เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลบัณฑิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)

*

*

หากพบปัญหาในการตอบแบบสอบถาม สามารถแจ้งได้ที่ e-mail noc@rmutp.ac.th หรือโทร 02-282-9009-15 ต่อ 6783