รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพรวมมหาวิทยาลัย ระดับทั้งหมด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

1.1 ลักษณะของสถานประกอบการ

ลักษณะของสถานประกอบการ จำนวน ร้อยละ
รวม 1048 100.00
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 134 12.79
บริษัทเอกชน 861 82.16
อื่นๆ 53 5.06

1.2 ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิต

ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต จำนวน ร้อยละ
รวม 1048 100.00
เจ้าของกิจการ 137 13.07
ผู้บริหารระดับสูง 78 7.44
ผู้บริหารระดับกลาง 99 9.45
ผู้บริหารระดับต้น หรือ หัวหน้าฝ่าย/แผนก 599 57.16
อื่นๆ 135 12.88

1.3 เป็นบัณฑิตในคณะ

คณะ จำนวน ร้อยละ
รวม 1048 100.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 62 5.92
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 91 8.68
คณะบริหารธุรกิจ 340 32.44
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 3.15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95 9.06
คณะศิลปศาสตร์ 75 7.16
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 34 3.24
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 29 2.77
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 268 25.57

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 1.51-2.50 1.00-1.50

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,824.71
1048
92.07 4.60 0.606 มากที่สุด
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
4890
1048
93.32 4.67 0.555 มากที่สุด
ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
4778
1048
91.18 4.56 0.604 มากที่สุด
ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้เกียรติผู้อื่น
4893
1048
93.38 4.67 0.563 มากที่สุด
มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
4811
1048
91.81 4.59 0.622 มากที่สุด
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
4788
1048
91.37 4.57 0.631 มากที่สุด
มีความขยัน อดทน
4857
1048
92.69 4.63 0.582 มากที่สุด
การตรงต่อเวลา
4756
1048
90.76 4.54 0.664 มากที่สุด

2.2 ด้านความรู้

ด้านความรู้ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,524.00
1048
86.34 4.32 0.761 มาก
ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
4553
1048
86.89 4.34 0.740 มาก
ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป
4419
1048
84.33 4.22 0.787 มาก
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4692
1048
89.54 4.48 0.674 มาก
ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้
4432
1048
84.58 4.23 0.806 มาก

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะทางปัญญา sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,549.25
1048
86.82 4.34 0.756 มาก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
4478
1048
85.46 4.27 0.772 มาก
ความสามารถในการเรียนรู้งาน
4688
1048
89.47 4.47 0.659 มาก
วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
4579
1048
87.39 4.37 0.743 มาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4452
1048
84.96 4.25 0.822 มาก

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,782.00
1048
91.26 4.56 0.641 มากที่สุด
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคลลทั่วไป
4865
1048
92.84 4.64 0.588 มากที่สุด
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
4833
1048
92.23 4.61 0.592 มากที่สุด
การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
4832
1048
92.21 4.61 0.611 มากที่สุด
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4598
1048
87.75 4.39 0.730 มาก

2.5 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,351.80
1048
83.05 4.15 0.866 มาก
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
4522
1048
86.30 4.31 0.752 มาก
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4585
1048
87.50 4.38 0.732 มาก
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
4023
1048
76.77 3.84 0.984 มาก
ความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
4264
1048
81.37 4.07 0.882 มาก
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
4365
1048
83.30 4.17 0.848 มาก

รวม 2.1 - 2.5

ด้าน sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,623.04
1048
88.23 4.41 0.745 มาก
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4,824.71
1048
92.07 4.60 0.606 มากที่สุด
2.2. ด้านความรู้
4,524.00
1048
86.34 4.32 0.761 มาก
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
4,549.25
1048
86.82 4.34 0.756 มาก
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4,782.00
1048
91.26 4.56 0.641 มากที่สุด
2.5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4,351.80
1048
83.05 4.15 0.866 มาก

2.6 คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
4,800.00
1048
91.60 4.58 0.605 มากที่สุด
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
4800
1048
91.60 4.58 0.605 มากที่สุด