คู่มือการกำหนดสิทธิและใช้งาน

การกำหนดสิทธิ

การใช้งาน สถานภาพ
บัณฑิต ผู้จ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต
ข้อมูลประวัติ และรายละเอียดการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต

การใช้งานระบบ

การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

1) บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถาม โดยใช้รหัสประชาชน และวันเดือนปีเกิดของบัณฑิต
วันเดือนปีเกิด โดยให้ใส่ วันเดือนปี ที่เป็นตัวเลขติดกัน เช่น เกิดวันที่ 9 เดือน 2 ปี พ.ศ. 2530 ให้ใส่เป็น 09022530 จะเห็นว่า ถ้าวันหรือเดือนเป็นเลขตัวเดียวจะต้องเติม 0 ด้านหน้าด้วย
บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถาม โดยใช้รหัสประชาชน และวันเดือนปีเกิดของบัณฑิต

2) เมื่อตรวจสอบรหัสประชาชนและวันเดือนปีเกิดสำเร็จ จะเข้าสู่หน้าตอบแบบสอบถาม
ให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด เมื่อตรวจสอบรหัสประชาชนและวันเดือนปีเกิดสำเร็จ จะเข้าสู่หน้าตอบแบบสอบถาม

3) ในบางข้อจะต้องทำการค้นตัวเลือกจากหน้าต่าง Popup เช่นการเลือกสาขา
เช่นการใส่สาขาวิชาที่เรียนต่อให้ใส่คำค้นแล้วเลือกสาขาวิชาที่ตรงกับที่เลือกเรียนต่อ ในบางข้อจะต้องทำการค้นตัวเลือกจากหน้าต่าง Popup เช่นการเลือกสาขา

4) กรณีที่พบกล่องข้อความสีแดงหรือกรอกข้อมูลไม่ครบ
ระบบจะแจ้งเตือน และไม่อนุญาติให้ส่งแบบสอบถาม ให้บัณฑิตตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่เป็นสีแดง กรณีที่พบกล่องข้อความสีแดงหรือกรอกข้อมูลไม่ครบ

5) เมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
บัณฑิตสามารถสั่งพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ตามระเบียบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม

การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

1) ผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
ผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

2) ผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานจะต้องใส่ชื่อบัณฑิตที่เป็นบุคลากรในสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน
โดยการค้นชื่อหรือนามสกุลของบัณฑิต
ผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานจะต้องใส่ชื่อบัณฑิตที่เป็นบุคลากรในสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน สามารถใส่ชื่อบัณฑิตได้มากกว่า 1 คน (โดยการตอบแบบสอบถามให้ท่านคิดจากภาพรวมของบัณฑิตทั้งหมด)
สามารถใส่ชื่อบัณฑิตได้มากกว่า 1 คน (โดยการตอบแบบสอบถามให้ท่านคิดจากภาพรวมของบัณฑิตทั้งหมด)

3) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกรอกคำตอบของผลรวมของตัวเลข ก่อนส่งแบบสอบถาม
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกรอกคำตอบของผลรวมของตัวเลข