รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2558 ถัดไป

ตารางสรุปบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2558

คณะ การตอบแบบประเมิน
จำนวนบัณฑิต บัณฑิคที่ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ
รวม 2936 2799 95.33
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 227 216 95.15
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 435 435 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 190 189 99.47
คณะบริหารธุรกิจ 1225 1151 93.96
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 54 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 392 349 89.03
คณะศิลปศาสตร์ 209 201 96.17
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 86 86 100
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 118 118 100

ตารางรายงานผลการประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2558

  1. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ
  2. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ (2)
  3. ลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน
  4. ระยะเวลาการได้งานทำ
  5. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  6. ลักษณะของงานที่ทำเป็นงานเดิมหรืองานใหม่
  7. ประเภทของงาน (ราชการ, เอกชน, ธุรกิจส่วนตัว)
  8. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  9. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน ทำงานและศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
- อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
รวม 1753 (62.63%) 400 (14.29%) 42 (1.5%) 524 (18.72%) 18 (0.64%) 62 (2.22%) 2799
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 923 (57.54%) 222 (13.84%) 29 (1.81%) 368 (22.94%) 16 (1%) 46 (2.87%) 1604
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 121 (56.02%) 36 (16.67%) 4 (1.85%) 44 (20.37%) 4 (1.85%) 7 (3.24%) 216
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 261 (61.41%) 48 (11.29%) 7 (1.65%) 101 (23.76%) 2 (0.47%) 6 (1.41%) 425
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 89 (50.57%) 20 (11.36%) 3 (1.7%) 60 (34.09%) 2 (1.14%) 2 (1.14%) 176
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 134 (61.75%) 31 (14.29%) 0 (0%) 40 (18.43%) 2 (0.92%) 10 (4.61%) 217
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (53.7%) 7 (12.96%) 0 (0%) 14 (25.93%) 1 (1.85%) 3 (5.56%) 54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 172 (55.13%) 46 (14.74%) 15 (4.81%) 59 (18.91%) 4 (1.28%) 16 (5.13%) 312
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 47 (54.65%) 19 (22.09%) 0 (0%) 19 (22.09%) 0 (0%) 1 (1.16%) 86
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 70 (59.32%) 15 (12.71%) 0 (0%) 31 (26.27%) 1 (0.85%) 1 (0.85%) 118
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 775 (69.95%) 151 (13.63%) 13 (1.17%) 151 (13.63%) 2 (0.18%) 16 (1.44%) 1108
คณะบริหารธุรกิจ 650 (71.66%) 114 (12.57%) 10 (1.1%) 117 (12.9%) 1 (0.11%) 15 (1.65%) 907
คณะศิลปศาสตร์ 125 (62.19%) 37 (18.41%) 3 (1.49%) 34 (16.92%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 201
มหาบัณฑิต 55 (63.22%) 27 (31.03%) 0 (0%) 5 (5.75%) 0 (0%) 0 (0%) 87
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 (40%) 5 (50%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 10
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 (61.54%) 5 (38.46%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 18 (66.67%) 8 (29.63%) 0 (0%) 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 27
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 (67.57%) 9 (24.32%) 0 (0%) 3 (8.11%) 0 (0%) 0 (0%) 37

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน (2)

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน (1) ทำงานและศึกษาต่อ (2) ศึกษาต่อ (3) รวม (1,2,3) ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
รวม 1753 (62.63%) 400 (14.29%) 42 (1.5%) 2195 (78.42%) 604 (21.58%) 2799
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 960 (57.69%) 241 (14.48%) 29 (1.74%) 1230 (73.92%) 434 (26.08%) 1664
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 121 (56.02%) 36 (16.67%) 4 (1.85%) 161 (74.54%) 55 (25.46%) 216
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 265 (60.92%) 53 (12.18%) 7 (1.61%) 325 (74.71%) 110 (25.29%) 435
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 97 (51.32%) 25 (13.23%) 3 (1.59%) 125 (66.14%) 64 (33.86%) 189
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 134 (61.75%) 31 (14.29%) 0 (0%) 165 (76.04%) 52 (23.96%) 217
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (53.7%) 7 (12.96%) 0 (0%) 36 (66.67%) 18 (33.33%) 54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 197 (56.45%) 55 (15.76%) 15 (4.3%) 267 (76.5%) 82 (23.5%) 349
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 47 (54.65%) 19 (22.09%) 0 (0%) 66 (76.74%) 20 (23.26%) 86
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 70 (59.32%) 15 (12.71%) 0 (0%) 85 (72.03%) 33 (27.97%) 118
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 793 (69.87%) 159 (14.01%) 13 (1.15%) 965 (85.02%) 170 (14.98%) 1135
คณะบริหารธุรกิจ 668 (71.52%) 122 (13.06%) 10 (1.07%) 800 (85.65%) 134 (14.35%) 934
คณะศิลปศาสตร์ 125 (62.19%) 37 (18.41%) 3 (1.49%) 165 (82.09%) 36 (17.91%) 201

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำตรงกับสาขาวิชา รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 1954 (90.76%) 199 (9.24%) 2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1028 (89.78%) 117 (10.22%) 1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 144 (91.72%) 13 (8.28%) 157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 270 (87.38%) 39 (12.62%) 309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 92 (84.4%) 17 (15.6%) 109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 147 (89.09%) 18 (10.91%) 165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 (83.33%) 6 (16.67%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 209 (95.87%) 9 (4.13%) 218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 63 (95.45%) 3 (4.55%) 66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 73 (85.88%) 12 (14.12%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 848 (91.58%) 78 (8.42%) 926
คณะบริหารธุรกิจ 706 (92.41%) 58 (7.59%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 142 (87.65%) 20 (12.35%) 162
มหาบัณฑิต 78 (95.12%) 4 (4.88%) 82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 24 (92.31%) 2 (7.69%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34 (100%) 0 (0%) 34

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามระยะเวลาการมีงานทำจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ ระยะเวลาในการได้งาน รวม
ได้งานทันที 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 เดือน มากกว่า 1 ปี งานเดิม
รวม 796 (36.97%) 841 (39.06%) 271 (12.59%) 50 (2.32%) 12 (0.56%) 16 (0.74%) 167 (7.76%) 2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 432 (37.73%) 435 (37.99%) 145 (12.66%) 31 (2.71%) 12 (1.05%) 14 (1.22%) 76 (6.64%) 1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 (40.76%) 38 (24.2%) 20 (12.74%) 6 (3.82%) 4 (2.55%) 5 (3.18%) 20 (12.74%) 157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 112 (36.25%) 128 (41.42%) 44 (14.24%) 4 (1.29%) 0 (0%) 1 (0.32%) 20 (6.47%) 309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 37 (33.94%) 45 (41.28%) 17 (15.6%) 5 (4.59%) 3 (2.75%) 0 (0%) 2 (1.83%) 109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 54 (32.73%) 69 (41.82%) 19 (11.52%) 6 (3.64%) 1 (0.61%) 1 (0.61%) 15 (9.09%) 165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 (38.89%) 14 (38.89%) 4 (11.11%) 1 (2.78%) 0 (0%) 1 (2.78%) 2 (5.56%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 91 (41.74%) 71 (32.57%) 27 (12.39%) 6 (2.75%) 4 (1.83%) 6 (2.75%) 13 (5.96%) 218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 22 (33.33%) 35 (53.03%) 6 (9.09%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4.55%) 66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 38 (44.71%) 35 (41.18%) 8 (9.41%) 3 (3.53%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.18%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 321 (34.67%) 401 (43.3%) 125 (13.5%) 19 (2.05%) 0 (0%) 2 (0.22%) 58 (6.26%) 926
คณะบริหารธุรกิจ 266 (34.82%) 340 (44.5%) 91 (11.91%) 15 (1.96%) 0 (0%) 2 (0.26%) 50 (6.54%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 55 (33.95%) 61 (37.65%) 34 (20.99%) 4 (2.47%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (4.94%) 162
มหาบัณฑิต 43 (52.44%) 5 (6.1%) 1 (1.22%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 33 (40.24%) 82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 (66.67%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (22.22%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 (61.54%) 1 (7.69%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (30.77%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 15 (57.69%) 1 (3.85%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (38.46%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 (41.18%) 2 (5.88%) 1 (2.94%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (50%) 34

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1321
(61.36%)
0
(0%)
434
(52.16%)
187
(22.48%)
38
(4.57%)
60
(7.21%)
46
(5.53%)
67
(8.05%)
832
(38.64%)
2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 707
(61.75%)
0
(0%)
221
(50.46%)
119
(27.17%)
15
(3.42%)
26
(5.94%)
28
(6.39%)
29
(6.62%)
438
(38.25%)
1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 92
(58.6%)
0
(0%)
20
(30.77%)
17
(26.15%)
4
(6.15%)
11
(16.92%)
7
(10.77%)
6
(9.23%)
65
(41.4%)
157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 239
(77.35%)
0
(0%)
29
(41.43%)
23
(32.86%)
1
(1.43%)
4
(5.71%)
7
(10%)
6
(8.57%)
70
(22.65%)
309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 72
(66.06%)
0
(0%)
25
(67.57%)
11
(29.73%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(2.7%)
0
(0%)
37
(33.94%)
109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 119
(72.12%)
0
(0%)
34
(73.91%)
8
(17.39%)
2
(4.35%)
0
(0%)
2
(4.35%)
0
(0%)
46
(27.88%)
165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24
(66.67%)
0
(0%)
4
(33.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
12
(33.33%)
36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 64
(29.36%)
0
(0%)
81
(52.6%)
40
(25.97%)
7
(4.55%)
7
(4.55%)
8
(5.19%)
11
(7.14%)
154
(70.64%)
218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 39
(59.09%)
0
(0%)
15
(55.56%)
9
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(3.7%)
2
(7.41%)
27
(40.91%)
66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 58
(68.24%)
0
(0%)
13
(48.15%)
9
(33.33%)
0
(0%)
2
(7.41%)
1
(3.7%)
2
(7.41%)
27
(31.76%)
85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 598
(64.58%)
0
(0%)
202
(61.59%)
64
(19.51%)
13
(3.96%)
25
(7.62%)
15
(4.57%)
9
(2.74%)
328
(35.42%)
926
คณะบริหารธุรกิจ 480
(62.83%)
0
(0%)
181
(63.73%)
51
(17.96%)
11
(3.87%)
23
(8.1%)
11
(3.87%)
7
(2.46%)
284
(37.17%)
764
คณะศิลปศาสตร์ 118
(72.84%)
0
(0%)
21
(47.73%)
13
(29.55%)
2
(4.55%)
2
(4.55%)
4
(9.09%)
2
(4.55%)
44
(27.16%)
162
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 16
(19.51%)
0
(0%)
11
(16.67%)
4
(6.06%)
10
(15.15%)
9
(13.64%)
3
(4.55%)
29
(43.94%)
66
(80.49%)
82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3
(33.33%)
0
(0%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
2
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(16.67%)
6
(66.67%)
9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4
(30.77%)
0
(0%)
1
(11.11%)
0
(0%)
1
(11.11%)
2
(22.22%)
1
(11.11%)
4
(44.44%)
9
(69.23%)
13
คณะบริหารธุรกิจ 5
(19.23%)
0
(0%)
6
(28.57%)
2
(9.52%)
4
(19.05%)
5
(23.81%)
1
(4.76%)
3
(14.29%)
21
(80.77%)
26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
(11.76%)
0
(0%)
3
(10%)
0
(0%)
3
(10%)
2
(6.67%)
1
(3.33%)
21
(70%)
30
(88.24%)
34
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานเดิม)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 37
(46.84%)
0
(0%)
8
(19.05%)
6
(14.29%)
3
(7.14%)
6
(14.29%)
4
(9.52%)
15
(35.71%)
42
(53.16%)
79
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
(63.89%)
0
(0%)
4
(30.77%)
4
(30.77%)
0
(0%)
1
(7.69%)
2
(15.38%)
2
(15.38%)
13
(36.11%)
36
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4
(40%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(33.33%)
0
(0%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
6
(60%)
10
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8
(88.89%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(11.11%)
9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
2
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5
(83.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
1
(16.67%)
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
(57.14%)
0
(0%)
3
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(42.86%)
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 14
(70%)
0
(0%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
0
(0%)
2
(33.33%)
0
(0%)
2
(33.33%)
6
(30%)
20
คณะบริหารธุรกิจ 11
(68.75%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
2
(40%)
0
(0%)
2
(40%)
5
(31.25%)
16
คณะศิลปศาสตร์ 3
(75%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
4
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 0
(0%)
0
(0%)
3
(13.04%)
1
(4.35%)
3
(13.04%)
3
(13.04%)
2
(8.7%)
11
(47.83%)
23
(100%)
23
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
1
(25%)
1
(25%)
1
(25%)
4
(100%)
4
คณะบริหารธุรกิจ 0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
1
(20%)
0
(0%)
2
(40%)
0
(0%)
1
(20%)
5
(100%)
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0%)
0
(0%)
1
(7.69%)
0
(0%)
2
(15.38%)
0
(0%)
1
(7.69%)
9
(69.23%)
13
(100%)
13
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานใหม่)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1284
(61.91%)
0
(0%)
426
(53.92%)
181
(22.91%)
35
(4.43%)
54
(6.84%)
42
(5.32%)
52
(6.58%)
790
(38.09%)
2074
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 684
(61.68%)
0
(0%)
217
(51.06%)
115
(27.06%)
15
(3.53%)
25
(5.88%)
26
(6.12%)
27
(6.35%)
425
(38.32%)
1109
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 88
(59.86%)
0
(0%)
20
(33.9%)
15
(25.42%)
4
(6.78%)
10
(16.95%)
6
(10.17%)
4
(6.78%)
59
(40.14%)
147
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 231
(77%)
0
(0%)
29
(42.03%)
22
(31.88%)
1
(1.45%)
4
(5.8%)
7
(10.14%)
6
(8.7%)
69
(23%)
300
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 72
(67.29%)
0
(0%)
24
(68.57%)
10
(28.57%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(2.86%)
0
(0%)
35
(32.71%)
107
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 114
(71.7%)
0
(0%)
34
(75.56%)
8
(17.78%)
2
(4.44%)
0
(0%)
1
(2.22%)
0
(0%)
45
(28.3%)
159
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
(65.71%)
0
(0%)
4
(33.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
12
(34.29%)
35
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60
(28.44%)
0
(0%)
78
(51.66%)
40
(26.49%)
7
(4.64%)
7
(4.64%)
8
(5.3%)
11
(7.28%)
151
(71.56%)
211
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 38
(58.46%)
0
(0%)
15
(55.56%)
9
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(3.7%)
2
(7.41%)
27
(41.54%)
65
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 58
(68.24%)
0
(0%)
13
(48.15%)
9
(33.33%)
0
(0%)
2
(7.41%)
1
(3.7%)
2
(7.41%)
27
(31.76%)
85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 584
(64.46%)
0
(0%)
201
(62.42%)
63
(19.57%)
13
(4.04%)
23
(7.14%)
15
(4.66%)
7
(2.17%)
322
(35.54%)
906
คณะบริหารธุรกิจ 469
(62.7%)
0
(0%)
181
(64.87%)
50
(17.92%)
11
(3.94%)
21
(7.53%)
11
(3.94%)
5
(1.79%)
279
(37.3%)
748
คณะศิลปศาสตร์ 115
(72.78%)
0
(0%)
20
(46.51%)
13
(30.23%)
2
(4.65%)
2
(4.65%)
4
(9.3%)
2
(4.65%)
43
(27.22%)
158
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 16
(27.12%)
0
(0%)
8
(18.6%)
3
(6.98%)
7
(16.28%)
6
(13.95%)
1
(2.33%)
18
(41.86%)
43
(72.88%)
59
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3
(37.5%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(40%)
2
(40%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
5
(62.5%)
8
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4
(44.44%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
3
(60%)
5
(55.56%)
9
คณะบริหารธุรกิจ 5
(23.81%)
0
(0%)
5
(31.25%)
1
(6.25%)
4
(25%)
3
(18.75%)
1
(6.25%)
2
(12.5%)
16
(76.19%)
21
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
(19.05%)
0
(0%)
2
(11.76%)
0
(0%)
1
(5.88%)
2
(11.76%)
0
(0%)
12
(70.59%)
17
(80.95%)
21
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่จำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำอยู่ รวม
งานเดิม งานใหม่
รวม 79 (3.67%) 2074 (96.33%) 2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 (3.14%) 1109 (96.86%) 1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 (6.37%) 147 (93.63%) 157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9 (2.91%) 300 (97.09%) 309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (1.83%) 107 (98.17%) 109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 6 (3.64%) 159 (96.36%) 165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2.78%) 35 (97.22%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 (3.21%) 211 (96.79%) 218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (1.52%) 65 (98.48%) 66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 85 (100%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 20 (2.16%) 906 (97.84%) 926
คณะบริหารธุรกิจ 16 (2.09%) 748 (97.91%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 4 (2.47%) 158 (97.53%) 162
มหาบัณฑิต 23 (28.05%) 59 (71.95%) 82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 8 (88.89%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (30.77%) 9 (69.23%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 5 (19.23%) 21 (80.77%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 (38.24%) 21 (61.76%) 34

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ

คณะ ประเภทงานที่ทำ รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 334 (15.51%) 49 (2.28%) 1477 (68.6%) 111 (5.16%) 0 (0%) 83 (3.86%) 99 (4.6%) 2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 182 (15.9%) 18 (1.57%) 753 (65.76%) 64 (5.59%) 0 (0%) 58 (5.07%) 70 (6.11%) 1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 36 (22.93%) 2 (1.27%) 109 (69.43%) 5 (3.18%) 0 (0%) 1 (0.64%) 4 (2.55%) 157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 32 (10.36%) 2 (0.65%) 180 (58.25%) 29 (9.39%) 0 (0%) 28 (9.06%) 38 (12.3%) 309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17 (15.6%) 2 (1.83%) 73 (66.97%) 5 (4.59%) 0 (0%) 4 (3.67%) 8 (7.34%) 109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 34 (20.61%) 1 (0.61%) 117 (70.91%) 3 (1.82%) 0 (0%) 4 (2.42%) 6 (3.64%) 165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (22.22%) 1 (2.78%) 22 (61.11%) 3 (8.33%) 0 (0%) 2 (5.56%) 0 (0%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34 (15.6%) 8 (3.67%) 157 (72.02%) 9 (4.13%) 0 (0%) 8 (3.67%) 2 (0.92%) 218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 11 (16.67%) 1 (1.52%) 45 (68.18%) 3 (4.55%) 0 (0%) 3 (4.55%) 3 (4.55%) 66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10 (11.76%) 1 (1.18%) 50 (58.82%) 7 (8.24%) 0 (0%) 8 (9.41%) 9 (10.59%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 122 (13.17%) 25 (2.7%) 692 (74.73%) 39 (4.21%) 0 (0%) 20 (2.16%) 28 (3.02%) 926
คณะบริหารธุรกิจ 97 (12.7%) 22 (2.88%) 586 (76.7%) 27 (3.53%) 0 (0%) 14 (1.83%) 18 (2.36%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 25 (15.43%) 3 (1.85%) 106 (65.43%) 12 (7.41%) 0 (0%) 6 (3.7%) 10 (6.17%) 162
มหาบัณฑิต 30 (36.59%) 6 (7.32%) 32 (39.02%) 8 (9.76%) 0 (0%) 5 (6.1%) 1 (1.22%) 82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 (66.67%) 1 (11.11%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (30.77%) 0 (0%) 6 (46.15%) 1 (7.69%) 0 (0%) 1 (7.69%) 1 (7.69%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 13 (50%) 4 (15.38%) 5 (19.23%) 3 (11.54%) 0 (0%) 1 (3.85%) 0 (0%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 (20.59%) 1 (2.94%) 20 (58.82%) 4 (11.76%) 0 (0%) 2 (5.88%) 0 (0%) 34

ตารางที่ 7.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานเดิม)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานเดิม) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 15 (18.99%) 3 (3.8%) 35 (44.3%) 9 (11.39%) 0 (0%) 10 (12.66%) 7 (8.86%) 79
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (11.11%) 1 (2.78%) 19 (52.78%) 4 (11.11%) 0 (0%) 6 (16.67%) 2 (5.56%) 36
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 0 (0%) 1 (11.11%) 2 (22.22%) 0 (0%) 4 (44.44%) 1 (11.11%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (16.67%) 0 (0%) 4 (66.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16.67%) 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (14.29%) 1 (14.29%) 4 (57.14%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14.29%) 0 (0%) 7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 (20%) 0 (0%) 5 (25%) 4 (20%) 0 (0%) 2 (10%) 5 (25%) 20
คณะบริหารธุรกิจ 4 (25%) 0 (0%) 4 (25%) 3 (18.75%) 0 (0%) 1 (6.25%) 4 (25%) 16
คณะศิลปศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (25%) 4
มหาบัณฑิต 7 (30.43%) 2 (8.7%) 11 (47.83%) 1 (4.35%) 0 (0%) 2 (8.7%) 0 (0%) 23
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 (25%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 4
คณะบริหารธุรกิจ 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (7.69%) 1 (7.69%) 9 (69.23%) 1 (7.69%) 0 (0%) 1 (7.69%) 0 (0%) 13

ตารางที่ 7.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานใหม่)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานใหม่) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 319 (15.38%) 46 (2.22%) 1442 (69.53%) 102 (4.92%) 0 (0%) 73 (3.52%) 92 (4.44%) 2074
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 178 (16.05%) 17 (1.53%) 734 (66.19%) 60 (5.41%) 0 (0%) 52 (4.69%) 68 (6.13%) 1109
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 36 (24.49%) 2 (1.36%) 99 (67.35%) 5 (3.4%) 0 (0%) 1 (0.68%) 4 (2.72%) 147
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 31 (10.33%) 2 (0.67%) 179 (59.67%) 27 (9%) 0 (0%) 24 (8%) 37 (12.33%) 300
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17 (15.89%) 2 (1.87%) 73 (68.22%) 3 (2.8%) 0 (0%) 4 (3.74%) 8 (7.48%) 107
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 33 (20.75%) 1 (0.63%) 113 (71.07%) 3 (1.89%) 0 (0%) 4 (2.52%) 5 (3.14%) 159
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (20%) 1 (2.86%) 22 (62.86%) 3 (8.57%) 0 (0%) 2 (5.71%) 0 (0%) 35
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33 (15.64%) 7 (3.32%) 153 (72.51%) 9 (4.27%) 0 (0%) 7 (3.32%) 2 (0.95%) 211
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 11 (16.92%) 1 (1.54%) 45 (69.23%) 3 (4.62%) 0 (0%) 2 (3.08%) 3 (4.62%) 65
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10 (11.76%) 1 (1.18%) 50 (58.82%) 7 (8.24%) 0 (0%) 8 (9.41%) 9 (10.59%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 118 (13.02%) 25 (2.76%) 687 (75.83%) 35 (3.86%) 0 (0%) 18 (1.99%) 23 (2.54%) 906
คณะบริหารธุรกิจ 93 (12.43%) 22 (2.94%) 582 (77.81%) 24 (3.21%) 0 (0%) 13 (1.74%) 14 (1.87%) 748
คณะศิลปศาสตร์ 25 (15.82%) 3 (1.9%) 105 (66.46%) 11 (6.96%) 0 (0%) 5 (3.16%) 9 (5.7%) 158
มหาบัณฑิต 23 (38.98%) 4 (6.78%) 21 (35.59%) 7 (11.86%) 0 (0%) 3 (5.08%) 1 (1.69%) 59
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 (62.5%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (12.5%) 0 (0%) 8
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 (33.33%) 0 (0%) 4 (44.44%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11.11%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 9 (42.86%) 3 (14.29%) 5 (23.81%) 3 (14.29%) 0 (0%) 1 (4.76%) 0 (0%) 21
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 (28.57%) 0 (0%) 11 (52.38%) 3 (14.29%) 0 (0%) 1 (4.76%) 0 (0%) 21

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
รวม 37 (1.72%) 0 (0%) 42 (1.95%) 1284 (59.64%) 0 (0%) 790 (36.69%) 2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 (2.01%) 0 (0%) 13 (1.14%) 684 (59.74%) 0 (0%) 425 (37.12%) 1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 (2.55%) 0 (0%) 6 (3.82%) 88 (56.05%) 0 (0%) 59 (37.58%) 157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (2.59%) 0 (0%) 1 (0.32%) 231 (74.76%) 0 (0%) 69 (22.33%) 309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 2 (1.83%) 72 (66.06%) 0 (0%) 35 (32.11%) 109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5 (3.03%) 0 (0%) 1 (0.61%) 114 (69.09%) 0 (0%) 45 (27.27%) 165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2.78%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (63.89%) 0 (0%) 12 (33.33%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 (1.83%) 0 (0%) 3 (1.38%) 60 (27.52%) 0 (0%) 151 (69.27%) 218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (1.52%) 0 (0%) 0 (0%) 38 (57.58%) 0 (0%) 27 (40.91%) 66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 58 (68.24%) 0 (0%) 27 (31.76%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 14 (1.51%) 0 (0%) 6 (0.65%) 584 (63.07%) 0 (0%) 322 (34.77%) 926
คณะบริหารธุรกิจ 11 (1.44%) 0 (0%) 5 (0.65%) 469 (61.39%) 0 (0%) 279 (36.52%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 3 (1.85%) 0 (0%) 1 (0.62%) 115 (70.99%) 0 (0%) 43 (26.54%) 162
มหาบัณฑิต 0 (0%) 0 (0%) 23 (28.05%) 16 (19.51%) 0 (0%) 43 (52.44%) 82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (11.11%) 3 (33.33%) 0 (0%) 5 (55.56%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 4 (30.77%) 4 (30.77%) 0 (0%) 5 (38.46%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 0 (0%) 0 (0%) 5 (19.23%) 5 (19.23%) 0 (0%) 16 (61.54%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 13 (38.24%) 4 (11.76%) 0 (0%) 17 (50%) 34
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 63 (2.93%) 16 (0.74%) 1891 (87.83%) 183 (8.5%) 2153
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 (2.45%) 8 (0.7%) 1000 (87.34%) 109 (9.52%) 1145
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 (5.1%) 2 (1.27%) 136 (86.62%) 11 (7.01%) 157
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (2.59%) 1 (0.32%) 262 (84.79%) 38 (12.3%) 309
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 2 (1.83%) 92 (84.4%) 15 (13.76%) 109
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5 (3.03%) 1 (0.61%) 142 (86.06%) 17 (10.3%) 165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2.78%) 0 (0%) 29 (80.56%) 6 (16.67%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (2.29%) 2 (0.92%) 204 (93.58%) 7 (3.21%) 218
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (1.52%) 0 (0%) 62 (93.94%) 3 (4.55%) 66
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 73 (85.88%) 12 (14.12%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 13 (1.4%) 7 (0.76%) 835 (90.17%) 71 (7.67%) 926
คณะบริหารธุรกิจ 11 (1.44%) 5 (0.65%) 695 (90.97%) 53 (6.94%) 764
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.23%) 2 (1.23%) 140 (86.42%) 18 (11.11%) 162
มหาบัณฑิต 22 (26.83%) 1 (1.22%) 56 (68.29%) 3 (3.66%) 82
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 0 (0%) 7 (77.78%) 1 (11.11%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (30.77%) 0 (0%) 8 (61.54%) 1 (7.69%) 13
คณะบริหารธุรกิจ 4 (15.38%) 1 (3.85%) 20 (76.92%) 1 (3.85%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 (38.24%) 0 (0%) 21 (61.76%) 0 (0%) 34