จำนวนผู้จ้างตอบแบบสอบถามเทียบกับจำนวนบัณฑิต

คณะ - หลักสูตร จำนวนผู้จ้างตอบ บัณฑิต ร้อยละ ขาด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง 25481941106894 0 47 0.00 10
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 25491941102812 3 52 5.77 8
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 25491941109742 0 196 0.00 40
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง 25501941103746 1 72 1.39 14
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) 25501941103768 4 50 8.00 6
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 25441941100353 4 62 6.45 9
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 25501941102802 2 57 3.51 10
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25521941102534 4 64 6.25 9
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 25531941101319 1 13 7.69 2
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 25491941102788 3 67 4.48 11
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 25501941103757 9 194 4.64 30
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 25511941101791 9 76 11.84 7
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) 25511941101802 3 32 9.38 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 25511941101813 1 27 3.70 5
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 25511941103793 2 243 0.82 47
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 25511941103804 12 180 6.67 24
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25511941103815 0 17 0.00 4
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 25511941103826 25 405 6.17 56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25501941102688 0 5 0.00 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25501941102699 2 58 3.45 10
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 25511941103837 0 25 0.00 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 25431941100835 0 38 0.00 8
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25501941102745 0 1 0.00 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25501941102756 0 42 0.00 9
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25501941102767 0 39 0.00 8
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25501941102778 0 46 0.00 10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25501941102789 0 54 0.00 11
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25501941102791 0 35 0.00 7
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 25511941101824 0 9 0.00 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 25521941102545 0 40 0.00 8
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25531941101297 0 20 0.00 4
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 25531941101308 0 16 0.00 4
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25401941100764 3 52 5.77 8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 25481941102743 7 95 7.37 12
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 25511941103782 7 68 10.29 7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 25411941100315 1 21 4.76 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25481941102754 3 71 4.23 12
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25551941101233 0 9 0.00 2
คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 25501941102701 1 37 2.70 7
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 25501941102712 0 14 0.00 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 25501941102723 0 46 0.00 10
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 25501941102734 0 12 0.00 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 25491941102799 0 3 0.00 1
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 25501941102857 0 26 0.00 6
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 25501941102868 30 234 12.82 17
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 25501941102881 7 115 6.09 16
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 25501941102903 1 83 1.20 16
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 25501941102925 2 16 12.50 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25551941101244 2 39 5.13 6