เข้าระบบ

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน

*

* เช่น 12092530

หากพบปัญหาในการตอบแบบสอบถาม สามารถแจ้งได้ที่ e-mail pamok.r@rmutp.ac.th หรือโทร 02-665-3777 ต่อ 6783