.64%) 918
คณะบริหารธุรกิจ 9 (1.16%) 0 (0%) 8 (1.03%) 477 (61.31%) 0 (0%) 284 (36.5%) 778
คณะศิลปศาสตร์ 1 (0.71%) 0 (0%) 1 (0.71%) 104 (74.29%) 0 (0%) 34 (24.29%) 140
มหาบัณฑิต 5 (4.63%) 0 (0%) 26 (24.07%) 23 (21.3%) 0 (0%) 54 (50%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (9.52%) 0 (0%) 2 (9.52%) 7 (33.33%) 0 (0%) 10 (47.62%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 2 (20%) 0 (0%) 6 (60%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 2 (3.33%) 0 (0%) 18 (30%) 13 (21.67%) 0 (0%) 27 (45%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 5 (29.41%) 1 (5.88%) 0 (0%) 11 (64.71%) 17
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 76 (3.3%) 11 (0.48%) 2021 (87.87%) 192 (8.35%) 2300
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (2.28%) 8 (0.63%) 1110 (87.13%) 127 (9.97%) 1274
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 (8.82%) 2 (1.18%) 139 (81.76%) 14 (8.24%) 170
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (0.56%) 1 (0.28%) 306 (86.44%) 45 (12.71%) 354
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 109 (92.37%) 9 (7.63%) 118
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (1.23%) 0 (0%) 143 (87.73%) 18 (11.04%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (1.45%) 1 (1.45%) 61 (88.41%) 6 (8.7%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 (2.34%) 3 (1.17%) 229 (89.45%) 18 (7.03%) 256
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (1.64%) 1 (1.64%) 55 (90.16%) 4 (6.56%) 61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 (2.41%) 0 (0%) 68 (81.93%) 13 (15.66%) 83
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 17 (1.85%) 2 (0.22%) 839 (91.39%) 60 (6.54%) 918
คณะบริหารธุรกิจ 15 (1.93%) 2 (0.26%) 714 (91.77%) 47 (6.04%) 778
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.43%) 0 (0%) 125 (89.29%) 13 (9.29%) 140
มหาบัณฑิต 30 (27.78%) 1 (0.93%) 72 (66.67%) 5 (4.63%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 (19.05%) 0 (0%) 16 (76.19%) 1 (4.76%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (20%) 0 (0%) 8 (80%) 0 (0%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 19 (31.67%) 1 (1.67%) 36 (60%) 4 (6.67%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (29.41%) 0 (0%) 12 (70.59%) 0 (0%) 17