รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพรวมมหาวิทยาลัย ระดับทั้งหมด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

1.1 ลักษณะของสถานประกอบการ

ลักษณะของสถานประกอบการ จำนวน ร้อยละ
รวม 979 100.00
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 124 12.67
บริษัทเอกชน 802 81.92
อื่นๆ 53 5.41

1.2 ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิต

ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต จำนวน ร้อยละ
รวม 979 100.00
เจ้าของกิจการ 130 13.28
ผู้บริหารระดับสูง 67 6.84
ผู้บริหารระดับกลาง 96 9.81
ผู้บริหารระดับต้น หรือ หัวหน้าฝ่าย/แผนก 562 57.41
อื่นๆ 124 12.67

1.3 เป็นบัณฑิตในคณะ

คณะ จำนวน ร้อยละ
รวม 979 100.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 54 5.52
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 91 9.30
คณะบริหารธุรกิจ 311 31.77
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 3.37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 73 7.46
คณะศิลปศาสตร์ 75 7.66
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 34 3.47
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 19 1.94
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 268 27.37

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 1.51-2.50 1.00-1.50

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,504.71
979
92.03 4.60 0.612 มากที่สุด
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
4567
979
93.30 4.66 0.561 มากที่สุด
ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
4467
979
91.26 4.56 0.605 มากที่สุด
ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้เกียรติผู้อื่น
4564
979
93.24 4.66 0.569 มากที่สุด
มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
4497
979
91.87 4.59 0.628 มากที่สุด
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
4464
979
91.20 4.56 0.639 มากที่สุด
มีความขยัน อดทน
4531
979
92.56 4.63 0.590 มากที่สุด
การตรงต่อเวลา
4443
979
90.77 4.54 0.668 มากที่สุด

2.2 ด้านความรู้

ด้านความรู้ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,217.00
979
86.15 4.31 0.764 มาก
ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
4246
979
86.74 4.34 0.742 มาก
ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป
4114
979
84.04 4.20 0.788 มาก
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4376
979
89.40 4.47 0.682 มาก
ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้
4132
979
84.41 4.22 0.807 มาก

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะทางปัญญา sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,238.00
979
86.58 4.33 0.763 มาก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
4166
979
85.11 4.26 0.779 มาก
ความสามารถในการเรียนรู้งาน
4373
979
89.34 4.47 0.666 มาก
วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
4270
979
87.23 4.36 0.748 มาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4143
979
84.64 4.23 0.826 มาก

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,466.25
979
91.24 4.56 0.644 มากที่สุด
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคลลทั่วไป
4540
979
92.75 4.64 0.595 มากที่สุด
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
4515
979
92.24 4.61 0.591 มากที่สุด
การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
4518
979
92.30 4.61 0.611 มากที่สุด
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4292
979
87.68 4.38 0.734 มาก

2.5 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,050.20
979
82.74 4.14 0.867 มาก
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
4214
979
86.09 4.30 0.753 มาก
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4270
979
87.23 4.36 0.736 มาก
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
3735
979
76.30 3.82 0.980 มาก
ความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
3967
979
81.04 4.05 0.885 มาก
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
4065
979
83.04 4.15 0.849 มาก

รวม 2.1 - 2.5

ด้าน sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,311.21
979
88.07 4.40 0.750 มาก
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4,504.71
979
92.03 4.60 0.612 มากที่สุด
2.2. ด้านความรู้
4,217.00
979
86.15 4.31 0.764 มาก
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
4,238.00
979
86.58 4.33 0.763 มาก
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4,466.25
979
91.24 4.56 0.644 มากที่สุด
2.5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4,050.20
979
82.74 4.14 0.867 มาก

2.6 คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,478.00
979
91.48 4.57 0.613 มากที่สุด
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
4478
979
91.48 4.57 0.613 มากที่สุด