จำนวนผู้จ้างตอบแบบสอบถามเทียบกับจำนวนบัณฑิต

คณะ - หลักสูตร จำนวนผู้จ้างตอบ บัณฑิต ร้อยละ ขาด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง 25481941106894 26 47 55.32
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 25491941102812 8 52 15.38 3
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง 25501941103746 12 72 16.67 3
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) 25501941103768 8 50 16.00 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 25441941100353 29 62 46.77
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 25501941102802 24 57 42.11
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25521941102534 33 64 51.56
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 25531941101319 5 13 38.46
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 25491941102788 20 67 29.85
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 25501941103757 25 194 12.89 14
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 25511941101791 39 76 51.32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) 25511941101802 7 32 21.88
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 25511941101813 6 27 22.22
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 25511941103793 37 243 15.23 12
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 25511941103804 55 180 30.56
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25511941103815 1 17 5.88 3
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 25511941103826 121 405 29.88
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25501941102688 1 5 20.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25501941102699 15 58 25.86
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 25511941103837 17 25 68.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 25431941100835 5 38 13.16 3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25501941102745 0 1 0.00 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25501941102756 14 42 33.33
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25501941102767 8 39 20.51
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25501941102778 6 46 13.04 4
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25501941102789 25 54 46.30
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25501941102791 3 35 8.57 4
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 25511941101824 0 9 0.00 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 25521941102545 6 40 15.00 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25531941101297 5 20 25.00
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 25531941101308 1 16 6.25 3
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25401941100764 14 52 26.92
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 25481941102743 38 95 40.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 25511941103782 23 68 33.82
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 25411941100315 9 21 42.86
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25481941102754 20 71 28.17
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25551941101233 5 9 55.56
คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 25501941102701 7 37 18.92 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 25501941102712 8 14 57.14
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 25501941102723 2 46 4.35 8
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 25501941102734 2 12 16.67 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 25491941102799 1 3 33.33
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 25501941102857 17 26 65.38
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 25501941102868 120 234 51.28
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 25501941102881 68 115 59.13
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 25501941102903 31 83 37.35
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 25501941102925 8 16 50.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25551941101244 23 39 58.97