เข้าระบบ

Sign-in

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน

A person who finished in academic year 2016. Please answer question in Graduates Questionnaire below. (this information will be analyzed to develop teaching and learning to match the labor market)


*


change language thai english

วิธีการเข้าตอบแบบสอบถาม

  1. รหัสประชาชน 13 หลักไม่มีเว้นวรรค เช่น 1112223334445 หรือ หมายเลข Passport
  2. วันเดือนปีเกิด
  3. แนะนำให้ใช้ Google Chrome

หากพบปัญหาในการตอบแบบสอบถาม สามารถแจ้งได้ที่ e-mail pamok.r@rmutp.ac.th หรือโทร 02-665-3777 ต่อ 6764