จำนวนผู้จ้างตอบแบบสอบถามเทียบกับจำนวนบัณฑิต

คณะ - หลักสูตร จำนวนผู้จ้างตอบ บัณฑิต ร้อยละ ขาด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง 25481941106894 26 47 55.32
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 25491941102812 11 52 21.15
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง 25501941103746 15 72 20.83
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) 25501941103768 10 50 20.00
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 25441941100353 29 62 46.77
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 25501941102802 24 57 42.11
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25521941102534 33 64 51.56
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 25531941101319 5 13 38.46
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 25491941102788 20 67 29.85
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 25501941103757 39 194 20.10
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 25511941101791 39 76 51.32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) 25511941101802 7 32 21.88
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 25511941101813 6 27 22.22
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 25511941103793 49 243 20.16
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 25511941103804 55 180 30.56
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25511941103815 4 17 23.53
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 25511941103826 121 405 29.88
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25501941102688 1 5 20.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25501941102699 15 58 25.86
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 25511941103837 17 25 68.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 25431941100835 9 38 23.68
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25501941102745 1 1 100.00
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 25501941102756 14 42 33.33
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25501941102767 8 39 20.51
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25501941102778 12 46 26.09
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25501941102789 25 54 46.30
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25501941102791 7 35 20.00
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 25511941101824 2 9 22.22
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 25521941102545 8 40 20.00
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25531941101297 5 20 25.00
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 25531941101308 4 16 25.00
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25401941100764 14 52 26.92
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 25481941102743 38 95 40.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 25511941103782 23 68 33.82
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 25411941100315 9 21 42.86
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25481941102754 20 71 28.17
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25551941101233 5 9 55.56
คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 25501941102701 8 37 21.62
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 25501941102712 8 14 57.14
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 25501941102723 10 46 21.74
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 25501941102734 3 12 25.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 25491941102799 1 3 33.33
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 25501941102857 17 26 65.38
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 25501941102868 120 234 51.28
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 25501941102881 68 115 59.13
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 25501941102903 31 83 37.35
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 25501941102925 8 16 50.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25551941101244 23 39 58.97