รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2559 ถัดไป

ตารางสรุปบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2559

คณะ การตอบแบบประเมิน
จำนวนบัณฑิต บัณฑิคที่ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ
รวม 3027 2992 98.84
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 221 212 95.93
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 516 516 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 196 192 97.96
คณะบริหารธุรกิจ 1241 1232 99.27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 88 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 340 340 100
คณะศิลปศาสตร์ 215 204 94.88
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 101 101 100
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 109 107 98.17
* คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตเสียชีวิต 2 คน

ตารางรายงานผลการประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2559

  1. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ
  2. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ (2)
  3. ลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน
  4. ระยะเวลาการได้งานทำ
  5. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  6. ลักษณะของงานที่ทำเป็นงานเดิมหรืองานใหม่
  7. ประเภทของงาน (ราชการ, เอกชน, ธุรกิจส่วนตัว)
  8. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  9. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน ทำงานและศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
- อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
รวม 1450 (48.46%) 838 (28.01%) 40 (1.34%) 606 (20.25%) 9 (0.3%) 49 (1.64%) 2992
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 732 (42.76%) 540 (31.54%) 30 (1.75%) 363 (21.2%) 7 (0.41%) 40 (2.34%) 1712
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 90 (42.45%) 82 (38.68%) 1 (0.47%) 32 (15.09%) 1 (0.47%) 6 (2.83%) 212
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 238 (48.37%) 115 (23.37%) 7 (1.42%) 128 (26.02%) 1 (0.2%) 3 (0.61%) 492
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 61 (33.89%) 53 (29.44%) 4 (2.22%) 55 (30.56%) 0 (0%) 7 (3.89%) 180
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 81 (38.76%) 82 (39.23%) 2 (0.96%) 36 (17.22%) 1 (0.48%) 7 (3.35%) 209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 (39.77%) 34 (38.64%) 4 (4.55%) 14 (15.91%) 0 (0%) 1 (1.14%) 88
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 142 (43.96%) 118 (36.53%) 5 (1.55%) 42 (13%) 4 (1.24%) 12 (3.72%) 323
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 34 (33.66%) 22 (21.78%) 2 (1.98%) 40 (39.6%) 0 (0%) 3 (2.97%) 101
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 51 (47.66%) 34 (31.78%) 5 (4.67%) 16 (14.95%) 0 (0%) 1 (0.93%) 107
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 656 (56.41%) 252 (21.67%) 10 (0.86%) 234 (20.12%) 2 (0.17%) 9 (0.77%) 1163
คณะบริหารธุรกิจ 577 (60.17%) 197 (20.54%) 6 (0.63%) 172 (17.94%) 1 (0.1%) 6 (0.63%) 959
คณะศิลปศาสตร์ 79 (38.73%) 55 (26.96%) 4 (1.96%) 62 (30.39%) 1 (0.49%) 3 (1.47%) 204
มหาบัณฑิต 62 (52.99%) 46 (39.32%) 0 (0%) 9 (7.69%) 0 (0%) 0 (0%) 117
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13 (54.17%) 8 (33.33%) 0 (0%) 3 (12.5%) 0 (0%) 0 (0%) 24
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 (58.33%) 3 (25%) 0 (0%) 2 (16.67%) 0 (0%) 0 (0%) 12
คณะบริหารธุรกิจ 32 (50%) 28 (43.75%) 0 (0%) 4 (6.25%) 0 (0%) 0 (0%) 64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 (58.82%) 7 (41.18%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน (2)

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน (1) ทำงานและศึกษาต่อ (2) ศึกษาต่อ (3) รวม (1,2,3) ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
รวม 1450 (48.46%) 838 (28.01%) 40 (1.34%) 2328 (77.81%) 664 (22.19%) 2992
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 762 (43.17%) 558 (31.61%) 30 (1.7%) 1350 (76.49%) 415 (23.51%) 1765
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 90 (42.45%) 82 (38.68%) 1 (0.47%) 173 (81.6%) 39 (18.4%) 212
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 251 (48.64%) 123 (23.84%) 7 (1.36%) 381 (73.84%) 135 (26.16%) 516
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 68 (35.42%) 56 (29.17%) 4 (2.08%) 128 (66.67%) 64 (33.33%) 192
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 81 (38.76%) 82 (39.23%) 2 (0.96%) 165 (78.95%) 44 (21.05%) 209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 (39.77%) 34 (38.64%) 4 (4.55%) 73 (82.95%) 15 (17.05%) 88
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 152 (44.71%) 125 (36.76%) 5 (1.47%) 282 (82.94%) 58 (17.06%) 340
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 34 (33.66%) 22 (21.78%) 2 (1.98%) 58 (57.43%) 43 (42.57%) 101
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 51 (47.66%) 34 (31.78%) 5 (4.67%) 90 (84.11%) 17 (15.89%) 107
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 688 (56.07%) 280 (22.82%) 10 (0.81%) 978 (79.71%) 249 (20.29%) 1227
คณะบริหารธุรกิจ 609 (59.53%) 225 (21.99%) 6 (0.59%) 840 (82.11%) 183 (17.89%) 1023
คณะศิลปศาสตร์ 79 (38.73%) 55 (26.96%) 4 (1.96%) 138 (67.65%) 66 (32.35%) 204

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำตรงกับสาขาวิชา รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 2084 (91.08%) 204 (8.92%) 2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1136 (89.31%) 136 (10.69%) 1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 156 (90.7%) 16 (9.3%) 172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 307 (86.97%) 46 (13.03%) 353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 105 (92.11%) 9 (7.89%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 145 (88.96%) 18 (11.04%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 (89.86%) 7 (10.14%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 238 (91.54%) 22 (8.46%) 260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 51 (91.07%) 5 (8.93%) 56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 72 (84.71%) 13 (15.29%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 846 (93.17%) 62 (6.83%) 908
คณะบริหารธุรกิจ 725 (93.67%) 49 (6.33%) 774
คณะศิลปศาสตร์ 121 (90.3%) 13 (9.7%) 134
มหาบัณฑิต 102 (94.44%) 6 (5.56%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 20 (95.24%) 1 (4.76%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 (100%) 0 (0%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 55 (91.67%) 5 (8.33%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 (100%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามระยะเวลาการมีงานทำจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ ระยะเวลาในการได้งาน รวม
ได้งานทันที 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 เดือน มากกว่า 1 ปี งานเดิม
รวม 870 (38.02%) 957 (41.83%) 191 (8.35%) 22 (0.96%) 8 (0.35%) 20 (0.87%) 220 (9.62%) 2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 488 (38.36%) 532 (41.82%) 103 (8.1%) 19 (1.49%) 6 (0.47%) 12 (0.94%) 112 (8.81%) 1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 53 (30.81%) 49 (28.49%) 20 (11.63%) 3 (1.74%) 1 (0.58%) 5 (2.91%) 41 (23.84%) 172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 140 (39.66%) 165 (46.74%) 26 (7.37%) 4 (1.13%) 0 (0%) 1 (0.28%) 17 (4.82%) 353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 42 (36.84%) 49 (42.98%) 13 (11.4%) 1 (0.88%) 2 (1.75%) 0 (0%) 7 (6.14%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 55 (33.74%) 89 (54.6%) 9 (5.52%) 1 (0.61%) 0 (0%) 2 (1.23%) 7 (4.29%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 (47.83%) 26 (37.68%) 3 (4.35%) 2 (2.9%) 1 (1.45%) 0 (0%) 4 (5.8%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 106 (40.77%) 95 (36.54%) 23 (8.85%) 8 (3.08%) 2 (0.77%) 2 (0.77%) 24 (9.23%) 260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23 (41.07%) 26 (46.43%) 2 (3.57%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.57%) 3 (5.36%) 56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 36 (42.35%) 33 (38.82%) 7 (8.24%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (10.59%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 347 (38.22%) 415 (45.7%) 85 (9.36%) 3 (0.33%) 2 (0.22%) 3 (0.33%) 53 (5.84%) 908
คณะบริหารธุรกิจ 292 (37.73%) 360 (46.51%) 70 (9.04%) 2 (0.26%) 0 (0%) 2 (0.26%) 48 (6.2%) 774
คณะศิลปศาสตร์ 55 (41.04%) 55 (41.04%) 15 (11.19%) 1 (0.75%) 2 (1.49%) 1 (0.75%) 5 (3.73%) 134
มหาบัณฑิต 35 (32.41%) 10 (9.26%) 3 (2.78%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (4.63%) 55 (50.93%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (38.1%) 3 (14.29%) 1 (4.76%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.76%) 8 (38.1%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 (50%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 3 (30%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 20 (33.33%) 2 (3.33%) 2 (3.33%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.33%) 34 (56.67%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 (11.76%) 4 (23.53%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5.88%) 10 (58.82%) 17

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1417
(61.93%)
0
(0%)
501
(57.52%)
164
(18.83%)
57
(6.54%)
49
(5.63%)
39
(4.48%)
61
(7%)
871
(38.07%)
2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 808
(63.52%)
0
(0%)
266
(57.33%)
103
(22.2%)
25
(5.39%)
16
(3.45%)
24
(5.17%)
30
(6.47%)
464
(36.48%)
1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 98
(56.98%)
0
(0%)
34
(45.95%)
10
(13.51%)
8
(10.81%)
7
(9.46%)
5
(6.76%)
10
(13.51%)
74
(43.02%)
172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 279
(79.04%)
0
(0%)
43
(58.11%)
11
(14.86%)
2
(2.7%)
1
(1.35%)
7
(9.46%)
10
(13.51%)
74
(20.96%)
353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 78
(68.42%)
0
(0%)
24
(66.67%)
10
(27.78%)
1
(2.78%)
0
(0%)
1
(2.78%)
0
(0%)
36
(31.58%)
114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 124
(76.07%)
0
(0%)
24
(61.54%)
9
(23.08%)
1
(2.56%)
2
(5.13%)
0
(0%)
3
(7.69%)
39
(23.93%)
163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34
(49.28%)
0
(0%)
24
(68.57%)
7
(20%)
2
(5.71%)
0
(0%)
1
(2.86%)
1
(2.86%)
35
(50.72%)
69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 99
(38.08%)
0
(0%)
85
(52.8%)
47
(29.19%)
11
(6.83%)
3
(1.86%)
9
(5.59%)
6
(3.73%)
161
(61.92%)
260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 37
(66.07%)
0
(0%)
15
(78.95%)
4
(21.05%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19
(33.93%)
56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 59
(69.41%)
0
(0%)
17
(65.38%)
5
(19.23%)
0
(0%)
3
(11.54%)
1
(3.85%)
0
(0%)
26
(30.59%)
85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 581
(63.99%)
0
(0%)
221
(67.58%)
55
(16.82%)
12
(3.67%)
15
(4.59%)
14
(4.28%)
10
(3.06%)
327
(36.01%)
908
คณะบริหารธุรกิจ 482
(62.27%)
0
(0%)
200
(68.49%)
48
(16.44%)
12
(4.11%)
12
(4.11%)
11
(3.77%)
9
(3.08%)
292
(37.73%)
774
คณะศิลปศาสตร์ 99
(73.88%)
0
(0%)
21
(60%)
7
(20%)
0
(0%)
3
(8.57%)
3
(8.57%)
1
(2.86%)
35
(26.12%)
134
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 28
(25.93%)
0
(0%)
14
(17.5%)
6
(7.5%)
20
(25%)
18
(22.5%)
1
(1.25%)
21
(26.25%)
80
(74.07%)
108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9
(42.86%)
0
(0%)
3
(25%)
1
(8.33%)
3
(25%)
2
(16.67%)
0
(0%)
3
(25%)
12
(57.14%)
21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3
(30%)
0
(0%)
1
(14.29%)
0
(0%)
2
(28.57%)
2
(28.57%)
0
(0%)
2
(28.57%)
7
(70%)
10
คณะบริหารธุรกิจ 15
(25%)
0
(0%)
9
(20%)
5
(11.11%)
15
(33.33%)
10
(22.22%)
1
(2.22%)
5
(11.11%)
45
(75%)
60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
(5.88%)
0
(0%)
1
(6.25%)
0
(0%)
0
(0%)
4
(25%)
0
(0%)
11
(68.75%)
16
(94.12%)
17
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานเดิม)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 38
(40.43%)
0
(0%)
12
(21.43%)
4
(7.14%)
9
(16.07%)
10
(17.86%)
7
(12.5%)
14
(25%)
56
(59.57%)
94
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
(52.27%)
0
(0%)
5
(23.81%)
2
(9.52%)
2
(9.52%)
2
(9.52%)
4
(19.05%)
6
(28.57%)
21
(47.73%)
44
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6
(31.58%)
0
(0%)
3
(23.08%)
0
(0%)
1
(7.69%)
1
(7.69%)
4
(30.77%)
4
(30.77%)
13
(68.42%)
19
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
1
(50%)
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
(75%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
3
(25%)
12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(50%)
4
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10
(52.63%)
0
(0%)
3
(33.33%)
1
(11.11%)
0
(0%)
1
(11.11%)
2
(22.22%)
2
(22.22%)
9
(47.37%)
19
คณะบริหารธุรกิจ 9
(52.94%)
0
(0%)
3
(37.5%)
1
(12.5%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(25%)
2
(25%)
8
(47.06%)
17
คณะศิลปศาสตร์ 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
2
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 5
(16.13%)
0
(0%)
4
(15.38%)
1
(3.85%)
7
(26.92%)
7
(26.92%)
1
(3.85%)
6
(23.08%)
26
(83.87%)
31
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(50%)
4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
1
(50%)
2
คณะบริหารธุรกิจ 2
(10%)
0
(0%)
3
(16.67%)
1
(5.56%)
6
(33.33%)
6
(33.33%)
1
(5.56%)
1
(5.56%)
18
(90%)
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
4
(80%)
5
(100%)
5
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานใหม่)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1379
(62.85%)
0
(0%)
489
(60%)
160
(19.63%)
48
(5.89%)
39
(4.79%)
32
(3.93%)
47
(5.77%)
815
(37.15%)
2194
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 785
(63.93%)
0
(0%)
261
(58.92%)
101
(22.8%)
23
(5.19%)
14
(3.16%)
20
(4.51%)
24
(5.42%)
443
(36.07%)
1228
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 92
(60.13%)
0
(0%)
31
(50.82%)
10
(16.39%)
7
(11.48%)
6
(9.84%)
1
(1.64%)
6
(9.84%)
61
(39.87%)
153
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 276
(78.86%)
0
(0%)
43
(58.11%)
11
(14.86%)
2
(2.7%)
1
(1.35%)
7
(9.46%)
10
(13.51%)
74
(21.14%)
350
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 78
(68.42%)
0
(0%)
24
(66.67%)
10
(27.78%)
1
(2.78%)
0
(0%)
1
(2.78%)
0
(0%)
36
(31.58%)
114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 123
(76.4%)
0
(0%)
24
(63.16%)
9
(23.68%)
1
(2.63%)
2
(5.26%)
0
(0%)
2
(5.26%)
38
(23.6%)
161
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32
(47.76%)
0
(0%)
24
(68.57%)
7
(20%)
2
(5.71%)
0
(0%)
1
(2.86%)
1
(2.86%)
35
(52.24%)
67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 90
(36.29%)
0
(0%)
85
(53.8%)
46
(29.11%)
10
(6.33%)
3
(1.9%)
9
(5.7%)
5
(3.16%)
158
(63.71%)
248
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 37
(68.52%)
0
(0%)
13
(76.47%)
4
(23.53%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
17
(31.48%)
54
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 57
(70.37%)
0
(0%)
17
(70.83%)
4
(16.67%)
0
(0%)
2
(8.33%)
1
(4.17%)
0
(0%)
24
(29.63%)
81
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 571
(64.23%)
0
(0%)
218
(68.55%)
54
(16.98%)
12
(3.77%)
14
(4.4%)
12
(3.77%)
8
(2.52%)
318
(35.77%)
889
คณะบริหารธุรกิจ 473
(62.48%)
0
(0%)
197
(69.37%)
47
(16.55%)
12
(4.23%)
12
(4.23%)
9
(3.17%)
7
(2.46%)
284
(37.52%)
757
คณะศิลปศาสตร์ 98
(74.24%)
0
(0%)
21
(61.76%)
7
(20.59%)
0
(0%)
2
(5.88%)
3
(8.82%)
1
(2.94%)
34
(25.76%)
132
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 23
(29.87%)
0
(0%)
10
(18.52%)
5
(9.26%)
13
(24.07%)
11
(20.37%)
0
(0%)
15
(27.78%)
54
(70.13%)
77
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7
(41.18%)
0
(0%)
2
(20%)
1
(10%)
2
(20%)
2
(20%)
0
(0%)
3
(30%)
10
(58.82%)
17
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2
(25%)
0
(0%)
1
(16.67%)
0
(0%)
2
(33.33%)
2
(33.33%)
0
(0%)
1
(16.67%)
6
(75%)
8
คณะบริหารธุรกิจ 13
(32.5%)
0
(0%)
6
(22.22%)
4
(14.81%)
9
(33.33%)
4
(14.81%)
0
(0%)
4
(14.81%)
27
(67.5%)
40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
(8.33%)
0
(0%)
1
(9.09%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(27.27%)
0
(0%)
7
(63.64%)
11
(91.67%)
12
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่จำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำอยู่ รวม
งานเดิม งานใหม่
รวม 94 (4.11%) 2194 (95.89%) 2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 (3.46%) 1228 (96.54%) 1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 (11.05%) 153 (88.95%) 172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 (0.85%) 350 (99.15%) 353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 114 (100%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (1.23%) 161 (98.77%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2.9%) 67 (97.1%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 (4.62%) 248 (95.38%) 260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 (3.57%) 54 (96.43%) 56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 (4.71%) 81 (95.29%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 19 (2.09%) 889 (97.91%) 908
คณะบริหารธุรกิจ 17 (2.2%) 757 (97.8%) 774
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.49%) 132 (98.51%) 134
มหาบัณฑิต 31 (28.7%) 77 (71.3%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 (19.05%) 17 (80.95%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (20%) 8 (80%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 20 (33.33%) 40 (66.67%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (29.41%) 12 (70.59%) 17

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ

คณะ ประเภทงานที่ทำ รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 330 (14.42%) 43 (1.88%) 1578 (68.97%) 77 (3.37%) 5 (0.22%) 137 (5.99%) 118 (5.16%) 2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168 (13.21%) 27 (2.12%) 857 (67.37%) 44 (3.46%) 4 (0.31%) 86 (6.76%) 86 (6.76%) 1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 (17.44%) 2 (1.16%) 122 (70.93%) 3 (1.74%) 0 (0%) 12 (6.98%) 3 (1.74%) 172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 42 (11.9%) 5 (1.42%) 222 (62.89%) 19 (5.38%) 1 (0.28%) 29 (8.22%) 35 (9.92%) 353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 (11.4%) 3 (2.63%) 75 (65.79%) 3 (2.63%) 0 (0%) 13 (11.4%) 7 (6.14%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 30 (18.4%) 3 (1.84%) 109 (66.87%) 1 (0.61%) 0 (0%) 11 (6.75%) 9 (5.52%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 (14.49%) 1 (1.45%) 50 (72.46%) 2 (2.9%) 1 (1.45%) 3 (4.35%) 2 (2.9%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 (10.38%) 11 (4.23%) 192 (73.85%) 7 (2.69%) 2 (0.77%) 7 (2.69%) 14 (5.38%) 260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 (12.5%) 0 (0%) 40 (71.43%) 3 (5.36%) 0 (0%) 5 (8.93%) 1 (1.79%) 56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9 (10.59%) 2 (2.35%) 47 (55.29%) 6 (7.06%) 0 (0%) 6 (7.06%) 15 (17.65%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 103 (11.34%) 16 (1.76%) 688 (75.77%) 22 (2.42%) 1 (0.11%) 50 (5.51%) 28 (3.08%) 908
คณะบริหารธุรกิจ 89 (11.5%) 14 (1.81%) 600 (77.52%) 20 (2.58%) 1 (0.13%) 32 (4.13%) 18 (2.33%) 774
คณะศิลปศาสตร์ 14 (10.45%) 2 (1.49%) 88 (65.67%) 2 (1.49%) 0 (0%) 18 (13.43%) 10 (7.46%) 134
มหาบัณฑิต 59 (54.63%) 0 (0%) 33 (30.56%) 11 (10.19%) 0 (0%) 1 (0.93%) 4 (3.7%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 (52.38%) 0 (0%) 6 (28.57%) 4 (19.05%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (40%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 43 (71.67%) 0 (0%) 13 (21.67%) 2 (3.33%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.33%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (5.88%) 0 (0%) 11 (64.71%) 4 (23.53%) 0 (0%) 1 (5.88%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 7.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานเดิม)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานเดิม) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 26 (27.66%) 2 (2.13%) 44 (46.81%) 8 (8.51%) 0 (0%) 8 (8.51%) 6 (6.38%) 94
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (9.09%) 2 (4.55%) 27 (61.36%) 2 (4.55%) 0 (0%) 4 (9.09%) 5 (11.36%) 44
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (5.26%) 0 (0%) 18 (94.74%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (8.33%) 2 (16.67%) 6 (50%) 1 (8.33%) 0 (0%) 1 (8.33%) 1 (8.33%) 12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (25%) 4
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (15.79%) 0 (0%) 8 (42.11%) 3 (15.79%) 0 (0%) 4 (21.05%) 1 (5.26%) 19
คณะบริหารธุรกิจ 3 (17.65%) 0 (0%) 7 (41.18%) 2 (11.76%) 0 (0%) 4 (23.53%) 1 (5.88%) 17
คณะศิลปศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
มหาบัณฑิต 19 (61.29%) 0 (0%) 9 (29.03%) 3 (9.68%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 31
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะบริหารธุรกิจ 17 (85%) 0 (0%) 2 (10%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5

ตารางที่ 7.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานใหม่)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานใหม่) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 304 (13.86%) 41 (1.87%) 1534 (69.92%) 69 (3.14%) 5 (0.23%) 129 (5.88%) 112 (5.1%) 2194
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 164 (13.36%) 25 (2.04%) 830 (67.59%) 42 (3.42%) 4 (0.33%) 82 (6.68%) 81 (6.6%) 1228
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 (18.95%) 2 (1.31%) 104 (67.97%) 3 (1.96%) 0 (0%) 12 (7.84%) 3 (1.96%) 153
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 42 (12%) 5 (1.43%) 222 (63.43%) 18 (5.14%) 1 (0.29%) 28 (8%) 34 (9.71%) 350
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13 (11.4%) 3 (2.63%) 75 (65.79%) 3 (2.63%) 0 (0%) 13 (11.4%) 7 (6.14%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 30 (18.63%) 3 (1.86%) 109 (67.7%) 1 (0.62%) 0 (0%) 11 (6.83%) 7 (4.35%) 161
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (11.94%) 1 (1.49%) 50 (74.63%) 2 (2.99%) 1 (1.49%) 3 (4.48%) 2 (2.99%) 67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 (10.48%) 9 (3.63%) 186 (75%) 6 (2.42%) 2 (0.81%) 6 (2.42%) 13 (5.24%) 248
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 (12.96%) 0 (0%) 39 (72.22%) 3 (5.56%) 0 (0%) 4 (7.41%) 1 (1.85%) 54
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9 (11.11%) 2 (2.47%) 45 (55.56%) 6 (7.41%) 0 (0%) 5 (6.17%) 14 (17.28%) 81
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 100 (11.25%) 16 (1.8%) 680 (76.49%) 19 (2.14%) 1 (0.11%) 46 (5.17%) 27 (3.04%) 889
คณะบริหารธุรกิจ 86 (11.36%) 14 (1.85%) 593 (78.34%) 18 (2.38%) 1 (0.13%) 28 (3.7%) 17 (2.25%) 757
คณะศิลปศาสตร์ 14 (10.61%) 2 (1.52%) 87 (65.91%) 1 (0.76%) 0 (0%) 18 (13.64%) 10 (7.58%) 132
มหาบัณฑิต 40 (51.95%) 0 (0%) 24 (31.17%) 8 (10.39%) 0 (0%) 1 (1.3%) 4 (5.19%) 77
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9 (52.94%) 0 (0%) 4 (23.53%) 4 (23.53%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (50%) 0 (0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 8
คณะบริหารธุรกิจ 26 (65%) 0 (0%) 11 (27.5%) 1 (2.5%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5%) 40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (8.33%) 0 (0%) 8 (66.67%) 2 (16.67%) 0 (0%) 1 (8.33%) 0 (0%) 12

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
รวม 38 (1.66%) 0 (0%) 56 (2.45%) 1379 (60.27%) 0 (0%) 815 (35.62%) 2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 (1.81%) 0 (0%) 21 (1.65%) 785 (61.71%) 0 (0%) 443 (34.83%) 1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 (3.49%) 0 (0%) 13 (7.56%) 92 (53.49%) 0 (0%) 61 (35.47%) 172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 (0.85%) 0 (0%) 0 (0%) 276 (78.19%) 0 (0%) 74 (20.96%) 353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 78 (68.42%) 0 (0%) 36 (31.58%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (0.61%) 0 (0%) 1 (0.61%) 123 (75.46%) 0 (0%) 38 (23.31%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2.9%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (46.38%) 0 (0%) 35 (50.72%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 (3.46%) 0 (0%) 3 (1.15%) 90 (34.62%) 0 (0%) 158 (60.77%) 260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.57%) 37 (66.07%) 0 (0%) 17 (30.36%) 56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 (2.35%) 0 (0%) 2 (2.35%) 57 (67.06%) 0 (0%) 24 (28.24%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10 (1.1%) 0 (0%) 9 (0.99%) 571 (62.89%) 0 (0%) 318 (35.02%) 908
คณะบริหารธุรกิจ 9 (1.16%) 0 (0%) 8 (1.03%) 473 (61.11%) 0 (0%) 284 (36.69%) 774
คณะศิลปศาสตร์ 1 (0.75%) 0 (0%) 1 (0.75%) 98 (73.13%) 0 (0%) 34 (25.37%) 134
มหาบัณฑิต 5 (4.63%) 0 (0%) 26 (24.07%) 23 (21.3%) 0 (0%) 54 (50%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (9.52%) 0 (0%) 2 (9.52%) 7 (33.33%) 0 (0%) 10 (47.62%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 2 (20%) 0 (0%) 6 (60%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 2 (3.33%) 0 (0%) 18 (30%) 13 (21.67%) 0 (0%) 27 (45%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 5 (29.41%) 1 (5.88%) 0 (0%) 11 (64.71%) 17
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 83 (3.63%) 11 (0.48%) 2001 (87.46%) 193 (8.44%) 2288
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 (2.83%) 8 (0.63%) 1100 (86.48%) 128 (10.06%) 1272
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17 (9.88%) 2 (1.16%) 139 (80.81%) 14 (8.14%) 172
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (0.57%) 1 (0.28%) 305 (86.4%) 45 (12.75%) 353
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 105 (92.11%) 9 (7.89%) 114
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (1.23%) 0 (0%) 143 (87.73%) 18 (11.04%) 163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (1.45%) 1 (1.45%) 61 (88.41%) 6 (8.7%) 69
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 (3.46%) 3 (1.15%) 229 (88.08%) 19 (7.31%) 260
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (1.79%) 1 (1.79%) 50 (89.29%) 4 (7.14%) 56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 (4.71%) 0 (0%) 68 (80%) 13 (15.29%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 17 (1.87%) 2 (0.22%) 829 (91.3%) 60 (6.61%) 908
คณะบริหารธุรกิจ 15 (1.94%) 2 (0.26%) 710 (91.73%) 47 (6.07%) 774
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.49%) 0 (0%) 119 (88.81%) 13 (9.7%) 134
มหาบัณฑิต 30 (27.78%) 1 (0.93%) 72 (66.67%) 5 (4.63%) 108
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 (19.05%) 0 (0%) 16 (76.19%) 1 (4.76%) 21
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (20%) 0 (0%) 8 (80%) 0 (0%) 10
คณะบริหารธุรกิจ 19 (31.67%) 1 (1.67%) 36 (60%) 4 (6.67%) 60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (29.41%) 0 (0%) 12 (70.59%) 0 (0%) 17