รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3.1 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ความเห็น จำนวนผู้ประเมิน (คน) จำนวนผู้ประเมิน ร้อยละ
รวม 157 100
n/a 91 57.96
- 16 10.19
ไม่มี 10 6.37
ไม่มี สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ มีความเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ 3 1.91
อ่อนด้านภาษา 3 1.91
เพื่อนร่วมงานบางคนไม่ค่อยทำงาน ไม่มีน้ำใจ 2 1.27
เด็กจบใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวจากที่เคยอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัย มาเป็นพนักงาน มาเรียนรู้งานว่าบางอย่างที่เรียนมากับการทำงานจริงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบ้าง 2 1.27
ขี้ลืมแต่มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆ 1 0.64
การวางเเผนในการทำงาน และบุคคลากร 1 0.64
ไม่พบปัญหาในการทำงานกับน้อง ทางบริษัทมีความพึงพอใจต่อการทำงานของน้องมาก น้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเป็นเด็กที่กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเอง 1 0.64
การใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.64
ไม่มีปัญหา 1 0.64
-ไม่มี- 1 0.64
ไม่ค่อยคล่องแคล่ว 1 0.64
การแก้ปัญหาในงาน 1 0.64
สือสารกับคนภายนอกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 0.64
ความมั่นใจในตัวเอง 1 0.64
ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ยังต้องพัฒนาอีก 1 0.64
ภาษาอังกฤษ 1 0.64
ยังใช้สูตรในการทำงานใน Excel ไม่ค่อยชำนาญ 1 0.64
ภาษายังไม่คล่อง 1 0.64
บํณฑิตมีความพร้อม ความรู้ และพรสวรรค์พร้อมที่จะนำมาใช้ในองค์กรเพียงแต่ให้เลือกจัดสรร เวลา สถานที่ และโอกาส ให้ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตัวบัณฑิตเอง 1 0.64
ค่อนข้างที่ไม่มีปัญหาอะไร 1 0.64
การติดต่อประสานงานไม่ดีเท่าที่ควร และความกระตือรือร้นในการทำงานยังน้อยไป 1 0.64
สาระวิชาที่เรียนมาไม่ตรงกับ การปฎิบัตงานปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก 1 0.64
ปรับตัวกับการทำงานได้ค่อนข้างดี 1 0.64
ไม่มีปัญหาอะไร เพราะตัวบัณฑิตที่ทำงานกับเรา มีไหวพริบดี ทำงานไหว สามารถแก้ปัญหาได้ดี 1 0.64
ขาดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ขาดความรู้และเข้าใจในทักษะการปรุงอาหาร และการทำอาหารที่หลากหลาย 1 0.64
ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ความเป็นผู้นำ การบริหารเวลาในการทำงาน 1 0.64
ขาดความรู้และทักษะการปรุงอาหาร ที่หลากหลาย 1 0.64
เนื่องจากเป็นนักศึกษาจบใหม่จึงยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานทำให้การทำงานในบางครั้งมีการติดขัดบ้าง 1 0.64
น้องไม่ได้ศึกษาด้านนี้โดยตรง อาจทำงานช้าบ้าง แต่เป็นคนเรียนรู้ได้เร็ว ตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายที่ดี 1 0.64
ความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใช้ 1 0.64
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากขอบข่ายงานของน้องจะต้องประสานงานและติดต่อกับชาวต่างชาติ ดังนั้นถ้ามีทักษะทางด้านนี้ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 1 0.64
ทำงานไม่ตรงตามสาขาที่เรียนมา จึงต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมพอสมควร 1 0.64
ยังไม่ชำนาญในเรื่องเอกสารของทางราชการ 1 0.64
การใช้โปรแกรม Excel ยังไม่ค่อยคล่อง 1 0.64

3.2 ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็น จำนวนผู้ประเมิน (คน) จำนวนผู้ประเมิน ร้อยละ
รวม 157 100
n/a 102 64.97
- 17 10.83
ไม่มี 4 2.55
พัฒนาให้เป็นการทำงานเชิงรุก เพราะส่วนใหญ่เด็กจบใหม่จะทำงานตามคำสั่ง แต่ในมุมผู้บริหาร อยากให้พนักงานเสนอความเห็น ทำงานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 2 1.27
รู้จักมีน้ำใจต่่อเพื่อนร่วมงาน ขยัน อดทน ให้มากๆค่ะ 2 1.27
ให้บัณฑิตฝึกฝน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อฝึก ทักษะทางสังคมและ การทำงานอย่างเป็นทีม เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 2 1.27
มีบุคคลากร เเละความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนางานให้ดีต่อไป 1 0.64
ช่วยส่งเสรืมการฝึกงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคํยต่อนักศึกษาที่กำลังจะจบ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหน้างานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ 1 0.64
ควรมีการจัดการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ 1 0.64
ไม่ม 1 0.64
เข้มแข็ง อดทน 1 0.64
ฝึกการวิเคาะห์และการพัฒนาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ 1 0.64
เพิ่มทักษะความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ปัญหา เฉพาะหน้าให้ได้ เพื่อพัฒนาตัวเอง ในงานต่อๆไปในอนาคต 1 0.64
หมั่นทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย 1 0.64
ต้องหมั่นศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 1 0.64
เพิ่มเติมเรื่องภาษาอังกฤษ 1 0.64
ควรมีการสอนในการใช้Excel ในการใช้สูตรต่าง 1 0.64
ควร Update มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน 1 0.64
ฝึกฝนพัฒณาด้านภาษา 1 0.64
บัณฑิตควรมีการเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมและมีความช่างสังเกต รวมทั้งพํฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยบัณฑิตยังจำเป็นสะสมประสบการ์ณในการทำงานอีกพอสมควร 1 0.64
แนะนำหรือชีนำการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 1 0.64
ควรเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าสู่อาเซียน 1 0.64
ออกแบบและหาวิธีการทำงาน เพื่อประสิทธิผลิตภาพของงาน ต่อไป 1 0.64
ขยัน ตั้งใจ ทำงาน และเรียนรู้เพิ่มเติม จากสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว ถือว่า บัณฑิตท่านนี้ของคุณ เป็นบุคคลากรที่ดี คนหนึ่ง 1 0.64
-เพิ่มความเป็นผู้นำให้มากขึ้น 1 0.64
พัฒนาภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 1 0.64
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ควรจะเสริมในหลักสูตร เพราะงานบางส่วนถ้าบัณฑิตมีความรู้ภาษาอังกฤษ 1 0.64
ควรมีกาเรียนการสอนที่เอามาใช้งานได้จิง 1 0.64
เน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และด้านภาษา เพราะเป็นสิงสำคัญสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน 1 0.64
ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน และเขียน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับทักษะด้านนี้ รวมทั้งการคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ 1 0.64
ควรมีการอบรมด้านการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับด้านงานสาขาที่เรียน 1 0.64
หลักสูตรบางหลักสูตรก็ยังไม่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้จริง 1 0.64
พัฒนาด้านภาษาที่มีให้มากขึ้นเพื่อหน้าที่การงานที่ดีขึ้น 1 0.64
เสริมเรื่องระบบการทำงานต่างๆในองค์กรณ์ เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 1 0.64