รายงานความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพรวมมหาวิทยาลัย ระดับทั้งหมด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

1.1 ลักษณะของสถานประกอบการ

ลักษณะของสถานประกอบการ จำนวน ร้อยละ
รวม 157 100.00
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 21 13.38
บริษัทเอกชน 122 77.71
อื่นๆ 14 8.92

1.2 ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิต

ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต จำนวน ร้อยละ
รวม 157 100.00
เจ้าของกิจการ 22 14.01
ผู้บริหารระดับสูง 8 5.10
ผู้บริหารระดับกลาง 12 7.64
ผู้บริหารระดับต้น หรือ หัวหน้าฝ่าย/แผนก 90 57.32
อื่นๆ 25 15.92

1.3 เป็นบัณฑิตในคณะ

คณะ จำนวน ร้อยละ
รวม 157 100.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 5.10
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11 7.01
คณะบริหารธุรกิจ 64 40.76
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1.27
คณะศิลปศาสตร์ 17 10.83
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 2.55
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 0.64
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 42 26.75

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.51-5.00 3.51-4.50 2.51-3.50 1.51-2.50 1.00-1.50

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
716.86
157
91.32 4.57 0.753 มากที่สุด
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
723
157
92.10 4.61 0.729 มากที่สุด
ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
718
157
91.46 4.57 0.733 มากที่สุด
ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้เกียรติผู้อื่น
722
157
91.97 4.60 0.773 มากที่สุด
มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
715
157
91.08 4.55 0.760 มากที่สุด
มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
709
157
90.32 4.52 0.754 มากที่สุด
มีความขยัน อดทน
723
157
92.10 4.61 0.712 มากที่สุด
การตรงต่อเวลา
708
157
90.19 4.51 0.803 มากที่สุด

2.2 ด้านความรู้

ด้านความรู้ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
677.00
157
86.24 4.31 0.858 มาก
ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
681
157
86.75 4.34 0.841 มาก
ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป
661
157
84.20 4.21 0.903 มาก
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
700
157
89.17 4.46 0.786 มาก
ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้
666
157
84.84 4.24 0.877 มาก

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะทางปัญญา sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
680.50
157
86.69 4.33 0.844 มาก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
670
157
85.35 4.27 0.832 มาก
ความสามารถในการเรียนรู้งาน
708
157
90.19 4.51 0.771 มากที่สุด
วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
684
157
87.13 4.36 0.837 มาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
660
157
84.08 4.20 0.901 มาก

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
705.25
157
89.84 4.49 0.787 มาก
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคลลทั่วไป
711
157
90.57 4.53 0.762 มากที่สุด
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
716
157
91.21 4.56 0.734 มากที่สุด
การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
716
157
91.21 4.56 0.760 มากที่สุด
ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
678
157
86.37 4.32 0.860 มาก

2.5 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
642.40
157
81.83 4.09 0.978 มาก
ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
672
157
85.61 4.28 0.880 มาก
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
676
157
86.11 4.31 0.886 มาก
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
586
157
74.65 3.73 1.049 มาก
ความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
618
157
78.73 3.94 0.995 มาก
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
660
157
84.08 4.20 0.943 มาก

รวม 2.1 - 2.5

ด้าน sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
686.71
157
87.48 4.37 0.861 มาก
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
716.86
157
91.32 4.57 0.753 มากที่สุด
2.2. ด้านความรู้
677.00
157
86.24 4.31 0.858 มาก
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
680.50
157
86.69 4.33 0.844 มาก
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
705.25
157
89.84 4.49 0.787 มาก
2.5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
642.40
157
81.83 4.09 0.978 มาก

2.6 คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย sum/n (X̄/5)*100 S.D. ระดับความเห็น
รวม
711.00
157
90.57 4.53 0.778 มากที่สุด
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
711
157
90.57 4.53 0.778 มากที่สุด