แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

สำหรับบัณฑิตที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ ไม่ต้องตอบแบบสอบถามในส่วนนี้

หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถาม | คู่มือการตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง เนื่องจากสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านมีบุคลากรซึ่งเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบัณฑิตตอบบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอขอบคุณอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แบบสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ

  • ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต
  • ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

คำชี้แจง โปรดเลือกหรือเติมข้อความให้ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด


เพิ่มชื่อบัณฑิต

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตในหน่วยงาน (ถ้าหน่วยงานของท่านมีบัณฑิตหลายคนโปรดพิจารณาในภาพรวม)

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
1.2 ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
1.3 ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ ให้เกียรติผู้อื่น
1.4 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
1.6 มีความขยัน อดทน
1.7 การตรงต่อเวลา
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่รับผิดชอบ
2.2 ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วๆ ไป
2.3 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2.4 ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.2 ความสามารถในการเรียนรู้งาน
3.3 วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
3.4 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคลลทั่วไป
4.2 ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
4.3 การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
4.4 ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5.1 ความสามารถในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม
5.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
5.4 ความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ
5.5 ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
6.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโปรดคลิกเลือก "I'm not a robot" หรือ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" ก่อนคลิกส่งข้อมูล

ยังกรอกข้อมูลที่ต้องการไม่ครบ (กล่องข้อความสีแดง)