รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3.1 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ความเห็น จำนวนผู้ประเมิน (คน) จำนวนผู้ประเมิน ร้อยละ
รวม 1048 100
n/a 581 55.44
- 108 10.31
ไม่มี 81 7.73
อ่อนด้านภาษา 3 0.29
ไม่มี สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ มีความเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ 3 0.29
ไม่มีปัญหา 3 0.29
ประสบการณ์ในเรื่องการปฎิบัติจะน้อยและการเรียนรู้จะมีน้อยส่วนมากเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีมากกว่า 2 0.19
ไม่พบปัญหา 2 0.19
ทักษะทางด้านภาษา 2 0.19
ภาษาอังกฤษ 2 0.19
เรื่องภาษาอังกฤษ 2 0.19
ทักษะด้านการครัว เช่น Cooking method,preparation,การถนอม อาหาร เป็นต้น 2 0.19
no comment 2 0.19
ยังไม่รอบครอบหรือทำงานให้เต็มกับคุณภาพของงาน 2 0.19
ไม่มีคะ 2 0.19
เด็กจบใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวจากที่เคยอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัย มาเป็นพนักงาน มาเรียนรู้งานว่าบางอย่างที่เรียนมากับการทำงานจริงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบ้าง 2 0.19
-ไม่มี- 2 0.19
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองได้ดีมาก ให้เกียรติตัวเองและผู้อื่น ในการทำงานร่วมกัน 2 0.19
ไม่เข้าใจเนื้องาน 2 0.19
เพื่อนร่วมงานบางคนไม่ค่อยทำงาน ไม่มีน้ำใจ 2 0.19
ภาษาต่างประเทศ 2 0.19
มีอุปสรรค ในการทำงาน การขนส่ง ทางไปรษณีย์ และ ขนส่งทางเรือ 2 0.19
การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยังต้องมีการพัฒนาและสามารถปรับปรุงได้ 1 0.10
บัณฑิต มีการตั้งใจรับฟังหัวหน้างานเป็นอย่างดี และสามารถนำไปพัฒนาได้ต่อเนื่อง แต่อาจจะขาดการแสดงออก และมนุษสัมพันธ์ในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน น้องจะมีลักษณะเงียบๆ 1 0.10
เรื่องของการสื่อสารเพราะทางร้านเราสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังฤษ 1 0.10
ส่วนใหญ่ทางร้านไม่พบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของบัณฑิต 1 0.10
ยังขาดความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน 1 0.10
คุณอโณทัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความขยัน และ ตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในบางครั้งคุณอโณทัย ยังไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองในการทำงาน เนื่องจากงานบางอย่าง เป็นงานเสริมเข้ามาใหม่ (Adhoc) ต้องอาศัยประสบการณ์ทำงานและการตัดสินใจ และการใช้ทั 1 0.10
ในส่วนของการเข้าใจงานช้าและยังทำงานผิดบ่อยครั้ง 1 0.10
ยังต้องพัฒนาในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 1 0.10
การจัดการงานอย่างเป็นระบบ , การคิดและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ 1 0.10
ในช่วงแรกยังมีการทำรายงานที่ผิดอยู่แต่มีการพัฒนาดีขี้นเรื่อยๆ 1 0.10
--- 1 0.10
ปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของภาษา อังกฤษ 1 0.10
บุคลิกภาพพูดน้อย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก เลยดูเป็นคนไม่มีความมั่นใจ จึงขาดความเข้าใจในการสื่อสารและความเข้าใจในระหว่างการปฏิบัติงาน 1 0.10
ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น 1 0.10
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานคือ เมื่อบัณฑิตไม่เข้าใจจะพยายามขวนขวายทำความเข้าใจ ซึ่งบางครั้งไม่ทันกำหนดเวลาที่ส่งงาน 1 0.10
ไม่มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้การทำงานช่วงเเรกๆนั้นอาจจะติดขัดไปบ้างแต่น้องก็พยายามหาความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯ 1 0.10
น้องไม่ค่อยทำความเข้าใจงานที่ตนเองทำ และถามน้อยเกินไป แต่น้องนิสัยดี ชอบช่วยคนอื่นอยู่เสมอ 1 0.10
ในเรื่องของภาษา ต้องเพิ่มทักษะในการเรียนรู้และฝึกฝนให้มากขึ้น ประสบการณ์ในการทำงาน การปรับตัว ต้องใช้เวลา เนื่องจาก บัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วกว่าคนอื่น ดังนั้น การปรับตัวและการวางตัว ยังต้องปรับปรุง 1 0.10
การปฏิบัติงานจริงไม่ตรงกับสาขาที่ได้จบการศึกษามา แต่นักศึกษาสามารถปรับตัวและประยุกต์มาใช้ในการปกิบัติงานได้ 1 0.10
ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ส่งผลให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 1 0.10
ทำงานช้า 1 0.10
ไม่มีปํญหาค่ะ 1 0.10
เพิ่มเติมเรื่องความมั่นใจ ให้กล้าแสดงออก มากว่านี้ และ ปรับปรุงเรื่องบุคลิกภาพ ให้สอดคล้องกับงาน 1 0.10
ยังไม่กล้าตัดสินใจในบางเรื่อง มีความพยายามทำงาน 1 0.10
บัณฑิตไม่เคยสร้างปัญหา 1 0.10
ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน 1 0.10
ืต้องปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.10
ปัญหาทางด้านภาษา เพราะทางบริษัทต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษจึงสำคัญมากในการทำงาน 1 0.10
ยังไม่พบปัญหา 1 0.10
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ค่ะ เพราะในช่วงแรกๆถ้าน้องติดปัญหาอะไรก็จะปรึกษาหัวหน้างานอยู่เสมอ บางครั้งงานอาจจะขาดความรอบคอบไปบ้างเพราะรายละเอียดของงานที่เป็น E-commerce หรือการขายสินค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ บนเว็บ babykidsbestbuyonline.com 1 0.10
การนำเสนองานและการันตีชิ้้รงานต่อลูกค้ายังขาดความมั่นใจไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน 1 0.10
เเบบฟอร์มเป็นภาษาไทย ค่อนข้างลำบากในการตอบเเบสอบถาม 1 0.10
Need to be more vocal when encountering problems so that others can support him. 1 0.10
เร็ว จน รีบ ใจร้อน บางทีกลายเป็นไม่สุภาพ 1 0.10
ขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน programming 1 0.10
ต้องศึกษาภาพรวมของธุรกิจ ในภาพรม มากขึ้น 1 0.10
ต้องเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานเชิงธุรกิจให้มากขึ้น 1 0.10
เวลาหน้างานเร่งรีบจะร้อนรนทำอะไรไม่ค่อยถูก 1 0.10
- ประสพการณ์ในการปฎิบัตงานจริงยังน้อย ต้องการการพัฒนาและฝึกฝน - การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 0.10
มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ 1 0.10
เสียงพูดยังไม่ชัดเจน งุ้มงิ้มในลำคอ บางทีฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรค่ะ 1 0.10
ทักษะภาษาอังกฤษ พูด - อ่าน - เขียน ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอ 1 0.10
เรื่องภาษา 1 0.10
ปัญหาและรูปแบบงานแตกต่างจากการเรียน ต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ 1 0.10
เนื่องจากเพิ่งเข้ารับบรรจุการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 1 0.10
งานที่ทำไม่ตรงกับวิชาที่เรียน ทำให้ขาดความรู้โดยตรงที่จะนำมาใช้ในงาน มหาวิทยาลัยควรมีวิชาที่ส่งเสริมให้ นศ. ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ควรใส่งานเพื่อให้ นศ.ต้องใช้โปรแกรมเหล่านี้เพราะในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานในอาชีพอะไร ก็ต 1 0.10
ยังไม่เข้าใจในระบบของงานที่จะทำและยังไม่กล้าที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่น 1 0.10
เข้าฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ 1 0.10
ปัญหาด้านโปรมแกรม 1 0.10
สื่อสารยังไม่ค่อยตรงกัน มีความสับสน 1 0.10
ยังขาดความรอบครอบในงานด้านเอกสาร 1 0.10
ขาดทักษะทางด้านภาษา และความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอผลงาน แต่มีความขยัน และมีจิตสาธารณะอยู่เสมอ อนาคตถ้าทำงานไปนานกว่านี้จะมีพัฒนาที่เห็นฃัด ผู้ประเมินเพียงประเมินให้จากผลงานในระยะเวลาอันสั้นอาจไม่ครอบคลุมประเด็นอืนๆ ในะระยะกลาง 1 0.10
ความสามารถในการเรียนรู้ และการพัฒนาทางด้านการนำเสนองาน และความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 1 0.10
การเรียนรู้งานเฉพาะของหน่วยงาน และวัฒนธรรมขององค์กร 1 0.10
โปรแกรมบ้างอย่างในการทำงาน อาจต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม 1 0.10
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้บริหารและลูกค้า การนำเสนองานในที่ประชุมยังต่อหน้าผู้บริหารและเพื่อร่วมงาน 1 0.10
การเรียนรู้งานที่มีความซับซ้อนอาจจะช้านิดหน่อย ต้องอาศัยใช้เวลาจับ case จริงมากๆเพื่อให้เข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น 1 0.10
ในช่วงแรกบัณฑิตยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้องานที่ได้รับ จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 0.10
ยังติดขัดในเรื่องการพูดหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งทางบริษัท คิดว่าสามารถพัฒนาเขาได้ 1 0.10
1.ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 2.ทำงานช้าไปสักนิด 1 0.10
ยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้มากขึ้นกว่าเดิม 1 0.10
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 1 0.10
มีวิชาที่ตลาดต้องการ 1 0.10
ไม่เห็นานจริง 1 0.10
ต้องใช้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานใหม่ บางส่วน 1 0.10
มีข้อมูลบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ใหม่ 1 0.10
ยังคงมีความล่าช้าในการทำงาน 1 0.10
เรื่องของการตรงต่อเวลา 1 0.10
อาจจะปรับตัวเข้ากับที่ทำงานช้าหน่อย สาเหตุอาจเป็นเพราะประสบการณ์น้อยแต่ก็สามารถผ่านและทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดี 1 0.10
ดื้อบ้างนิดหน่อย 1 0.10
การทำงานค่อนข้างดีแต่อาจจะยังด้อยประสบการณ์จึงทำให้งานยังล่าช้าบ้าง โดยรวมดีขึ้น 1 0.10
ไม่มีพื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมเขียนแบบ 1 0.10
จบมาไม่ตรงสายงานที่ทำ 1 0.10
ในบางครั้งเวลาที่ยังไม่พบเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน ประสบการณ์ยังไม่เพียงพอต่อการรับมือ 1 0.10
ไม่มร 1 0.10
แบ่งแยกเรื่องส่วนตัวได้แต่ไม่ดีนัก 1 0.10
ไม่มีปัญหากับการทำงาน แค่อาจจะต้องเอาความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับธุรกิจและหน้าที่ที่ได้รับทำมากกว่า 1 0.10
ทางบริษัทเเนะนำว่าให้มีการฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกถษให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้รองรับตลาดงานต่างประเทศมากขึ้น นักศึกษาไทยมีประสิทธิภาพสูงเเต่ต้องเตรียมตัวเเข่งกับตลาดโลกให้มากกว่านี้ 1 0.10
ไม่เคยเรียนโปรแกรมด้านการทำ Texturing จึงต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วและทำงานได้ดี 1 0.10
ภาษาและทักษะวิชาชีวิตควร 1 0.10
ไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งตนเองทำ กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ 1 0.10
อาจจะงงกับรายละเอียดงทานบ้างใยนช่วงแรก 1 0.10
ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความรอบรู้ในการทำงาน 1 0.10
ยังขาดสมาธิในการทำงานในบางครั้ง แต่บัณฑิตมีความตั้งใจสูงคาดว่าจะสามารถพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้อีกมากในอนาคต 1 0.10
โดยรวมดีมาก ยังไม่พบปัญหา 1 0.10
เพิ่มเรื่องการกล้าแสดงความคิด และการพูดการสื่อสารให้ฉะฉาน โดยรวมยังไม่พบปัญหาใดในบัณฑิต 1 0.10
มีการละเลยในหน้าที่แบบ routine เป็นบางครั้ง (เช่นลืมตอบ comment ลูกค้าในเพจ FB) 1 0.10
ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และการเขียน email หรือ report เพื่อการทำงาน 1 0.10
ด้านการแสดงออกและการเป็นผู้นำต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 1 0.10
ด้่านภาษาต่างประเทศ 1 0.10
พื้นฐานในหลักการบัญชียังไม่ค่อยแม่นเท่าที่ควรอาจตามไม่ทันเวลาที่คุยเรื่องงาน 1 0.10
ขาดความคล่องแคล่มในการใช้ภาษาอังกฤษ 1 0.10
ยังไม่พบ 1 0.10
เนื่องจากพึ่งจบใหม่จึงต้องใช้เวลาในการสร้างประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาในการทำงาน 1 0.10
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารกับลูกค้าจึงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร 1 0.10
งานบางอย่างไม่ได้เรียนมา และไม่มีประสบการณ์จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าใจได้ในทันที่ 1 0.10
ยังไม่พบปัญหาใด 1 0.10
การสื่อสารงานและการสอนงานยังมีไม่มาก ทำให้การทำงานรวมกันไม่ราบรืนเท่าที่ควร 1 0.10
ยังแก้ปัญหาได้ช้า วิเคราะห์และมองเห็นถึงผลกระทบข้างเคียงยังน้อยอยู่ 1 0.10
โดยรวมแล้วในการปฎิบัตงานดี มีความรู้ความสามารถ แต่ยังไม่แสดงออกของความเป็นผู้นำ 1 0.10
ด้านภาษาอังกฤษ 1 0.10
อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษบ้าง แต่บัณฑิตมีความพยายามและตั้งใจดี 1 0.10
เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือในเวลาการปฏิบัติงาน 1 0.10
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 1 0.10
การสื่อสาร 1 0.10
การสื่อสารในการนำเสนอหรืออธิบายงานเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 1 0.10
เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ยังไม่ค่อยตรงกับประเด็น หรือการโต้ตอบอย่างมั่นใจ 1 0.10
ไม่พบปัญหาที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน 1 0.10
การเข้างานไม่ตรงต่อเวลาซักเท่าไหร่ 1 0.10
มีความมันใจในตัวเองสูงในเวลาทำงาน ในบางครั้งไม่เป็นไปความตั้งใจที่ตั้งใว้ 1 0.10
ป่วย ปัญหาสุขภาพ 1 0.10
ยังหาของในสต็อกไม่ค่อยเจอเวลามีลูกค้ามาสอบถามซื้อสินค้า 1 0.10
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 1 0.10
มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป 1 0.10
สังคมในการทำงาน ภายใน บริษัท 1 0.10
ยังขาดประสบการณ์การทำงานจึงทำให้ยังขาดทักษะการเจรจาต่อรองในงาน 1 0.10
ไม่มีปัญหาใด ๆ 1 0.10
การกล้าแสกงออก ค่อนข้างขี้อาย ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง แต่ทำงานได้ดีค่ะ 1 0.10
ภาษาในการสื่อสารยังไม่ชำนาญ 1 0.10
มีปัญหาในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับแขกและเชฟใหญ่ 1 0.10
ขาดประสบการณ์ ในการออกแบบงานจริง ควรมาการพานักศึกษาดูงานจริง 1 0.10
เวลาของการทำงานไม่เป็นไปตาที่วางไว้ 1 0.10
ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กรเนื่องจาก การทำธุรกิจ ประกอบด้วยหลายๆบริษัท 1 0.10
1. นโยบาย แผนงาน ขาดความชัดเจนในการประสานงา 1 0.10
เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ขาดการทำงานเป็นทีม 1 0.10
บัณฑิตจบใหม่ยังขาดความรู้ทางด้านวิชาชีพที่ต้องใช้ในเชิงธุรกิจ ต้องมีการแนะนำและเรียนรู้งานในช่วงแรก ๆ ของการทำงาน 1 0.10
ทำงานได้ตรงตามความต้องการของหัวหน้าดี 1 0.10
น้องยังขาดสภาวะการเป็นผู้นำ การวางตัวกับเพื่อนร่วมงาน 1 0.10
การเรียน ยังไม่ได้ประยุกต์ให้เข้ากับ การปฎิบัติงานจริง 1 0.10
จากปริมาณของงานที่มีจำนวนมาก ทำให้อาจมีปัญหาเรื่องเวลาที่ต้องที่ต้องทุ่มแท จึงอาจให้ต้องเดินทางกลับบ้านในเวลาดึก 1 0.10
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 1 0.10
ทำงานให้ละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ 1 0.10
ไม่พบ 1 0.10
ต้องศึกษากฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเพิ่มเติม 1 0.10
เรียนรู้พัฒนาได้เร็ว ปัญหาไม่มี สรุป เข้าใจได้เร็วในงานที่มอบหมายที่ให้ทำ 1 0.10
ด้านภาษา 1 0.10
พนักงานต้องเข้าทำงานเป็นกะ สุขภาพอ่อนแอ 1 0.10
ยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการงานและกระจายงานให้ฝ่ายอื่นอย่างเป็นระบบ 1 0.10
ประสบการณ์อาจจะยังน้อยในเรื่องการ design 1 0.10
ในเคสนี้ไม่มีปัญหา ถือว่าดี 1 0.10
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา การเอาตัวรอดค่อนข้างน้อย 1 0.10
บัณฑิตเรียนมาไม่ตรงสายที่ทำงานทำให้ต้องปรับพื้นฐานการทำงานใหม่ แต่ก็ทำได้ดี และมีความใฝ่รู้ 1 0.10
ทำงานแรกๆ อาจจะยังไม่คุ้นชินกับระบบการทำงาน เมื่อทำไปก็สามารถทำได้ดีมีความรับผิดชอบ 1 0.10
บัณฑิตจบสาขาอังกฤษธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถประยุกต์บทเรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ อีกทั้งยังขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานอยู่มาก 1 0.10
เป็นคนขี้ลืม มักกังวลกับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น 1 0.10
คุยเก่งไปหน่อย ด้านภาษาไม่ค่อยได้ 1 0.10
เนื่องด้วยหน้างานที่จะต้องทำงานในเวลากลางคืนจนถึงดึก ทำให้บัณฑิตไม่สะดวกและความปลอดภันในการเดินทาง 1 0.10
เรื่องการวางแผนในงานที่ได้รับมอบหมาย 1 0.10
ภาษายังไม่คล่อง 1 0.10
ยังไม่ชำนาญในเรื่องเอกสารของทางราชการ 1 0.10
ทำงานไม่ตรงตามสาขาที่เรียนมา จึงต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมพอสมควร 1 0.10
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากขอบข่ายงานของน้องจะต้องประสานงานและติดต่อกับชาวต่างชาติ ดังนั้นถ้ามีทักษะทางด้านนี้ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 1 0.10
ความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใช้ 1 0.10
น้องไม่ได้ศึกษาด้านนี้โดยตรง อาจทำงานช้าบ้าง แต่เป็นคนเรียนรู้ได้เร็ว ตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายที่ดี 1 0.10
เนื่องจากเป็นนักศึกษาจบใหม่จึงยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานทำให้การทำงานในบางครั้งมีการติดขัดบ้าง 1 0.10
ขาดความรู้และทักษะการปรุงอาหาร ที่หลากหลาย 1 0.10
ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ความเป็นผู้นำ การบริหารเวลาในการทำงาน 1 0.10
ขาดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ขาดความรู้และเข้าใจในทักษะการปรุงอาหาร และการทำอาหารที่หลากหลาย 1 0.10
ไม่มีปัญหาอะไร เพราะตัวบัณฑิตที่ทำงานกับเรา มีไหวพริบดี ทำงานไหว สามารถแก้ปัญหาได้ดี 1 0.10
ปรับตัวกับการทำงานได้ค่อนข้างดี 1 0.10
สาระวิชาที่เรียนมาไม่ตรงกับ การปฎิบัตงานปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก 1 0.10
ขี้ลืมแต่มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆ 1 0.10
การวางเเผนในการทำงาน และบุคคลากร 1 0.10
ช่วงแรกของการปรับตัวที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้งาน 1 0.10
ยังไม่มีครับ 1 0.10
บัณฑิตมีความตั้งใจในการทำงาน ควรเรียนรู้การใช่โปรแกรมพื้นฐาน EXCELให้มากขึ้น และ โปรแกรมเขียนแบบ อย่าง AUTO CAD ให้ชำนาญกว่านี้ 1 0.10
ทำงานติดขัดบ้างเนือ่งจากไม่รู้ระบบการเดินเอกสารจริงของบริษัท เนื่องจากเอกสารเรามีปริมาณมาก ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งงาน 1 0.10
การใช้โปรแกรม Excel ยังไม่ค่อยคล่อง 1 0.10
ยังใช้สูตรในการทำงานใน Excel ไม่ค่อยชำนาญ 1 0.10
ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ยังต้องพัฒนาอีก 1 0.10
ความมั่นใจในตัวเอง 1 0.10
สือสารกับคนภายนอกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 0.10
การแก้ปัญหาในงาน 1 0.10
ไม่ค่อยคล่องแคล่ว 1 0.10
การใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.10
ไม่พบปัญหาในการทำงานกับน้อง ทางบริษัทมีความพึงพอใจต่อการทำงานของน้องมาก น้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเป็นเด็กที่กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเอง 1 0.10
การติดต่อประสานงานไม่ดีเท่าที่ควร และความกระตือรือร้นในการทำงานยังน้อยไป 1 0.10
เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินอาจจะต้องใช้ตัวเลขเยอะ ควรฝึกด้านคิดเลขเพิ่มซึ่งจริงเมื่อทำงานไปนานๆก็จะคล่องเอง 1 0.10
เพิ่มความใส่ใจ และ ไฝ่หาความรู้เพิ่ม เอง เมื่อได้รับการสอน-แนะนำแล้ว 1 0.10
ไม่มีปัญหาอะไร เพราะอยู่ในช่วงเรียนรู้งาน ตรงนี้จะอยู่ในส่วนของความสนใจ ของพนักงานในการที่จะถามพนักงานพี่เลี้ยง 1 0.10
มีความประหม่าเมื่อเจอแรงกดดัน 1 0.10
ยังปรับตัวไม่ค่อยได้กับที่ทำงาน 1 0.10
บางครั้งตอบคำถามปัญหาของลูกค้าไม่ได้ 1 0.10
บางข้อมูลก็ทําไม่ได้ บางข้อมูลก็ทําได้ โดยรวมถือว่าพอใช้ได้ 1 0.10
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับปานกลางและยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเองในบางปัญหาที่เจอ 1 0.10
ต้องเพิ่มความรอบคอบของการทำงานอีกนิดหน่อย 1 0.10
ไม่มีครับ นอกจากว่างานที่ทำ เป็นเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน และไม่ตรงสายกับที่น้องจบมาโดยตรง แต่น้องมีความตั้งใจที่เรียนรู้งาน และชอบด้านนี้เป็นทุนเดิม จึงไม่นับว่าเป็นปัญหาในการทำงาน 1 0.10
บัณฑิตอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องระบบงาน และเอกสารที่ใช้ประกอบการทำงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และพัฒนาการทำงานให้แม่นยำมากขึ้น 1 0.10
ทำงานเร็วจึงขาดความรอบคอบ แต่ก็ไม่มากนักสามารถพัฒนาได้ 1 0.10
อยู่ในช่วงการเรียนรู้งานเพิ่มเติม เนื่องจากบัณฑิตเพิ่งเริ่มงานยังไม่ถึง 1 ปี 1 0.10
บัณฑิตปฎิบัติงานดี 1 0.10
ขาดความมั่นใจ,ยังไม่การเสนอแนะนำไอเดียเท่าที่ควร,ไม่กล้าแสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ 1 0.10
ควรเพิ่มคุณลักษระในการสื่อสาร ให้ชัดเจน ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมทีมแบบเคลียร์ และสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับทีม อีกจุดคือ เพิ่มลักษณะความเป็นผู้นำ เพื่อให้ปฎิบัติการเป็นหัวหน้าทีมในอนาคตได้ ซึ่งมีอยู่ในแผนงานของ บจก ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า จุดเด่น คือ มีความตั้ง 1 0.10
มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลของงาน 1 0.10
ส่วนใหญ่งานจะเป็นงานที่ไม่เคยเจอ ต้องเรียนรู้ใหม่ แต่ก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ 1 0.10
ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากบัณฑิต แต่เกิดจากการแก้ไขความต้องการของลูกค้า เลยทำให้บางครั้งบัณฑิต งานล้นมือ ทำงานไม่ทัน แต่บัณฑิตก็สามารถแก้ปัญหา และแก้งานได้เรียบร้อยและเสร็จตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ 1 0.10
ตอนนี้ยังไม่พบปัญหาเนื่องจากน้องพึ่งมีโอกาศร่วมงานด้วยกันยังไม้ถึง2เดือน 1 0.10
ไม่มีปัญหาเลย 1 0.10
ประสบการณ์ความรู้ยังน้อย ต้องได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้น 1 0.10
ความระมัดระวังและ รอบคอบในการทำงาน 1 0.10
เวลาถามอะไรค่อยข้างจะใช้ความคิดนาน และยังตัดสินใจช้าในบางเรื่อง อาจเนื่องด้วยประสบการณ์ที่น้อย ตรงนี้คิดว่าสามารถพัฒนาได้ 1 0.10
ไม่มีปัญหาอะไรครับ บัณฑิตขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา 1 0.10
ไม่สามารถแต่งกาย ตามกฏระเบียบบริษัท ได้ เท่าที่ควร 1 0.10
เพิ่มภาษาอังกฤษให้พูดได้ 1 0.10
เรื่องการสื่อสาร 1 0.10
อาจจะต้องเพิ่มเติมด้านความรู้รอบตัวทั่วไป แต่โดยรวมแล้ว ทำงานที่ได้รับผิดชอบตามหน้าที่ได้ดี 1 0.10
ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ 1 0.10
ไม่มีปัญหาอะไร เพราะจากที่ๆด้ร่วมงานมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน ทางบริษัทได้รับบัณฑิตเป็นพนักงานประจำแล้ว 1 0.10
ควรมีการพัฒนาในด้านให้มากกว่านี้ เพราะในปัจจุบัน๓าษถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงพัฒนาตัวเองในด้านทักษะการทำงาน 1 0.10
องค์กรสมัยใหม่มีความจำเป็นในการบริหารตามหลัก ISO บัณฑิตควรมีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานทั่ว ๆ ไป 1 0.10
ไม่มีปัญหา เพราะ น.ส.กุลญาดา แจ่มปัญญากุล ตั้งใจทำงาน และใส่ใจในการทำงาน ดีมาก 1 0.10
ภาษาในการสื่อสาร 1 0.10
เนื่องจากบัณฑิตได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่ศึกษามา บัณฑิตจึงต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 1 0.10
พูดน้อย 1 0.10
บัณฑิตปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 1 0.10
ไม่มีปัญหาใดๆ ให้ความร่วมมือทั้งในแผนก และกับแผนกอื่นเป็นอย่างดี 1 0.10
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บางโปรแกรมยังต้องพัฒนาอีกพอสมควร เช่น Excell ในเรื่องการคำนวน 1 0.10
ภาคปฏิบัติงานขององค์กรกับภาคทฤษฎีของการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย แต่เนื่องด้วยบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารมาพอสมควร จึงทำให้บัณฑิตใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการเรียนรู้การทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 1 0.10
ไม่พอปัญหา 1 0.10
ไม่มีปัญหาในการปฎิบัติงาน ทำงานได้ดีมาก 1 0.10
บางครั้งยังไม่สามารถตัดสินใจในบางเรื่องได้ 1 0.10
... 1 0.10
การเดินทาง ค่อนข้างไกล 1 0.10
ส่วนใหญ่จะเกิดกับคนงานต่อต้านการฏิบิติงาน 1 0.10
ยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ 1 0.10
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีปัญหาใดๆ 1 0.10
งานมีปัญหาบัณฑิตยังไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง 1 0.10
ปัญหาในเรื่องปฏิบัติงานไม่มีอะไรบกพร่อง ปฏิบัติงานดี เรียนรู้เร็ว ยังมีผิดพลาดในเรื่องการตรงต่อเวลานิดหน่อย 1 0.10
ยังไม่รอบคอบ 1 0.10
ต้องเรียนรู้งานเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด 1 0.10
ค่อนข้างพูดเสียงเบา ในการปฏิบัติงาน 1 0.10
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้ายังไม่คล่องตัว 1 0.10
ทักษะด้านการคำนวน / ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ ทักษะด้านการสื่อสารกับบุคคลภายใน-ภายนอกองค์กร 1 0.10
มีอดทนดี พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอค่ะ 1 0.10
จากการทำงานร่วมกันยังไม่พบปัญหา 1 0.10
การคำนวน 1 0.10
ปัญหาที่เกิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ สามรถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 1 0.10

3.2 ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็น จำนวนผู้ประเมิน (คน) จำนวนผู้ประเมิน ร้อยละ
รวม 1048 100
n/a 613 58.49
- 105 10.02
ไม่มี 42 4.01
ควรมีกาเรียนการสอนที่เอามาใช้งานได้จิง 5 0.48
ให้ฝึกภาษาเพิ่มเติม 5 0.48
ให้บัณฑิตฝึกฝน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อฝึก ทักษะทางสังคมและ การทำงานอย่างเป็นทีม เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 2 0.19
ต้องมีวิสัยทัศที่กว้างไกลการประยุคและความสะอาด 2 0.19
no comment 2 0.19
ควรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาที่สองและภาษาต่างๆให้กับบัณฑิต 2 0.19
ต้องมีความรู้และเชียวชาญในด้านสาขาวิชาต่างๆ ที่ตัวเองรับผิดชอบเพื่ีอจะนำไปพัฒนาวิชาชีพการงานของตนเองต่อไป 2 0.19
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2 0.19
ควรเน้นฝึกทางด้านภาษาอังกฤษ 2 0.19
พัฒนาให้เป็นการทำงานเชิงรุก เพราะส่วนใหญ่เด็กจบใหม่จะทำงานตามคำสั่ง แต่ในมุมผู้บริหาร อยากให้พนักงานเสนอความเห็น ทำงานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 2 0.19
อยากให้นักศึกษามีโอกาศแลการเรียนรู้ให้มีปฏิบัติมากกว่านี้ 2 0.19
รู้จักมีน้ำใจต่่อเพื่อนร่วมงาน ขยัน อดทน ให้มากๆค่ะ 2 0.19
มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ตรงต่อเวลา พัฒนาตนเอง 2 0.19
ควรส่งเสริมและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ 1 0.10
ควรเพ่ิมทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลความรู้ในการปฏิบัติงาน 1 0.10
น้องนำสิ่งที่ได้เรียนมา นำมาเป็นข้อมูลให้ทางสำนักงานได้แก้ไขในจุดที่บกพร่องของสำนักงานได้ดีมากขึ้น 1 0.10
ทำความเข้าใจงานที่ตนเองทำให้มากขึ้น หมั่นศึกษาชื้นงานเก่าๆ สงสัยให้มากขึ้น ถามให้มากขึ้น 1 0.10
ต้องพยามยามให้ บัณฑิตที่เข้ามาฝึกงานหรือเรียนรู้งาน รู้จักการปรับตัว การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงความคิดเห็น ความเป็นผู้นำ และเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบให้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบัณฑิตเอง 1 0.10
สามารถพัฒนาตนเองได้รวดเร็ว มีความขยันอดทน 1 0.10
---- 1 0.10
ควรให้มีการทำงานกลุ่มและนำเสนอ เพื่อให้บัญฑิตได้ฝึกคิดและการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้อื่น 1 0.10
หมั่นศึกษาวิธีการทำบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย 1 0.10
ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 1 0.10
เพิ่มพูลความรู้และทักษะโดยการจัดฝึออบรม 1 0.10
จัดลำคับความสำคัญของงาน 1 0.10
การประยุกต์การใช้ซอฟแวร์ในการบันทึกบัญชี 1 0.10
ตั้งใจทำงานเพิ่มๆขึ้นอีก 1 0.10
ต้องหมั่นเรียนรู้และช่างสังเกตุพร้อมทำตามที่ผู้บังคับบัญชาแนะนำ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 0.10
เรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษ และ เพิ่มความละเอียดรอบคอบเรื่องงานด้านเอกสารให้มากขึ้น 1 0.10
ตั้งใจ มีสมาธิให้มากๆ 1 0.10
ควรเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1 0.10
ให้บัณฑิตทบทวนการทำงานเป็นประจำ จะทำให้มีความเข้าใจและเกิดความถูกต้อง 1 0.10
ต้องเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางงานมากขึ้น ลงหน้างานและเจอกับปัญหามากขึ้นเพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจกับตัวงาน 1 0.10
ฝึกฝนเรียนรู้งานในทุกรูปแบบ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 1 0.10
ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่นอกเหนือจากตำราเรียน 1 0.10
เพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆอีก 1 0.10
อยากให้มีการเพิ่มภาษาญี่ปุ่นลงไปในหลักสูตร 1 0.10
เรื่องที่ไม่เข้าใจหรือไม่มีประสบการณ์มาก่อน ต้องขยันศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตนเอง 1 0.10
ในวาระการประชุม ควรกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการฝึกทักษะ การพูด มีกลั่นกรองความคิด ก่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตต่อไป 1 0.10
ความมีความรอบคอบ แล้วพัฒนาความรู้ให้อัพเดรคเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น 1 0.10
หากมีทักษะที่มากพอก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 1 0.10
วิชา/การเรียนรู้ควรครอบคลุมภาพรวมในการทำงานมากกว่านี้ 1 0.10
ให้บัณฑิตเพิ่มความรอบครอบในการปฏิบัติงานด้านเอกสารมากขึ้น 1 0.10
ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นให้มีประสิทธฺภาพมากขึ้น 1 0.10
ให้นักศึกษามีโอกาสในมหาวิทยาลัยในการฝึกงาน ด้านการนำเสนอความคิด และทักษะด้านภาษามากกว่านี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ส่วนบุคคลในระยะยาว 1 0.10
มหาวิทยาลัยอาจให้มีการทำผลงาน หรือหาโอกาสในนักศึกษาได้ทำงานภายใต้สถานการณ์จริง และส่งเสริมความมั่นใจในด้านต่างๆ 1 0.10
ควรมีการฝึกงานที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับงานในอนาคตที่อาจไม่ตรงกับสาขาที่เรียน 1 0.10
เสนอแนะให้ทางมหาลัยฯ เพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับภาษาที่ 2, 3ให้มากขึ้น เพื่อศักยภาพของบัณฑิต ของมหาลัยฯ (เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น) 1 0.10
ืต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากสถาบันสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆเพื่อปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.10
อยากให้ใช้โปรแกรมได้เยอะขึ้นกว่านี้ 1 0.10
ไม่มีปัญหา 1 0.10
เรียนรู้และยอมรับ พร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ 1 0.10
การพัฒนาทางด้านการสื่อสาร เช่นการพูด และการเขียนรายงาน 1 0.10
การมีทัคนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้งานและหาวิธีในการฝึกพัฒนาทักษะอื่นๆอยู่เสมอโดยมอบหมาย โปรเจคหรือชิ้นงานในทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ Teamworkและต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายควรตรวจสอบและเช็คข้อมูลเพื่อความถูกต้องอยู่เ 1 0.10
การเป็นนักพูดที่ดีการใช้ประโยคคำพูดที่เหมาะสมการฝึกอบรมนักศึกษาให้รับมือต่อสถานะการณ์แบบนี้ได้ จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การให้ความเคารพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 1 0.10
ควรมีเเบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษด้วย เพราะ ผู้ว่าจ้างทางบริษัทเป็นคนต่างชาติ 1 0.10
มีการสื่อสารพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่านี้ 1 0.10
อยากให้มีการเรียนการสอนในการบริการ และการลงมือปฎิบัติจริงเพื่อที่นักศึกษาจะได้ชินต่อการปฏิบัติงานจริงๆ 1 0.10
นักศึกษาที่เรียนจบจากทางสถาบัน มีประสบการณ์ ในการตัดเย็บเสื้อผ้า ตรงกับหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดีมากค่ะ 1 0.10
ควรเน้นการทำ report, ใข้ excel, presentation และหลักการวิเคราะห์ข้อมูลในหลักสูตร เนื่องจากการทำงานจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านนี้ในทุกสายงานและเพื่อต่อยอดไปเป็นผู้บริหารต่อไป 1 0.10
เพิมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบการใช้งาน 1 0.10
ให้บัณฑิตมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และพัฒนาให้เรียนรู้งานได้เร็วมากขึ้น 1 0.10
เพื่อที่จะพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณอโณทัยสามารถฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตนเองในการทำงาน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและประสบการณ์ทำงาน หากมีข้อสงสัย สามารถซักถามผู้รู้ เช่น ผู้ร่วมงาน หรือ ผู้บังคับบัญชา 1 0.10
จัด Sinulation ในการวางแผนบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ 1 0.10
เพิ่มการสอนภาษาอังกฤษในวิชาที่เรียน 1 0.10
เพิ่มชั่วโมงในการฝึกงานเพื่อให้บัณฑิตปรับตัวในการทำงานได้ดี 1 0.10
ปรับปรุงน้ำเสียงในการพูด เพื่อให้คนฟังได้ยินชัดเจน 1 0.10
เสนอให้เพิ่มเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม เพื่อให้บัณฑิตที่จบมาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 0.10
ควรให้เด็กลงมือปฎิบัติมากกว่านี้ 1 0.10
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้นศ. มีความคุ้นเคย ชำนาญกับเครื่องมือเหล่านี้ เพราะจะเป็น้ครื่องมือที่สำคัญในการทำงานในอนาคต 1 0.10
ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นกับงานที่ทำอยู่ 1 0.10
สมควรพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1 0.10
จัดอบรมในด้านที่เกี่ยวข้อง 1 0.10
He was one of the best employee we ever had. He just needs to learn more about critical thinking rather than waiting for instructions. He also need to take command more of the room and be vocal. 1 0.10
ควรจัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้มากขึ้นในทุกๆด้าน ควรจัดให้มีการนำเสนองานให้มากขึ้นและให้สื่อสารต่อหน้าผู้อื่นให้มากขึ้น 1 0.10
ให้บัณฑิตทำการคิดและวิเคราะห์เพื่อแก้สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้มากขึ้น 1 0.10
อยากให้อาจารย์เพิ่มการเรียนรู้งานจริงให้กับนักศึกษา 1 0.10
บัณฑิตมีความตั้งใจในการทำงานดีเยี่ยมค่ะ 1 0.10
1.เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2.ส่วนการทำงานช้า อาจจะต้องทำงานไปสักพัก ให้ชิน จะได้ทำงานได้เร็วขึ้น เพราะสมาธิน้องเขาดีอยู่แล้ว 1 0.10
เนน้นการเรียนการสอนด้านภาษาให้มากๆ 1 0.10
สำรวจและหาในสิ่งที่ตนเองชอบ และต้องมีการพัฒนาในด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 1 0.10
หากต้องติดต่อสื่อสารกับผู็ใหญ่ อาจจะต้องเพิ่มความอ่อนน้อมและการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ 1 0.10
มีกิจกรรมเยอะๆ 1 0.10
ให้เห็นงานจริง 1 0.10
อยากฝึกในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานมากชึ้น 1 0.10
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานให้มากขึ้น 1 0.10
การตรงต่อเวลา ในการทำงานเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ที่สามารถ ชี้บอก ได้หลายๆอย่าง เช่น มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การงานใส่ใจในหน้าที่การงาน ความขยันมั่นเพียร ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไร จงมองว่าเวลา คือสิ่งสำคัญ ใช่เวลาให้มีค่า 1 0.10
เพิ่มหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพแฟชั่นให้มากกว่านี้ 1 0.10
ต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 0.10
ฝึกฝนการทำงานบ่อยๆ 1 0.10
ควรเรียนรู้งานให้ไวกว่าเดิม ไม่เข้าใจด้านไหนสามารถสอบถามได้ 1 0.10
มีความขยันหมั่นเพียรในระดับปานกลาง 1 0.10
ต้องใช้เวลาเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงาน 1 0.10
การเรียนไม่มีวันจบเสมอไปการเรียนรู้นั้นมีตลอดชีวิตจงทำตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้วเพื่อเติมความรู้ใหม่อยู่เสมอ 1 0.10
แบ่งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกให้ดีกว่านี้แล้วประสิทธิภาพของพนักงานจะดีมากขึ้นกว่านี้เพราะเนื่องจากมีความสามารถในงานด่านนี้อยู่แล้ว 1 0.10
ทักษะภาษา 1 0.10
เรื่องของสภาวะอารมณ์ที่ต้องปรับให้คงที่กับทุกสถานการณ์ 1 0.10
ต้องมีการอบรมหรือสอนเรื่องเเนวความคิดด้านศิลปะเเละเชีองความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่สามารถผลิดงานที่เเตกต่างเเละน่าสนใจมากขึ้น 1 0.10
เน้นการปฏิบัติ ให้เท่ากับทฤษฎีที่เรียนมา 1 0.10
ควรมีการเรียนเฉพาะด้านให้มากขึ้น 1 0.10
อบรบภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม เพื่อการทำงานที่มีประสิทธืภาพมากยิ่งขึ้น 1 0.10
จงมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองตัดสินใจทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดควรที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งต่อไปได้ และควรหาสิ่งแปลกใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตให้มากยิ่งขึ้น 1 0.10
้องตั้งใจเรียนภาษาต่างชาติเอยะๆ 1 0.10
อยากให้นักศึกษาได้ฝึกทำโจทย์จากการทำงานจริง เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 1 0.10
ขอให้บัณฑิตให้ความใส่ใจในรายละเอียดของงานให้มาก และไม่หยุดนิ่ง เพื่อจะได้มีความรู้รอบด้าน และรู้แนวทางการแก้ปัญหาอันเกิดจากงานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆภายในองค์กรใด้ครบวงจรมากขึ้นในอนาคต 1 0.10
พยายามเรียนรู้และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำเบเกอรี่และขนมปังเพื่อช่วยเพิ่มในเรื่องทักษะการทำงาน 1 0.10
ควรเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ จัดลำดับความสำคัญของงาน และทักษะภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานในอนาคต 1 0.10
ตั้งใจทำงานในส่วนที่ตัวเองถนัด และหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ อย่างที่ทำอยู่ 1 0.10
ด้านการใช้ภาษาอื่น เช่น อังกฤษ 1 0.10
ควรให้ฝึกการเขียนแบบหรือการใช้โปรแกรม Autocad เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานในยุคปัจจุบัน 1 0.10
พูดคุย และทำความเข้าใจกับ หัวหน้า เจ้าของบริษัท ให้มากขึ้น 1 0.10
ศึกษาและเรียนรู้งานให้มากขึ้น รวมทั้งพยายามเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 1 0.10
ควรมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ 1 0.10
พัฒนาด้านภาษามากขึ้นจะทำการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1 0.10
ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และการเขียน email หรือ report เพื่อการทำงาน 1 0.10
การแก้ปัญาหาเฉพาะหน้าในเชิงรุก 1 0.10
การสื่อสารระหว่างประเทศ 1 0.10
อยากให้สถาบันพัฒนาในเรื่องการพื้นฐานบัญชีขั้นต้นซึ่งเป็นหลักสำคัญในการทำงานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชีทัวไป รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการทำงาน อย่างเช่น เร่ื่องการรับรู้รายได้ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น 1 0.10
ควรเพิ่มภาษาอังกฤษลงๆไปในวิชาเรียน 1 0.10
ขอให้พัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน โดยเฉพาะ MS-Excel 1 0.10
เน้นการปฏิบัติงานจริงให้มากเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานก่อนเริ่มงานจริง 1 0.10
ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 0.10
ศึกษาเรียนรู้ให้มากกว่านี้ 1 0.10
พัฒนาความกล้าตันสินใจให้มากขึ้น 1 0.10
พัฒนาระบบการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 1 0.10
แนะนำให้เพพิ่มเรื่องความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาให้มาก เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง 1 0.10
เตรียมเลยว่าจะอยู่ตอบ comment ลูกค้าภายในระยะเวลา 20 นาที ที่โพสขึ้นบนเพจ และให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพกับหัวหน้างานเพื่อนำไปพัฒนาการดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น 1 0.10
ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้กับสถานประกอบการ 1 0.10
พัฒนาความสามารถด้านภาษา การพูด การเขียน เพื่อสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 1 0.10
มีความรู้ความสามารถดีอยู่แล้ว 1 0.10
เรียนรู้โปรแกรมต่างๆในสายการทำงานให้ลึกขึ้น เพื่อนำไปประกอบการทำงานได้หลากหลายด้านมากขึ้น 1 0.10
เน้นเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใฟ้มากขึ้น และเรื่องของ Inovation 1 0.10
บัณฑิตมีความสามารถหลากหลายดี 1 0.10
ต้องพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี 1 0.10
ควรฝึกการทำงานอยู่บ่อยๆครั้งเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน 1 0.10
พยามเรียนรู้ฝึกฝนงานต่อไป 1 0.10
เพิ่มเติมเรื่องทักษะทางด้านโภชนาการ 1 0.10
เพิ่มการทบทวน และการกล้าตัดสินใจ 1 0.10
เป็นใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ฝึกฝนและฝึกวิเคราะห์ปัญหา 1 0.10
จดงานเยอะ อาจจะทำให้ระหว่างที่จดพลาดจุดสำคัญที่กำลังได้รับ ถ้าเข้าใจแล้วจดทีหลังจะดีกว่า 1 0.10
เพิ่มทักษะในการเป็นผู้นำ 1 0.10
ควรมาการพานักศึกษาดูงานจริง 1 0.10
วางเเผนเรียบเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน 1 0.10
ให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาที่เรียน การนำความรู้ไปใช้ในทำงานที่ไม่เกี่ยวกับสาขาที่เรียน ในด้านต่าางๆ 1 0.10
1. ติดตามกับผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร 1 0.10
บัณฑิตในแต่ละสาขาควรเพิ่มการฝึกงานแบบเชิงรุก ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ต้องการเช่น อาจดูจากJOB งานที่ประกาศรับสมัครงานว่าสิ่งที่คาดหวังหรือความต้องการของตลาดต้องการรับพนง.แบบไหน JOB งานเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน 1 0.10
ควรให้นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมมากขึ้น 1 0.10
พัฒนา ในด้าน ภาษาอังกฤษ ตามที่สถานประกอบการใช้สื่อสาร 1 0.10
โดยรวม บัณฑิต มีทัศนะคติในการทำงานในแง่บวกและเรียนรู้งานไวมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ดี มีการหาความรู้เกี่ยวกับความชำนาญในสายงานอยู่เสมอ 1 0.10
ไม่มีค่ะ 1 0.10
ต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจที่ทำการตรวจสอบก่อนเริ่มงานตรวจสอบ ตามบริษัทที่ได้รับมอบหมาย 1 0.10
ทบทวนความรู้ด้านการสอบบัญชีอยู่เสมอเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน 1 0.10
ศึกษาหาความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี และ ข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อปรับใช้ในงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น 1 0.10
อยากให้มีการศึกษาและเรียนรู้งานให้มากกว่านี้ 1 0.10
มีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมปฎิบัติตามหน้าที่ ที่รัลผิดชอบดีมาก 1 0.10
ฝึกภาษาเพิ่ม 1 0.10
ควรมีการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทันต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน 1 0.10
ภาษาอ่อนไป 1 0.10
ต้องเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเพิ่มตลอดเวลา 1 0.10
-เพิ่มเติมการอบรมในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ 1 0.10
ให้เรียนรู้ทักษะเทคนิคในเชิงปฏิบัติให้มีประสบการณ์มากขึ้น ทุกอย่างโอเค 1 0.10
ต้องมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องภาษาให้มากกว่านี้ 1 0.10
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 1 0.10
ต้องฝึกในบริษัทที่ได้ "ลงมือปฏิบัติจริง" เท่านั้น ในกรณีบริษัทใหญ่เกินไปอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนัก ต่างจากบริษัทขนาดเล็กและกลางที่จะมีโอกาสได้ทำจริงและโชว์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 1 0.10
มหาลัยพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีของสังคมได้ดีคะ 1 0.10
มหาวิทยาลัยควรมีชั่วโมงให้นักศึกษาได้มีโอกาศฝึกงานกับชาวต่างชาติ เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับหลักสูตรอังกฤษธุรกิจ 1 0.10
ฝึกด้านภาษาให้เยอะๆเพราะจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 1 0.10
เข้าร่วมอบรมความรู้ใหม่ๆ ตามแนวทางนโยบาย 4.0 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1 0.10
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงาน 1 0.10
เรื่องภาษาอังกฤษ 1 0.10
ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้งานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 1 0.10
การพัฒนาตนเองดำเนินการได้ทุกเวลาเมื่อต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่อง การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม กับการควบคุมความคิด ความรู้สึกและการกระทำของตนเอง 1 0.10
เรื่องความกล้าแสดงออก 1 0.10
ควรมีการจัดการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.10
ช่วยส่งเสรืมการฝึกงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคํยต่อนักศึกษาที่กำลังจะจบ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหน้างานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ 1 0.10
มีบุคคลากร เเละความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนางานให้ดีต่อไป 1 0.10
ฝึกฝนพัฒณาด้านภาษา 1 0.10
พัฒนาด้านภาษาที่มีให้มากขึ้นเพื่อหน้าที่การงานที่ดีขึ้น 1 0.10
ควรมีการอบรมด้านการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับด้านงานสาขาที่เรียน 1 0.10
ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน และเขียน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับทักษะด้านนี้ รวมทั้งการคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ 1 0.10
เน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และด้านภาษา เพราะเป็นสิงสำคัญสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน 1 0.10
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ควรจะเสริมในหลักสูตร เพราะงานบางส่วนถ้าบัณฑิตมีความรู้ภาษาอังกฤษ 1 0.10
พัฒนาภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 1 0.10
-เพิ่มความเป็นผู้นำให้มากขึ้น 1 0.10
ขยัน ตั้งใจ ทำงาน และเรียนรู้เพิ่มเติม จากสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว ถือว่า บัณฑิตท่านนี้ของคุณ เป็นบุคคลากรที่ดี คนหนึ่ง 1 0.10
ออกแบบและหาวิธีการทำงาน เพื่อประสิทธิผลิตภาพของงาน ต่อไป 1 0.10
ควรเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าสู่อาเซียน 1 0.10
ไม่ม 1 0.10
เข้มแข็ง อดทน 1 0.10
การพัฒนาของการใช้ภาษาที่สองและสามเนื่องจากโรงแรมของเราจะมีลูกค้าจีนมาพักเป็นส่วนใหญ่จึงอยากจะแนะนำให้เน้นของเรื่องภาษให้มากยิ่งขึ้น 1 0.10
เพิ่มเติมด้านภาษาที่ 2 ให้มากกว่านี้ 1 0.10
ยังไม่มีครับ 1 0.10
บัณฑิตขาดทักษะการพูด คือยังสื่อสารไม่ค่อยชัดเจน การเขียนเพราะยังไม่สามารถจดบันทึกให้ตัวเองเข้าใจได้ 1 0.10
ควรมีการทดลองงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และต้องเป็นบริษัท ที่มีเอกสารที่มีปริมาณมาก เนื่องจากบริษัทเล็ก จะไม่ได้ปฎิบัติงานจริงเท่าไร พอมาเจอบริษัทที่เอกสารปริมาณมากทำให้งานเดินไม่สะดวก มีการแนบเอกสารผิด 1 0.10
สายงานบัญชีเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อและถามข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ในบริษัทเยอะมาก ดังนั้นควรฝึกให้นักศึกษามีการประมวลคำถาม-คำตอบเพื่อให้ได้คำตอบที่มากกว่าคำตอบที่อยากได้ วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ และบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 1 0.10
เสริมเรื่องระบบการทำงานต่างๆในองค์กรณ์ เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 1 0.10
ควร Update มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน 1 0.10
ควรมีการสอนในการใช้Excel ในการใช้สูตรต่าง 1 0.10
เพิ่มเติมเรื่องภาษาอังกฤษ 1 0.10
ต้องหมั่นศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 1 0.10
หมั่นทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย 1 0.10
เพิ่มทักษะความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ปัญหา เฉพาะหน้าให้ได้ เพื่อพัฒนาตัวเอง ในงานต่อๆไปในอนาคต 1 0.10
ฝึกการวิเคาะห์และการพัฒนาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ 1 0.10
แนะนำหรือชีนำการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 1 0.10
ต้องให้หัดกล้าแสดงออกมากๆขึ้น ฝึกการพูดการจาให้คล่องตัวนิดนึง 1 0.10
ต้องหมั่นฝึกฝนงานในหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความคล่องตัว 1 0.10
เพิ่มทักษะในการสื่อสาร ด้านการพูด การเขียน ให้มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด 1 0.10
เพิ่มความสามารถด้านการพรีเซนท์ และสื่อสาร เพิ่มความเด็ดขาดและมั่นใจในการตัดสินใจ เนื่องจากที่ผ่านมา ในบางครั้งยังลังเล ในงานที่อยู่ในความสามารถของเขาอยู่แล้ว โดยรวมเป็นผู้ตามที่ดีแล้ว แต่ทาง บจก อยากให้เพิ่มทักษะผู้นำ และการถ่ายทอดความรู้หรือข้อมูล เพื่ 1 0.10
สอนให้บัณฑิตรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ,ติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 1 0.10
ทางสถาบัน ควรเน้นนักศึกษา เรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานด้วยข้อเท็จจริง จริงใจ และจริงจัง รวดเร็ว มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม นักศึกษาที่จบชั้นปริญญา จากสถาบัน ควร พุด อ่าน เขียน ภาษอังกฤษ หรือภาษาต่างชาติได้ดี 1 0.10
บัณฑิตพึ่งทำงานได้แค่1เดือน ผลประเมินที่ออกจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถ้าระยะเวลามากกว่านี้บัณฑิตคงพัฒนามากขึ้น 1 0.10
เมื่อเจอปัญหาอย่าปล่อยผ่าน เรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มเติ่ม 1 0.10
ยังต้องเรียนรู้โปรแกรม และ การใช้คอมพิวเตอร์ให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น 1 0.10
อยากให้ตั้งใจให้มากขึ้น 1 0.10
ควรรักษาการเรียนการสอนในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานจริงเอาไว้และเพิ่งทางด้านทฤษฎีนิดหน่อย 1 0.10
อยากให้น้องอักคคม นําข้อมูลที่ทําไม่ได้ เอามาค้นคว้าศึกษาแล้วลองมาลงมือทําใหม่ 1 0.10
ควรพํฒนาในด้านการฝึกภาษา และเน้นการปฏิบัติให้มากที่สุด 1 0.10
เน้นเรื่องการดูเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีของแต่ละประเภทกิจการ อย่างคราวๆ เนื่องจากว่าบางกิจการค่าใช้จ่ายเดี๋ยวกันแต่ค่าใช้จ่ายของกิจการ A อาจเป็นต้นทุน กิจการ B อาจเป็นค่าใช้จ่ายได้ 1 0.10
ข้าพเจ้าเห็นว่าแนวทางที่สถาบันใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาปัจจุบัน เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 1 0.10
แนะนำให้มีการบันทึกการสอบถามข้อมูลที่ประกอบการทำงาน หรือเก็บตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการทำงาน 1 0.10
ภาษาอังกฤษสำคัญมากคะ 1 0.10
การสื่อสาร เกี่ยวกับน้ำเสียงในการพูดคุยกับระดับผู้ใหญ่ ไม่มีหางเสียง 1 0.10
ควรให้นักศึกษารู้จักแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าใหเมากกว่านี้ 1 0.10
การสอนโปรแกรมเพิ่มเติมหรือการให้ปฏิบัติงานจริง 1 0.10
เน้นภาษาอังกฤษ 1 0.10
ไมีมีทำงานดีอยู่แล้ว 1 0.10
อ่านข้อมูลต่างๆของบริษัท 1 0.10
บัณฑิต ควรได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง เยอะๆ เพื่อเผชิญต่อเหตุการณ์ข้างหน้า จะได้รับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 1 0.10
พัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆ 1 0.10
เนื่องจากพนักงานมาปฏิบัติงานในด้านการประกันคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) และพนักงานไม่ได้จบมาจากสายงานที่กำหนดโดยตรง (Food Science) อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งานและทักษะต่างๆ เพิ่มเติม แต่พบว่าพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 1 0.10
ขอให้เป็นคนดี ขยัน ซื้อสัตย์ มีจิตสาธารณะ คิดบวก มองทุกอย่าง เป็นบวก 1 0.10
เริ่มทักษะการปฏิบัติลงมือทำให้มาก อละด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 1 0.10
ควรรอบคอบและมีสติทำงานให้มากกว่านี้ 1 0.10
มีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยให้ได้ฝึกปฏิบัติ 1 0.10
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ บัณฑิตต้องทำความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ เพราะบางอย่างไม่มีสอนในบทเรียน ส่งเสริมการอบรมเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ที่ถูกต้องกับลักษณะงานที่ทำ 1 0.10
จบแล้วสามารถทำงานได้เลย 1 0.10
เพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษี หลักการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี 1 0.10
ควรเน้นด้านภาษาอังกฤษในการเขียนE-Mailให้มากขึ้น 1 0.10
เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี 1 0.10
ควรมีการเน้นภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 1 0.10
ด้านภาษา 1 0.10
... 1 0.10
บัณฑิตควรได้รับความรู้เรื่องแนวโน้มและองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ พอประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 0.10
การทำงานเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนในห้องเรียน เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกหลาย ๆ อย่างได้ นอกจากจะต้องพัฒนาฝีมือการทำอาหารของตนเองแล้ว ยังต้องฝึกฝนความอดทน ความเสียสละ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ยึดมั่นในการปฏิบัติ และเคารพกฎกติกา จะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนางานไ 1 0.10
เรื่องภาษาอังกฤษ ค่อนข้างจำเป้นมากในยุคนี้ ต้องมีการพัฒนาให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 1 0.10
พัฒนาตัวเองมากขึ้น 1 0.10
เสนอแนะให้บัณฑิตหมั่นติดตามและศึกษาศิลปะเทคโนโลยีบนสื่อดิจิตอลอยู่เสมอเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 1 0.10
เรื่องของภาษา 1 0.10
สร้างแรงจูงใจให้กับบัณฑิตที่กำลังจะออกฝึกงาน 1 0.10
ขยันต่อหน้าที่มีความอดทน 1 0.10
_ 1 0.10
ได้ทำงานจริง 1 0.10
อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องเวลาของการฝึกงาน เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเข้าใจสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งจะทำให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และปรับตัวเพื่อทำงานในองค์กรต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น 1 0.10
เป็นบัณฑิตทีมีความทุ่มเทเสียสละในการทำงาน ทั้งในและนอกเวลาราชการสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี 1 0.10
มีการอบรมก่อนออกฝึกงาน 1 0.10
ขออนุญาติแนะนำเรื่องการสอนภาษาอังกฤษขณะการเรียนวิชาปฏิบัติด้านงานครัว เพื่อให้บัณฑิตได้เห็นภาพเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้มากยิ่งขึ้น 1 0.10
ขอเพิ่มเนื้อหาในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะพบในงานอุตสาหกรรม 1 0.10
ไห้พัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลา 1 0.10
อยากให้เน้นความสามารถทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้มากขึ้น 1 0.10
ไม่มีข้อเสนอแนะ 1 0.10
อยากให้บัณฑิตมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากกว่านี้ 1 0.10
ในการทำงานจริงจะมีปัญหาให้แก้อยู่เสมอ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคลลในการแก้ปัญหา ผมอยากให้บัณฑิตที่จบใหม่สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นและสามารถจัดการกับปัญหาได้ ไม่ใช่ใช้การแก้ปัญหาโดยการลาออก 1 0.10
ต้องมีพื้นฐานมากกว่านี้ 1 0.10
เป็นคนขยันตรงต่อเวลา มอบหมายงานให้ทำมักจะทำออกมาได้ดี และมีจิตอาสา เมื่อต้องการความช่วยเหลือจะทำด้วยความเต็มใจ 1 0.10
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้ตามที่มอบหมายและส่งงานตามที่กำหนด พร้อมที่จะเรียนรู้และพํฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำให้ดีที่สุด 1 0.10
ควรมีน้ำเสียงที่ชัดเจนกว่านี้ และการใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.10
การทำงานที่จะประสบความสำเร็จ จะต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน ฟังเพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นต่างๆและเหตุผลของเพื่อนร่วมงาน ช่วยกันแก้ไขปัญหา 1 0.10
ควรเน้นให้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ 1 0.10
ควรใช้ทักษะที่เรียนมา พัฒนาองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยิ่งๆขึ้นไป 1 0.10