รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต (2)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ลำดับที่ หน่วยงาน sum/n (X̄/5)*100 ระดับความเห็น
รวม
40,245.98
9118
88.28 4.41 มาก
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2,017.99
445
90.70 4.53 มากที่สุด
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6,140.65
1404
87.47 4.37 มาก
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3,112.69
717
86.83 4.34 มาก
4 คณะบริหารธุรกิจ
18,186.30
4126
88.15 4.41 มาก
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,268.29
287
88.38 4.42 มาก
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4,502.09
1012
88.97 4.45 มาก
7 คณะศิลปศาสตร์
2,469.09
562
87.87 4.39 มาก
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1,444.37
318
90.84 4.54 มากที่สุด
9 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1,104.51
247
89.43 4.47 มาก

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ลำดับที่ หน่วยงาน sum/n (X̄/5)*100 ระดับความเห็น
รวม
41,240.33
9118
90.46 4.52 มากที่สุด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2,077.67
445
93.38 4.67 มากที่สุด
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6,347.00
1404
90.41 4.52 มากที่สุด
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3,209.00
717
89.51 4.48 มาก
4 คณะบริหารธุรกิจ
18,528.67
4126
89.81 4.49 มาก
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,307.67
287
91.13 4.56 มากที่สุด
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4,591.00
1012
90.73 4.54 มากที่สุด
7 คณะศิลปศาสตร์
2,555.33
562
90.94 4.55 มากที่สุด
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1,477.00
318
92.89 4.64 มากที่สุด
9 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1,147.00
247
92.87 4.64 มากที่สุด
Array
(
  [2552] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 61
          [indc_2_sum] => 6824
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 858
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00014
          [n] => 111
          [indc_2_sum] => 11561
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1445
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 79
          [indc_2_sum] => 8319
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1049
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 504
          [indc_2_sum] => 56077
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 6517
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 18
          [indc_2_sum] => 1788
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 217
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 117
          [indc_2_sum] => 12389
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1558
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 42
          [indc_2_sum] => 4472
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 546
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 28
          [indc_2_sum] => 2998
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 380
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 18
          [indc_2_sum] => 1865
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 231
          [indc_16_2_count] => 3
        )

    )

  [2553] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 66
          [indc_2_sum] => 7412
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 932
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 172
          [indc_2_sum] => 18173
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 2290
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 75
          [indc_2_sum] => 8027
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1012
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 625
          [indc_2_sum] => 65135
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 8143
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 21
          [indc_2_sum] => 2136
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 262
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 139
          [indc_2_sum] => 14772
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1862
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 61
          [indc_2_sum] => 6577
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 811
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 34
          [indc_2_sum] => 3639
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 460
          [indc_16_2_count] => 3
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 20
          [indc_2_sum] => 2053
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 258
          [indc_16_2_count] => 3
        )

    )

  [2554] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 15
          [indc_2_sum] => 1596
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 68
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 184
          [indc_2_sum] => 19567
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 855
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 97
          [indc_2_sum] => 10206
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 443
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 681
          [indc_2_sum] => 71756
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 3116
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 68
          [indc_2_sum] => 7433
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 315
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 232
          [indc_2_sum] => 24740
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1051
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 70
          [indc_2_sum] => 7328
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 322
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 47
          [indc_2_sum] => 5148
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 216
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 54
          [indc_2_sum] => 5841
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 253
          [indc_16_2_count] => 1
        )

    )

  [2555] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 64
          [indc_2_sum] => 6749
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 297
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 166
          [indc_2_sum] => 16691
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 733
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 112
          [indc_2_sum] => 11396
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 495
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 516
          [indc_2_sum] => 52265
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 2274
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 51
          [indc_2_sum] => 5389
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 234
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 134
          [indc_2_sum] => 14007
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 607
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 84
          [indc_2_sum] => 8744
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 379
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 58
          [indc_2_sum] => 6404
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 275
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 32
          [indc_2_sum] => 3301
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 147
          [indc_16_2_count] => 1
        )

    )

  [2556] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 73
          [indc_2_sum] => 7895
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 346
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 180
          [indc_2_sum] => 18622
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 816
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 117
          [indc_2_sum] => 12170
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 525
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 433
          [indc_2_sum] => 44780
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1952
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 41
          [indc_2_sum] => 4279
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 190
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 91
          [indc_2_sum] => 9506
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 412
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 68
          [indc_2_sum] => 7150
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 315
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 37
          [indc_2_sum] => 4149
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 176
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 29
          [indc_2_sum] => 2909
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 132
          [indc_16_2_count] => 1
        )

    )

  [2557] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 53
          [indc_2_sum] => 5807
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 245
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 181
          [indc_2_sum] => 19357
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 813
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 74
          [indc_2_sum] => 7548
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 326
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 708
          [indc_2_sum] => 77189
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 3297
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 27
          [indc_2_sum] => 2912
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 126
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 117
          [indc_2_sum] => 13070
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 548
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 64
          [indc_2_sum] => 6718
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 299
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 25
          [indc_2_sum] => 2620
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 108
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 30
          [indc_2_sum] => 3280
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 139
          [indc_16_2_count] => 1
        )

    )

  [2558] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 51
          [indc_2_sum] => 5707
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 237
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 142
          [indc_2_sum] => 15458
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 643
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 72
          [indc_2_sum] => 7986
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 331
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 319
          [indc_2_sum] => 34944
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 1456
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 28
          [indc_2_sum] => 3076
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 131
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 87
          [indc_2_sum] => 9746
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 399
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 98
          [indc_2_sum] => 10744
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 445
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 55
          [indc_2_sum] => 6504
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 266
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 35
          [indc_2_sum] => 4246
          [indc_2_count] => 25
          [indc_16_2_sum] => 173
          [indc_16_2_count] => 1
        )

    )

  [2559] => Array
    (
      [00013] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00013
          [n] => 62
          [indc_2_sum] => 6670
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 288
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00830] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00830
          [n] => 268
          [indc_2_sum] => 28565
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1242
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00032] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00032
          [n] => 91
          [indc_2_sum] => 9372
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 402
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00039] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00039
          [n] => 340
          [indc_2_sum] => 35723
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 1547
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00083] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00083
          [n] => 33
          [indc_2_sum] => 3549
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 152
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00088] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00088
          [n] => 95
          [indc_2_sum] => 10210
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 434
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00096] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00096
          [n] => 75
          [indc_2_sum] => 7955
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 343
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00191] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00191
          [n] => 34
          [indc_2_sum] => 3463
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 156
          [indc_16_2_count] => 1
        )

      [00622] => Array
        (
          [FAC_ID] => 00622
          [n] => 29
          [indc_2_sum] => 3183
          [indc_2_count] => 24
          [indc_16_2_sum] => 140
          [indc_16_2_count] => 1
        )

    )

)