เข้าระบบ

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน

*

*

วิธีการเข้าตอบแบบสอบถาม

  1. รหัสประชาชน 13 หลักไม่มีเว้นวรรค เช่น 1112223334445
  2. วันเดือนปีเกิดที่เป็นตัวเลขติดกัน เช่น เกิดวันที่ 9 เดือน 2 ปี พ.ศ. 2537 ให้ใส่เป็น 09022537 (ถ้าวันหรือเดือนเป็นเลขตัวเดียวจะต้องเติม 0 ด้านหน้าด้วย)
  3. แนะนำให้ใช้ Google Chrome

หากพบปัญหาในการตอบแบบสอบถาม สามารถแจ้งได้ที่ e-mail pamok.r@rmutp.ac.th หรือโทร 02-665-3777 ต่อ 6783