รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ย้อนหลัง รายงานปีการศึกษา 2558 ถัดไป

ตารางสรุปบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2558

คณะ การตอบแบบประเมิน
จำนวนบัณฑิต บัณฑิคที่ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ
รวม 2936 2320 79.02
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 227 115 50.66
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 435 435 100
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 190 167 87.89
คณะบริหารธุรกิจ 1225 1046 85.39
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 54 100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 392 150 38.27
คณะศิลปศาสตร์ 209 192 91.87
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 86 43 50
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 118 118 100

ตารางรายงานผลการประเมินภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2558

  1. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ
  2. สถานภาพการทำงานและศึกษาต่อ (2)
  3. ลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน
  4. ระยะเวลาการได้งานทำ
  5. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  6. ลักษณะของงานที่ทำเป็นงานเดิมหรืองานใหม่
  7. ประเภทของงาน (ราชการ, เอกชน, ธุรกิจส่วนตัว)
  8. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
  9. งานเดิมหรืองานใหม่ แยกตามงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน ทำงานและศึกษาต่อ ศึกษาต่อ ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
- อุปสมบท เกณฑ์ทหาร
รวม 1521 (65.56%) 305 (13.15%) 28 (1.21%) 410 (17.67%) 16 (0.69%) 40 (1.72%) 2320
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 741 (61.09%) 142 (11.71%) 16 (1.32%) 273 (22.51%) 14 (1.15%) 27 (2.23%) 1213
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 76 (66.09%) 11 (9.57%) 1 (0.87%) 18 (15.65%) 4 (3.48%) 5 (4.35%) 115
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 263 (61.88%) 50 (11.76%) 7 (1.65%) 97 (22.82%) 2 (0.47%) 6 (1.41%) 425
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 83 (52.53%) 17 (10.76%) 3 (1.9%) 53 (33.54%) 1 (0.63%) 1 (0.63%) 158
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 115 (63.54%) 23 (12.71%) 0 (0%) 34 (18.78%) 3 (1.66%) 6 (3.31%) 181
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (53.7%) 7 (12.96%) 0 (0%) 14 (25.93%) 1 (1.85%) 3 (5.56%) 54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 76 (63.87%) 9 (7.56%) 5 (4.2%) 22 (18.49%) 2 (1.68%) 5 (4.2%) 119
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 29 (67.44%) 10 (23.26%) 0 (0%) 4 (9.3%) 0 (0%) 0 (0%) 43
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 70 (59.32%) 15 (12.71%) 0 (0%) 31 (26.27%) 1 (0.85%) 1 (0.85%) 118
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 733 (70.89%) 142 (13.73%) 12 (1.16%) 132 (12.77%) 2 (0.19%) 13 (1.26%) 1034
คณะบริหารธุรกิจ 610 (72.45%) 106 (12.59%) 9 (1.07%) 104 (12.35%) 1 (0.12%) 12 (1.43%) 842
คณะศิลปศาสตร์ 123 (64.06%) 36 (18.75%) 3 (1.56%) 28 (14.58%) 1 (0.52%) 1 (0.52%) 192
มหาบัณฑิต 47 (64.38%) 21 (28.77%) 0 (0%) 5 (6.85%) 0 (0%) 0 (0%) 73
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 (40%) 5 (50%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 10
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 (77.78%) 2 (22.22%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 15 (65.22%) 7 (30.43%) 0 (0%) 1 (4.35%) 0 (0%) 0 (0%) 23
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 (67.74%) 7 (22.58%) 0 (0%) 3 (9.68%) 0 (0%) 0 (0%) 31

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 จำแนกตามกลุ่มวิชา และสถานภาพปัจจุบัน (2)

คณะ สถานภาพการทำงาน รวม
ทำงาน (1) ทำงานและศึกษาต่อ (2) ศึกษาต่อ (3) รวม (1,2,3) ไม่ทำงาน/ไม่ศึกษาต่อ
รวม 1521 (65.56%) 305 (13.15%) 28 (1.21%) 1854 (79.91%) 466 (20.09%) 2320
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 773 (61.2%) 156 (12.35%) 16 (1.27%) 945 (74.82%) 318 (25.18%) 1263
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 76 (66.09%) 11 (9.57%) 1 (0.87%) 88 (76.52%) 27 (23.48%) 115
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 267 (61.38%) 55 (12.64%) 7 (1.61%) 329 (75.63%) 106 (24.37%) 435
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 90 (53.89%) 19 (11.38%) 3 (1.8%) 112 (67.07%) 55 (32.93%) 167
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 115 (63.54%) 23 (12.71%) 0 (0%) 138 (76.24%) 43 (23.76%) 181
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (53.7%) 7 (12.96%) 0 (0%) 36 (66.67%) 18 (33.33%) 54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 97 (64.67%) 16 (10.67%) 5 (3.33%) 118 (78.67%) 32 (21.33%) 150
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 29 (67.44%) 10 (23.26%) 0 (0%) 39 (90.7%) 4 (9.3%) 43
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 70 (59.32%) 15 (12.71%) 0 (0%) 85 (72.03%) 33 (27.97%) 118
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 748 (70.77%) 149 (14.1%) 12 (1.14%) 909 (86%) 148 (14%) 1057
คณะบริหารธุรกิจ 625 (72.25%) 113 (13.06%) 9 (1.04%) 747 (86.36%) 118 (13.64%) 865
คณะศิลปศาสตร์ 123 (64.06%) 36 (18.75%) 3 (1.56%) 162 (84.38%) 30 (15.63%) 192

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำตรงกับสาขาวิชา รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 1635 (89.54%) 191 (10.46%) 1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 777 (88%) 106 (12%) 883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 (89.66%) 9 (10.34%) 87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 272 (86.9%) 41 (13.1%) 313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 84 (84%) 16 (16%) 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 122 (88.41%) 16 (11.59%) 138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 (83.33%) 6 (16.67%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 (94.12%) 5 (5.88%) 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 38 (97.44%) 1 (2.56%) 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 73 (85.88%) 12 (14.12%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 794 (90.74%) 81 (9.26%) 875
คณะบริหารธุรกิจ 655 (91.48%) 61 (8.52%) 716
คณะศิลปศาสตร์ 139 (87.42%) 20 (12.58%) 159
มหาบัณฑิต 64 (94.12%) 4 (5.88%) 68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 20 (90.91%) 2 (9.09%) 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 (100%) 0 (0%) 28

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามระยะเวลาการมีงานทำจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ ระยะเวลาในการได้งาน รวม
ได้งานทันที 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 10-12 เดือน มากกว่า 1 ปี งานเดิม
รวม 646 (35.38%) 748 (40.96%) 237 (12.98%) 29 (1.59%) 6 (0.33%) 9 (0.49%) 151 (8.27%) 1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 308 (34.88%) 368 (41.68%) 113 (12.8%) 17 (1.93%) 6 (0.68%) 7 (0.79%) 64 (7.25%) 883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 (29.89%) 25 (28.74%) 13 (14.94%) 4 (4.6%) 3 (3.45%) 4 (4.6%) 12 (13.79%) 87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 115 (36.74%) 130 (41.53%) 44 (14.06%) 3 (0.96%) 0 (0%) 1 (0.32%) 20 (6.39%) 313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 36 (36%) 40 (40%) 16 (16%) 4 (4%) 2 (2%) 0 (0%) 2 (2%) 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 41 (29.71%) 65 (47.1%) 16 (11.59%) 1 (0.72%) 1 (0.72%) 0 (0%) 14 (10.14%) 138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 (38.89%) 14 (38.89%) 4 (11.11%) 1 (2.78%) 0 (0%) 1 (2.78%) 2 (5.56%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 (34.12%) 35 (41.18%) 9 (10.59%) 1 (1.18%) 0 (0%) 1 (1.18%) 10 (11.76%) 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 9 (23.08%) 24 (61.54%) 3 (7.69%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (7.69%) 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 38 (44.71%) 35 (41.18%) 8 (9.41%) 3 (3.53%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.18%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 305 (34.86%) 376 (42.97%) 123 (14.06%) 12 (1.37%) 0 (0%) 2 (0.23%) 57 (6.51%) 875
คณะบริหารธุรกิจ 252 (35.2%) 316 (44.13%) 89 (12.43%) 8 (1.12%) 0 (0%) 2 (0.28%) 49 (6.84%) 716
คณะศิลปศาสตร์ 53 (33.33%) 60 (37.74%) 34 (21.38%) 4 (2.52%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (5.03%) 159
มหาบัณฑิต 33 (48.53%) 4 (5.88%) 1 (1.47%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 30 (44.12%) 68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 (66.67%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (22.22%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 (55.56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (44.44%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 11 (50%) 1 (4.55%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (45.45%) 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 (39.29%) 2 (7.14%) 1 (3.57%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (50%) 28

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1174
(64.29%)
0
(0%)
363
(55.67%)
133
(20.4%)
28
(4.29%)
44
(6.75%)
34
(5.21%)
50
(7.67%)
652
(35.71%)
1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 596
(67.5%)
0
(0%)
164
(57.14%)
68
(23.69%)
10
(3.48%)
12
(4.18%)
15
(5.23%)
18
(6.27%)
287
(32.5%)
883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 52
(59.77%)
0
(0%)
14
(40%)
8
(22.86%)
4
(11.43%)
3
(8.57%)
2
(5.71%)
4
(11.43%)
35
(40.23%)
87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 242
(77.32%)
0
(0%)
30
(42.25%)
22
(30.99%)
1
(1.41%)
4
(5.63%)
7
(9.86%)
7
(9.86%)
71
(22.68%)
313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 68
(68%)
0
(0%)
22
(68.75%)
9
(28.13%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(3.13%)
0
(0%)
32
(32%)
100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 98
(71.01%)
0
(0%)
32
(80%)
4
(10%)
2
(5%)
0
(0%)
2
(5%)
0
(0%)
40
(28.99%)
138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24
(66.67%)
0
(0%)
4
(33.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
12
(33.33%)
36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30
(35.29%)
0
(0%)
37
(67.27%)
11
(20%)
2
(3.64%)
1
(1.82%)
1
(1.82%)
3
(5.45%)
55
(64.71%)
85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 24
(61.54%)
0
(0%)
12
(80%)
3
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
15
(38.46%)
39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 58
(68.24%)
0
(0%)
13
(48.15%)
9
(33.33%)
0
(0%)
2
(7.41%)
1
(3.7%)
2
(7.41%)
27
(31.76%)
85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 566
(64.69%)
0
(0%)
190
(61.49%)
62
(20.06%)
9
(2.91%)
24
(7.77%)
16
(5.18%)
8
(2.59%)
309
(35.31%)
875
คณะบริหารธุรกิจ 451
(62.99%)
0
(0%)
168
(63.4%)
50
(18.87%)
7
(2.64%)
22
(8.3%)
11
(4.15%)
7
(2.64%)
265
(37.01%)
716
คณะศิลปศาสตร์ 115
(72.33%)
0
(0%)
22
(50%)
12
(27.27%)
2
(4.55%)
2
(4.55%)
5
(11.36%)
1
(2.27%)
44
(27.67%)
159
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 12
(17.65%)
0
(0%)
9
(16.07%)
3
(5.36%)
9
(16.07%)
8
(14.29%)
3
(5.36%)
24
(42.86%)
56
(82.35%)
68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3
(33.33%)
0
(0%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
2
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(16.67%)
6
(66.67%)
9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
(11.11%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(12.5%)
2
(25%)
1
(12.5%)
4
(50%)
8
(88.89%)
9
คณะบริหารธุรกิจ 5
(22.73%)
0
(0%)
6
(35.29%)
1
(5.88%)
3
(17.65%)
4
(23.53%)
1
(5.88%)
2
(11.76%)
17
(77.27%)
22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
(10.71%)
0
(0%)
2
(8%)
0
(0%)
3
(12%)
2
(8%)
1
(4%)
17
(68%)
25
(89.29%)
28
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานเดิม)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 33
(46.48%)
0
(0%)
7
(18.42%)
5
(13.16%)
3
(7.89%)
6
(15.79%)
3
(7.89%)
14
(36.84%)
38
(53.52%)
71
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
(66.67%)
0
(0%)
4
(36.36%)
3
(27.27%)
0
(0%)
1
(9.09%)
1
(9.09%)
2
(18.18%)
11
(33.33%)
33
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
0
(0%)
1
(25%)
0
(0%)
2
(50%)
4
(50%)
8
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8
(88.89%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(11.11%)
9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
2
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5
(83.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
1
(16.67%)
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
(50%)
0
(0%)
3
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(50%)
6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1
(100%)
0
(0%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0%)
1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 11
(64.71%)
0
(0%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
0
(0%)
2
(33.33%)
0
(0%)
2
(33.33%)
6
(35.29%)
17
คณะบริหารธุรกิจ 9
(64.29%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
2
(40%)
0
(0%)
2
(40%)
5
(35.71%)
14
คณะศิลปศาสตร์ 2
(66.67%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
3
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 0
(0%)
0
(0%)
2
(9.52%)
1
(4.76%)
3
(14.29%)
3
(14.29%)
2
(9.52%)
10
(47.62%)
21
(100%)
21
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
1
(25%)
1
(25%)
1
(25%)
4
(100%)
4
คณะบริหารธุรกิจ 0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
1
(20%)
0
(0%)
2
(40%)
0
(0%)
1
(20%)
5
(100%)
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(18.18%)
0
(0%)
1
(9.09%)
8
(72.73%)
11
(100%)
11
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 5.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา (งานใหม่)

คณะ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
15,461 - 18,000 18,001 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 ขึ้นไป รวม
รวม 1141
(65.01%)
0
(0%)
356
(57.98%)
128
(20.85%)
25
(4.07%)
38
(6.19%)
31
(5.05%)
36
(5.86%)
614
(34.99%)
1755
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 574
(67.53%)
0
(0%)
160
(57.97%)
65
(23.55%)
10
(3.62%)
11
(3.99%)
14
(5.07%)
16
(5.8%)
276
(32.47%)
850
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48
(60.76%)
0
(0%)
14
(45.16%)
7
(22.58%)
4
(12.9%)
2
(6.45%)
2
(6.45%)
2
(6.45%)
31
(39.24%)
79
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 234
(76.97%)
0
(0%)
30
(42.86%)
21
(30%)
1
(1.43%)
4
(5.71%)
7
(10%)
7
(10%)
70
(23.03%)
304
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 68
(69.39%)
0
(0%)
21
(70%)
8
(26.67%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(3.33%)
0
(0%)
30
(30.61%)
98
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 93
(70.45%)
0
(0%)
32
(82.05%)
4
(10.26%)
2
(5.13%)
0
(0%)
1
(2.56%)
0
(0%)
39
(29.55%)
132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
(65.71%)
0
(0%)
4
(33.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
2
(16.67%)
12
(34.29%)
35
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27
(34.18%)
0
(0%)
34
(65.38%)
11
(21.15%)
2
(3.85%)
1
(1.92%)
1
(1.92%)
3
(5.77%)
52
(65.82%)
79
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 23
(60.53%)
0
(0%)
12
(80%)
3
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
15
(39.47%)
38
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 58
(68.24%)
0
(0%)
13
(48.15%)
9
(33.33%)
0
(0%)
2
(7.41%)
1
(3.7%)
2
(7.41%)
27
(31.76%)
85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 555
(64.69%)
0
(0%)
189
(62.38%)
61
(20.13%)
9
(2.97%)
22
(7.26%)
16
(5.28%)
6
(1.98%)
303
(35.31%)
858
คณะบริหารธุรกิจ 442
(62.96%)
0
(0%)
168
(64.62%)
49
(18.85%)
7
(2.69%)
20
(7.69%)
11
(4.23%)
5
(1.92%)
260
(37.04%)
702
คณะศิลปศาสตร์ 113
(72.44%)
0
(0%)
21
(48.84%)
12
(27.91%)
2
(4.65%)
2
(4.65%)
5
(11.63%)
1
(2.33%)
43
(27.56%)
156
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวม
18,161 - 21,000 21,001 - 24,000 24,001 - 27,000 27,001 - 30,000 30,001 - 33,000 33,001 ขึ้นไป รวม
มหาบัณฑิต 12
(25.53%)
0
(0%)
7
(20%)
2
(5.71%)
6
(17.14%)
5
(14.29%)
1
(2.86%)
14
(40%)
35
(74.47%)
47
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3
(37.5%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(40%)
2
(40%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
5
(62.5%)
8
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
0
(0%)
3
(75%)
4
(80%)
5
คณะบริหารธุรกิจ 5
(29.41%)
0
(0%)
5
(41.67%)
0
(0%)
3
(25%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
1
(8.33%)
12
(70.59%)
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
(17.65%)
0
(0%)
2
(14.29%)
0
(0%)
1
(7.14%)
2
(14.29%)
0
(0%)
9
(64.29%)
14
(82.35%)
17
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่จำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานที่ทำอยู่ รวม
งานเดิม งานใหม่
รวม 71 (3.89%) 1755 (96.11%) 1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 (3.74%) 850 (96.26%) 883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 (9.2%) 79 (90.8%) 87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9 (2.88%) 304 (97.12%) 313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 (2%) 98 (98%) 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 6 (4.35%) 132 (95.65%) 138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2.78%) 35 (97.22%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 (7.06%) 79 (92.94%) 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (2.56%) 38 (97.44%) 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 85 (100%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 17 (1.94%) 858 (98.06%) 875
คณะบริหารธุรกิจ 14 (1.96%) 702 (98.04%) 716
คณะศิลปศาสตร์ 3 (1.89%) 156 (98.11%) 159
มหาบัณฑิต 21 (30.88%) 47 (69.12%) 68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 8 (88.89%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (44.44%) 5 (55.56%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 5 (22.73%) 17 (77.27%) 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 (39.29%) 17 (60.71%) 28

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ

คณะ ประเภทงานที่ทำ รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 248 (13.58%) 45 (2.46%) 1265 (69.28%) 99 (5.42%) 0 (0%) 76 (4.16%) 93 (5.09%) 1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 117 (13.25%) 15 (1.7%) 579 (65.57%) 52 (5.89%) 0 (0%) 53 (6%) 67 (7.59%) 883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 (14.94%) 0 (0%) 69 (79.31%) 2 (2.3%) 0 (0%) 1 (1.15%) 2 (2.3%) 87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 32 (10.22%) 3 (0.96%) 180 (57.51%) 29 (9.27%) 0 (0%) 29 (9.27%) 40 (12.78%) 313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16 (16%) 2 (2%) 65 (65%) 5 (5%) 0 (0%) 4 (4%) 8 (8%) 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 25 (18.12%) 1 (0.72%) 100 (72.46%) 3 (2.17%) 0 (0%) 3 (2.17%) 6 (4.35%) 138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (22.22%) 1 (2.78%) 22 (61.11%) 3 (8.33%) 0 (0%) 2 (5.56%) 0 (0%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 (8.24%) 6 (7.06%) 67 (78.82%) 2 (2.35%) 0 (0%) 3 (3.53%) 0 (0%) 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 (15.38%) 1 (2.56%) 26 (66.67%) 1 (2.56%) 0 (0%) 3 (7.69%) 2 (5.13%) 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10 (11.76%) 1 (1.18%) 50 (58.82%) 7 (8.24%) 0 (0%) 8 (9.41%) 9 (10.59%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 109 (12.46%) 25 (2.86%) 656 (74.97%) 40 (4.57%) 0 (0%) 19 (2.17%) 26 (2.97%) 875
คณะบริหารธุรกิจ 87 (12.15%) 22 (3.07%) 549 (76.68%) 27 (3.77%) 0 (0%) 14 (1.96%) 17 (2.37%) 716
คณะศิลปศาสตร์ 22 (13.84%) 3 (1.89%) 107 (67.3%) 13 (8.18%) 0 (0%) 5 (3.14%) 9 (5.66%) 159
มหาบัณฑิต 22 (32.35%) 5 (7.35%) 30 (44.12%) 7 (10.29%) 0 (0%) 4 (5.88%) 0 (0%) 68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 (66.67%) 1 (11.11%) 1 (11.11%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 (11.11%) 0 (0%) 6 (66.67%) 1 (11.11%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 11 (50%) 4 (18.18%) 4 (18.18%) 2 (9.09%) 0 (0%) 1 (4.55%) 0 (0%) 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 (14.29%) 0 (0%) 19 (67.86%) 4 (14.29%) 0 (0%) 1 (3.57%) 0 (0%) 28

ตารางที่ 7.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานเดิม)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานเดิม) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 13 (18.31%) 2 (2.82%) 33 (46.48%) 9 (12.68%) 0 (0%) 9 (12.68%) 5 (7.04%) 71
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (12.12%) 1 (3.03%) 17 (51.52%) 4 (12.12%) 0 (0%) 5 (15.15%) 2 (6.06%) 33
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 0 (0%) 1 (11.11%) 2 (22.22%) 0 (0%) 4 (44.44%) 1 (11.11%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (16.67%) 0 (0%) 4 (66.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16.67%) 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (16.67%) 1 (16.67%) 4 (66.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (17.65%) 0 (0%) 5 (29.41%) 4 (23.53%) 0 (0%) 2 (11.76%) 3 (17.65%) 17
คณะบริหารธุรกิจ 3 (21.43%) 0 (0%) 4 (28.57%) 3 (21.43%) 0 (0%) 1 (7.14%) 3 (21.43%) 14
คณะศิลปศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 3
มหาบัณฑิต 6 (28.57%) 1 (4.76%) 11 (52.38%) 1 (4.76%) 0 (0%) 2 (9.52%) 0 (0%) 21
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 (25%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 4
คณะบริหารธุรกิจ 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 9 (81.82%) 1 (9.09%) 0 (0%) 1 (9.09%) 0 (0%) 11

ตารางที่ 7.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามประเภทงานที่ทำจำแนกตามคณะ (งานใหม่)

คณะ ประเภทงานที่ทำ (งานใหม่) รวม
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าของกิจการ พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ ธุรกิจอิสระ อื่นๆ
รวม 235 (13.39%) 43 (2.45%) 1232 (70.2%) 90 (5.13%) 0 (0%) 67 (3.82%) 88 (5.01%) 1755
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113 (13.29%) 14 (1.65%) 562 (66.12%) 48 (5.65%) 0 (0%) 48 (5.65%) 65 (7.65%) 850
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 (16.46%) 0 (0%) 61 (77.22%) 2 (2.53%) 0 (0%) 1 (1.27%) 2 (2.53%) 79
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 31 (10.2%) 3 (0.99%) 179 (58.88%) 27 (8.88%) 0 (0%) 25 (8.22%) 39 (12.83%) 304
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16 (16.33%) 2 (2.04%) 65 (66.33%) 3 (3.06%) 0 (0%) 4 (4.08%) 8 (8.16%) 98
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 24 (18.18%) 1 (0.76%) 96 (72.73%) 3 (2.27%) 0 (0%) 3 (2.27%) 5 (3.79%) 132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (20%) 1 (2.86%) 22 (62.86%) 3 (8.57%) 0 (0%) 2 (5.71%) 0 (0%) 35
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 (7.59%) 5 (6.33%) 63 (79.75%) 2 (2.53%) 0 (0%) 3 (3.8%) 0 (0%) 79
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 (15.79%) 1 (2.63%) 26 (68.42%) 1 (2.63%) 0 (0%) 2 (5.26%) 2 (5.26%) 38
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10 (11.76%) 1 (1.18%) 50 (58.82%) 7 (8.24%) 0 (0%) 8 (9.41%) 9 (10.59%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 106 (12.35%) 25 (2.91%) 651 (75.87%) 36 (4.2%) 0 (0%) 17 (1.98%) 23 (2.68%) 858
คณะบริหารธุรกิจ 84 (11.97%) 22 (3.13%) 545 (77.64%) 24 (3.42%) 0 (0%) 13 (1.85%) 14 (1.99%) 702
คณะศิลปศาสตร์ 22 (14.1%) 3 (1.92%) 106 (67.95%) 12 (7.69%) 0 (0%) 4 (2.56%) 9 (5.77%) 156
มหาบัณฑิต 16 (34.04%) 4 (8.51%) 19 (40.43%) 6 (12.77%) 0 (0%) 2 (4.26%) 0 (0%) 47
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 (62.5%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (12.5%) 0 (0%) 8
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5
คณะบริหารธุรกิจ 7 (41.18%) 3 (17.65%) 4 (23.53%) 2 (11.76%) 0 (0%) 1 (5.88%) 0 (0%) 17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 (23.53%) 0 (0%) 10 (58.82%) 3 (17.65%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มวิชา

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
รวม 33 (1.81%) 0 (0%) 38 (2.08%) 1141 (62.49%) 0 (0%) 614 (33.63%) 1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 (2.49%) 0 (0%) 11 (1.25%) 574 (65.01%) 0 (0%) 276 (31.26%) 883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 (4.6%) 0 (0%) 4 (4.6%) 48 (55.17%) 0 (0%) 31 (35.63%) 87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (2.56%) 0 (0%) 1 (0.32%) 234 (74.76%) 0 (0%) 70 (22.36%) 313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 68 (68%) 0 (0%) 30 (30%) 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5 (3.62%) 0 (0%) 1 (0.72%) 93 (67.39%) 0 (0%) 39 (28.26%) 138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2.78%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (63.89%) 0 (0%) 12 (33.33%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 (3.53%) 0 (0%) 3 (3.53%) 27 (31.76%) 0 (0%) 52 (61.18%) 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (2.56%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (58.97%) 0 (0%) 15 (38.46%) 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 58 (68.24%) 0 (0%) 27 (31.76%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 11 (1.26%) 0 (0%) 6 (0.69%) 555 (63.43%) 0 (0%) 303 (34.63%) 875
คณะบริหารธุรกิจ 9 (1.26%) 0 (0%) 5 (0.7%) 442 (61.73%) 0 (0%) 260 (36.31%) 716
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.26%) 0 (0%) 1 (0.63%) 113 (71.07%) 0 (0%) 43 (27.04%) 159
มหาบัณฑิต 0 (0%) 0 (0%) 21 (30.88%) 12 (17.65%) 0 (0%) 35 (51.47%) 68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 1 (11.11%) 3 (33.33%) 0 (0%) 5 (55.56%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 0 (0%) 4 (44.44%) 1 (11.11%) 0 (0%) 4 (44.44%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 0 (0%) 0 (0%) 5 (22.73%) 5 (22.73%) 0 (0%) 12 (54.55%) 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0%) 0 (0%) 11 (39.29%) 3 (10.71%) 0 (0%) 14 (50%) 28
*เกณฑ์คือ 15,460 บาทต่อเดือน (ป.ตรี) / 18,160 บาทต่อเดือน (ป.โท)

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ตามลักษณะของงานที่ทำอยู่และงานที่ทำตรงกับสาขาที่เรียน

คณะ งานเดิม งานใหม่ รวม
ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา ตรงกับสาขาวิชา ไม่ตรงกับสาขาวิชา
รวม 59 (3.23%) 12 (0.66%) 1576 (86.31%) 179 (9.8%) 1826
บัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 (3.06%) 6 (0.68%) 750 (84.94%) 100 (11.33%) 883
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 (8.05%) 1 (1.15%) 71 (81.61%) 8 (9.2%) 87
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 (2.56%) 1 (0.32%) 264 (84.35%) 40 (12.78%) 313
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 (0%) 2 (2%) 84 (84%) 14 (14%) 100
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 5 (3.62%) 1 (0.72%) 117 (84.78%) 15 (10.87%) 138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2.78%) 0 (0%) 29 (80.56%) 6 (16.67%) 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (5.88%) 1 (1.18%) 75 (88.24%) 4 (4.71%) 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 (2.56%) 0 (0%) 37 (94.87%) 1 (2.56%) 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 (0%) 0 (0%) 73 (85.88%) 12 (14.12%) 85
บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 12 (1.37%) 5 (0.57%) 782 (89.37%) 76 (8.69%) 875
คณะบริหารธุรกิจ 10 (1.4%) 4 (0.56%) 645 (90.08%) 57 (7.96%) 716
คณะศิลปศาสตร์ 2 (1.26%) 1 (0.63%) 137 (86.16%) 19 (11.95%) 159
มหาบัณฑิต 20 (29.41%) 1 (1.47%) 44 (64.71%) 3 (4.41%) 68
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 (11.11%) 0 (0%) 7 (77.78%) 1 (11.11%) 9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 (44.44%) 0 (0%) 4 (44.44%) 1 (11.11%) 9
คณะบริหารธุรกิจ 4 (18.18%) 1 (4.55%) 16 (72.73%) 1 (4.55%) 22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 (39.29%) 0 (0%) 17 (60.71%) 0 (0%) 28